מערכת COL | יום כ' שבט ה׳תשע״ו 30.01.2016

שנת הכ״ח ליום ההילולא: מעלת וגדולת היום

מאז שנת תשמ״ח, בכל שנה בכ"ב שבט, יום ההילולא של הרבנית הצדקנית נ״ע, ציין הרבי את יום ההילולא בתפילותיו הק׳ לפני העמוד, בדבריו הק׳ אודות מעלת וגדולת היום, ובהוראותיו הק׳ אודות סדר ההנהגה בקשר עם יום זה ● בשנה זו, שנת הכ״ח ליום ההילולא, יתקיים כמידי שנה, סדר היארצייט ע״י השלוחים אנ״ש והתמימים על ציון הרבנית הצדקנית נ״ע שע״י האוהל הק׳, וכהוראתיו הק' של הרבי - ע״י הוספה בתפלה, בלימוד התורה ובנתינה לצדקה  שנת הכ"ח
שנת הכ״ח ליום ההילולא: מעלת וגדולת היום
הרב יוסף גרינברג שליח חב"ד אלסקה

כ״ב שבט, יום ההילולא הכ״ח, של הרבנית הצדקנית נ״ע זי״ע

מאז שנת תשמ״ח, בכל שנה בכ"ב שבט, יום ההילולא של הרבנית הצדקנית נ״ע, ציין הרבי את יום ההילולא בתפילותיו הק׳ לפני העמוד, בדבריו הק׳ אודות מעלת וגדולת היום, ובהוראותיו הק׳ אודות סדר ההנהגה בקשר עם יום זה.

בכינוס השלוחים תשמ״ט, שהיה בתוך שנת האבילות אחרי הרבנית נ״ע, התקיימה סיום כתיבת ס״ת לעי״נ הרבנית זי״ע ע״י השלוחים שהחלו בכתיבתה מיד לאחר ההסתלקות.

״בר״ח כסלו תשמ״ט, בעת כינוס השלוחים, שהיה בתוך שנת האבילות אחרי הרבנית נ״ע, התקיימה סיום כתיבת ס״ת לעי״נ הרבנית זי״ע שנכתבה ע״י ארגון נשי ובנות חב״ד שהחלו בכתיבתה מיד לאחר ההסתלקות״. בשיחת ר״ח כסלו וכן בהתוועדות ש״פ תולדות התייחס הרבי בארוכה לכך שהסיום ס״ת לעי״נ הרבנית נ״ע הוא בסמיכות לש״פ תולדות, וביאר שהוא מפני שבפרשה זו (ובפרשיות שלפנ״ז) מבואר אודות מעלת האמהות לגבי האבות מפני ששרשם למעלה משורש האבות ולכן אברהם שמע בקול שרה ועד״ז יצחק ויעקב וכו', וביאר שהחילוק בין האבות לאמהות הוא שאצל האמהות מודגשת יותר הירידה לברר את עניני העולם, משא״כ האבות שמצד עצמם הם למעלה מהעולם, ופעולתם בעולם באופן המתאים נעשית ע״י האמהות דוקא, ולכן להיות האבות למעלה מהעולם, ראו את ישמעאל ועשו כפי שהם בשרשם למעלה כו׳, ואילו האמהות מכיון ששרשם למעלה משרש האבות, ראו את ישמעאל ועשו כפי שהם למטה.

הרבי הוסיף שמזה מובן גם בנוגע לגילוי תורת החסידות, שפעולתם של נשיאי החסידות קשורה עם (ונפעלת על ידי) הרבניות הצדקניות, ע״ד ובדוגמת פעולת האבות ע״י האמהות. הרבי הסביר שענין זה הוא בהדגשה יתירה בחודש כסלו ובפ׳ תולדות - שכל עניני האבות, אבות החסידות, וכן האמהות והרבניות הצדקניות, ישנם בכל התוקף והשלימות (״קדושה לא זזה ממקומה״), ופועלים פעולתם כו׳.

הרבי ביאר גם שמעלת האמהות לגבי האבות היא מעין ודוגמת העילוי דלעתיד לבוא ש״נקבה תסובב גבר״, ״אשת חיל עטרת בעלה״, ומפני שהאבות הטעימן מעין עולם הבא, הי׳ אצלם גם בחי׳ זו שהיו מקבלים מהאמהות, ומזה מובן שכך הוא גם בנוגע לנשיאי החסידות, שעל ידם נעשית ההכנה לגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא.

הרבי גם התייחס להמסופר אודות אדמו״ר האמצעי שהוא היחידי מכל נשיאי החסידות שאצלו היה הענין ד״ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום״ בפועל ובגילוי ממש, ומעין זה מצינו גם בנוגע לאבות - שיצחק הוא היחידי מכל האבות שמספר שנות חייו הי׳ בשלימות, והרבי הוסיף שהענין ד״ ממלא שנותיהם״ אצל יצחק ואדמו״ר האמצעי מגלה בנוגע לכל האבות ונשיאי החסידות שגם אצלם ישנו ברוחניות הענין ד״ממלא שנותיהם״, בנוגע לעבודתם, ועד״ז בנוגע לאמהות, הרבניות הצדקניות דנשיאי החסידות״.

