מערכת COL | יום כ"ה אדר ב ה׳תשע״א 31.03.2011

קראון הייטס: אלפים בסיום הרמב"ם העולמי ● דיווח וגלריה

אלפים השתתפו ב"סיום הרמב"ם העולמי", כפי שזה נקרא על ידי הרבי, שהתקיים ברוב פאר והדר בשכונת המלך, קראון היייטס, ביום שלישי השבוע, יום "סיום הרמב"ם. ● הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית ויושב ראש סיום הרמב"ם העולמי, נטל את שרביט ההנחיה ● הרבנים חברי הבד"צ דקראון הייטס הרב אברהם אזדאבא, הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעי' ברוין דיברו בדברי הלכה, הגדה וחסידות והביעו דברי התעוררות להמשיך בילמוד הרמב"ם ביתר שאת ויתר עוז  לדיווח מלא ולגלריית תמונות
קראון הייטס: אלפים בסיום הרמב
צילום: מנחם קוזלובסקי

כתב COL

אלפים השתתפו ב"סיום הרמב"ם העולמי", כפי שזה נקרא על ידי הרבי, שהתקיים ברוב פאר והדר בשכונת המלך, קראון היייטס, ביום שלישי בערב הסיום. אלפי המשתתפים  היו עדים חיים לזה שלמרות שזה כבר הסיום העשרים ותשיעי הרי שהסיום הולך ומתחזק משנה לשנה  ורואים כאן במוחש את כחו של הרבי, בעל התקנה, שעומד ומשמש כמאז ומקדם.

המנחה הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית ויושב ראש סיום הרמב"ם העולמי מזמין את "החזן של הרבי" ר' משה טלישבסקי לקרוא עם הציבור את פרק קט בתהילים פרקו של הרבי.

עד מתי...

שלשת מסכי הענק התחילו את מלאכתם. והנה רואים את פני הקודש, והנה שומעים את הוד קולו של הרבי,כשעושה את הסיום על הרמב"ם.  משתוקקים לימים עברו, ומתחננים, "עד מתי", רבונו של עולם, "עד מתי..."

הוראת הרבנים

הרבנים חברי הבד"צ דקראון הייטס הרב אברהם אזדאבא, הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעי' ברוין דיברו בדברי הלכה, הגדה וחסידות והביעו דברי התעוררות להמשיך בילמוד הרמב"ם ביתר שאת ויתר עוז.

משנה תורה – משנה חיות

המנחה הציג את הרב שלום דובער דרייזין, שבחסותו התקיים "סיום הרמב"ם העולמי" לעילוי נשמת אביו הרב החסיד המשפיע ר' אברהם דריזין זכרונו לברכה. ר' שלום בער עמד בדבריו שמלבד גודל התקנה של לימוד הרמב"ם הרי שלחסידי חב"ד יש לזה משנה תוקף – שמקיימים בזה את הוראת הרבי!!!הקהל  החזיק לו טובה בתשואות כפיים סוערות.

ברכה והצלחה ישועות ונחמות

הרב יצחק לייב מלאך, מדריך ומשפיע אברכי חסידי גור דיבר בהתלהבות על הרבי בעל התקנה. הרב מלאך סיפר שעוד בהיותו ילד הי' אביו מביא אותו להתוועדויות של הרבי. הוא סיפר שכשאמו נפטרה החי' אביו שבור מאד ופתאום הגיע, מבלי שהמשפחה הודיעו שום הודעה לרבי, מברק ניחומים מהרבי. "אבא החזיק המברק הזה בדחילו ורחימו שהרבי חשב על המשפחה ודאג לנחמם".
 
תודה לרבי

הרב  מיכל דאסקאל ראש ישיבת צמח צדיק דוויזניץ, הביא את ברכת חצר וויזניץ בארה"ק והלהיב את הקהל בנאום חוצב להבות על הרבי בעל תקנת לימוד הרמב"ם, "נתאספנו לעשות רצון צדיק והשפעתו תמיד עמנו"

עידוד וחיזוק מיוחד

הרב חיים קרוגער שלוחו של האדמו"ר ממודזיץ שליט"א הקריא דבר תורה וברכה של האדמו"ר ממודזיץ לחגיגית סיום הרמב"ם העולמי בעידוד וחיזוק ללומדי הרמב"ם בכל התפוצות שהיא קביעות בנפש ועמד בדבריו על זה שכל שנה ניתוסף הקהל יותר ויותר, רק שאדרבה זה הולך ומתרחב בזכותו של הרבי מחולל התקנה.

להכין את העולם על ידי אור התורה והחסידות

הרב יצחק רבינוביץ מסר בשם האדמו"ר מבויאן שליט"א בחשיבות לימוד יומי להכין את העולם על ידי אור התורה והחסידות.

עידוד מכל ביקור

הרב חיים ברוך וואלפין, ראש ישיבת קרלין – סטולין, הביא את ברכת האדמו"ר מסטולין שליט"א  ודיבר על התקנה המיוחדת של לימוד ואיחוד כלל ישראל, ובפרט בזמננו אנו שצריכים שמירה מיוחדת מכל הרוחות המנשבות, ושהוא בעצמו מקבל עידוד וחיזוק מתקנת לימוד הרמב"ם ונהנה מחדש כל פעם שמגיע לכאן.

יחוד כלל ישראל והשפעה עצומה על כל שכבות העם

הרב מרדכי ליב ווייס, שלוחו וגיסו של האדמו"ר ממונקאטש שליט"א. דיבר בחמימות  על לימוד הרמב"ם המאחד את כלל ישראל ביחוד של תורה ועל השפעתו העצומה של הרבי בעל התקנה בכל תפוצות העולם.

ומלאה הארץ דעה את השם

הרב  אהרן ווינבערג נכד אדמו"רי סלונים דיבר בשם  האדמו"ר מסלונים שליט"א והלהיב את הקהל בענין שאיך שרואים במוחש שהרבי פועל בכל העולם כולו ומביא את העולם ליעד הגדול בו מסיים הרמב"ם את ספרו "ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים". הרב ווינברג סיפר שמשלחת פעם באה לרבי בתחילת שנות נשיאותו והציעו שבסדרים לחג הפסח יהי' על יד כל שלחן כסא אחד ריק לזכר הקדושים שנאספו. הרבי ענה שזה ענין טוב שיהי' עוד כסא רק למה שישאר ריק שיאיישו את הכסא בעוד יהודי חי שיבוא לסדר!!! ענינו של הרבי הוא לדאוג לעוד יהודי.

להכין את העולם לגאולה השלימה

לפני הסיום הדגיש המנחה שאין לנו לדעת כוונתו של הרבי בתיקון התקנה ללימוד הרמב"ם רק אולי אפשר לראות התקנה לאור מה שהרבי אמר הרבה פעמים שאנחנו הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה והרבי, כפי שהוא אומר בשיחה, רצה ענין שיאחד את כלל ישראל, ואדמו"ר הזקן אומר בתניא שהיחוד שנעשה על ידי לימוד התורה הוא "יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו". ומה עוד שזה  כולל אנשים נשים וטף על ידי לימוד ספר המצוות להרמב"ם. והרבי נלחם ולוחם על "שלימות העם" ו"שלימות הארץ" וזיכה את העולם בלימוד של "שלימות התורה"  כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

מעלת בני ישראל

עם הסיום התכבד הרב  אהרן גאלדמינצער דיין דסקווירא, שדיבר בשם האדמו"ר מסקווירא שליט"א. הרב גאלדמיצער מונה כעת  בדיין חסידי סקווירא בירושלים עיר הקודש. במנחה הציג אותו בבחינת  "אל יפרד אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה"  דיבר מדברי הרבי על מעלתם של בני ישראל ועל התקנה של הרבי שמתחזקת משנה לשנה.