במוצש״ק פ׳ תרומה ב׳ אדר תשמ״ח, ימים אחדים לאחרי השבעה, חזר הרבי על דברי הרבנית נ״ע בעדות שלה במשפט הספרים, במענה על השאלה למי שייכים הספרים לאביה או לחסידים וענתה שבוודאי לחסידים ״מפני שגם אביה הרבי בעצמו שייך לחסידים״, וע״ז אמר הרבי שהרבנית נ״ע בדבריה פעלה את הענין בעולם "וכן יקום״, שאביה הרבי שייך לחסידים ועד שזה פעל על או״ה, על השופט, וכך נפסק בפס״ד של בית המשפט וכו׳, והרבי הסביר שזהו בדוגמת הענין די״ט כסלו שאדה״ז כותב שהגאולה פעלה אפילו על השרים מאומות העולם שגם הם ענו ואמרו שמאת ה׳ היתה זאת.

ביום ההילולא הראשון בשנת תשמ״ט הורה הרבי את סדר ההנהגה ליום זה, ובלשונו הקדוש:

״לערוך ולציין את יום ההילולא..של הצדקנית..בתו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורינו..ע״י הוספה בתפלה, בלימוד התורה ובנתינה לצדקה..ולהראות ש״זרעה בחיים״ (אשר אז הרי ״היא בחיים״), ע״י שלומדים מהנהגתה ומתנהגים ברוחה..אשר כשהיתה כאן למטה עשתה עבודתה ״כמצות רצונך״..בעילוי אחר עילוי..מתוך מסירות נפש.. ואז פועלים שהיא מבקשת ומתפללת בעולם האמת על כל המצטרך, בגשמיות וברוחניות, ואריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות הנכונה, בבני חיי ומזוני רויחי ובכולם רויחי״.

ביום ראשון כ״ד אדר תשמ״ח בסיום הנחת אבן הפינה לקמפוס חמש עבור מוסד בית רבקה, עצר הרבי בדרכו לאהל ומסר 470 דולר (כמנין חיה מושקא) באמרו: ״אני נוסע לציון של כ״ק מו״ח אדמו״ר ואהיה גם אצלה. היום בלילה הוא יום הולדתה, וזו השתתפות ממנה וממני״.

בכ״ב שבט תשנ״ב, האחרון בו זכינו לעת-עתה לשמוע את דברי הרבי, הוסיף הרבי בביאור מעלת מהותו של היום. ובלשונו הקדוש:

״יום היארצייט כ״ב שבט הוא ״יום ברכה״ שממנו מתברכים כל בני ישראל..כמרומז במספר כ״ב - אותיות ״בך״, המרמז למ״ש ״בך יברך ישראל״..ובכל שנה ביום היארצייט מתוספת עליה נעלית יותר, הן לנשמה והן לאלו הנמצאים נשמות בגופים למטה..ובמיוחד ביום היארצייט של בתו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורינו בכ״ב שבט, אשר נוסף על זכות עצמה יש לה גם את זכות אביה, ובפרט אשר לבת יש שייכות מיוחדת לאביה..ויש בה את כח האב יותר מאשר אצל בן.. ובפרט בתו של נשיא דורינו עצמו אשר נתחנכה על ידי נשיא דורינו..וכשם שאצל נשיא הדור -נשיא מלשון התנשאות- הוא מנשא ומעלה את כל הדור, מובן שכך הוא גם בנוגע לבתו, שכל ענייניה -כולל ובמיוחד ההסתלקות שלה- פועלים עליה בכל אנשי הדור..ובפרט שהיארצייט שלה חל באותו חודש שבו חל היארצייט של אביה..ומזה מובן שהברכות ביום כ״ב שבט -״בך יברך ישראל״- נמשכים לכל יהודי ולכל עם ישראל..ובפרט כאשר מתנהגים על פי הוראותיה ומתנהגים ברוחה.. ברכות בכל העניינים בגשמיות וברוחניות..וכאלו ברכות, אשר מכל ברכה נמשכת עוד ברכה ועוד ברכה עד אין קץ״.

ידוע שהרבנית זי״ע ביטאה את רגשותיה כלפי החסידים באמרה אשר ״כל החסידים נחשבים לילדינו״, ואך טבעי הדבר אשר כמים הפנים לפנים, הנה יום ההילולא יצויין ע״י כל אחד ואחת מעדת החסידים באופן אישי ומיוחד.

בשנה זו, שנת הכ״ח ליום ההילולא, יתקיים כמידי שנה, סדר היארצייט ע״י השלוחים אנ״ש והתמימים על ציון הרבנית הצדקנית נ״ע שע״י האוהל הק׳, וכהוראתיו הק' של הרבי - ע״י הוספה בתפלה, בלימוד התורה ובנתינה לצדקה, ובהמשך לזה, תתקיים התוועדות מרכזית באוהל הק׳.

בנוסף תתקיים התוועדות הכנה במוצש״ק בהשתתפות שלוחים, רבנים ומשפיעים מרחבי העולם,שתועבר בשידור חי ע"י האינטרנט, לאלו שאין באפשרותם לבוא בגופם לאוהל הק׳.

ויה״ר שעוד לפני כ״ב שבט נזכה לקיום היעוד הקיצו ורננו גו׳ ונזכה לחגוג את יום ההילולא ביחד עם הרבנית והרבי, מתוך שמחה וטוב לבב, בגאולה האמיתית והשלימה.

ועד אור וחום ההתקשרות
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.