הרבי דואג לכל יהודי

בהתחלה מחזור השלושים כובד הרב יוסף מנחם דויטש, ראש ישיבת קלויזנבורג שדיבר בהתלהבות מיוחדת על הרבי מחולל התקנה ועל דאגתו של הרבי לכל יהודי. סיפר סיפור מיהודי שהי' באמריקה לשם גיוס כספים לענינים שלו ולא הצליח. הי' אצל הרבי והרבי אמר לו לנסוע דרך טורונטו. ובאווירון בדרכו לטורנטו יושב על ידו יהודי ששואל אותו למה הוא נוסע לטורונטו ואמר שאיננו יודע רק שזה מה שאמר לו הרבי מליובאוויטש. היהודי ענה לו שהוא לא אדם אמיד רק שהוא עובד אצל יהודי עשיר והוא יכיר לו אותו. כשנפגשו שאל אותו היהודי העשיר לכמה כסף הוא זקוק ענה לו בין חמש עשרה לעשרים אלף דולר. היהודי הוציא את פנקס השקים ורשם לו המחאה על עשרים אלף דולר. אחרי זה אמר לו שאביו ז"ל בא אליו בחלום ושואל אותו אם הוא נותן צדקה כראוי. "הרבי רואה שיהודי נמצא בצער וצופה ברוח קדשו שיש יהודי בטורונטו שיכול לעזור לו".

הרב דויטש הביא את הגמרא "אני יחיד בנגעים ואוהלות". הרבי הי' יחיד בנגעים ואוהלות, "הרבי דאג לרפאות את כל יהודי נגוע ואת כל נגעי עם ישראל וליישב את אחינו בני ישראל באהלה של תורה"

תקנה הולכת ומתחזקת

הרב שמשון צינער דיבר בשם אביו הרב גבריאל צינער ועידד את התקנה הגדולה שהולכת ומתחזקת.

עושי מצוה

הרב בוטמאן הודה לבנו הרב יוסף יצחק בוטמאן שלא חשך עמל ויגיעה לנהל ולסדר את כל עניני סיום הרמב"ם העולמי בלב ונפש, וזכות הרמב"ם, וזכות הרבי מחולל התקנה, יעמדו לו בכל מילי דמיטב בכל מכל כל.

המנחה הודה לנשי ישראל על השתתפותן בלימוד הרמב"ם בספר המצוות ועל השתתפותן בסיום הרמב"ם העולמי ועל עידודן לבעליהן ולבניהן על השתתפותם התקנת לימוד הרמב"ם.

כי בשמחה תצאו

בסוף הסיום נהנו המשתתפים ממקהלה מיוחדת בניהולו וניצוחו של הרב אליהו ליפסקר. היו אלו קולותיהם של צעירי הצאן, הבל שאין בו חטא, ששרו בחיות אופיינית ניגוני שמחה כשהקהל עוזר להם בהתלהבות.

תם ולא נשלם. בדברי הנואמים עבר כמו חוט שני המציאות שלמרות השנים, ולמרות שזה כבר הסיום העשרים ותשע הרי שתקנת הרבי וחגיגת הסיום הולכת ומתרחבת, ולא נס ליחם, ואדרבה, זה נמשך כמעיין המתגבר משנה לשנה, שרואים בזה ברכתו התמידית של הרבי בעל התקנה. משתתפי הקהל העצום הלכו לבתיהם שמחים וטובי לב. זה הי' ממש מפגן עצום של השתתפות רבנים ראשי ישיבות, אורחים ונציגי חצרות חסידים באופן נפלא, וכולם נקבצו ובאו לעודד את לימוד הרמב"ם ולהתחמם לאורו של מחולל התקנה שמכין את העולם ויוציא אותנו מהגלות תיכף ומיד ממש.

המנחה מכריז שסיום הרמב"ם הבא יהי' בח' אדר תשע"ב בירושלים עיר הקודש על ידי הרמב"ם והרבי.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.