מערכת COL | יום ב' אדר ב ה׳תשע״א 08.03.2011

"תומכי תמימים" ווארשא, מחלקת "מכינה" ● תצלומים נדירים

בשנת תרצ"ב נוסדה בישיבת תומכי תמימים בווארשא, מחלקת "מכינה", עבור התלמידים הצעירים יותר ● במסגרת "רשימת התמימים", הרב שלום-בער לוין מגיש תצלום מה"מכינה", לצד רשימת תלמידי הכתה הגבוהה במכינה בחורף תרצ"ג, בכתב-ידו של ראש הישיבה ה"ר יהודה עבער ● הגולשים מתבקשים לזהות את המצולמים ולהרחיב על פרטיהם ● וגם: פרק שביעי ב"רשימת התמימים", אותיות צ-ק. בין השמות: צוקר, צוקרמן, צימרמן, ציפל, קארפ, קגן, קובלסקי, קוטלרסקי, קוטנר, קויפמן, קופרמן, קליינמן, קמינצקי, קפלן לסיפור המלאפרויקט מיוחד ב-COL: "רשימת התמימים". כל הכתבות במדור אחד! >>>
מזהים את המצולמים? יש לכם פרטים נוספים? בואו להגיב
מאת הרב שלום-בער לוין

בשנת תרצ"ב נוסדה בישיבת תומכי תמימים בווארשא, מחלקת "מכינה", עבור התלמידים הצעירים יותר.

עד עתה היו בישיבה ב' שיעורים, לתלמידים בגיל 14-17, וה"אולם" למבוגרים יותר הלומדים בפני עצמם. כעת נוספה גם "מכינה" לתלמידים בגיל בר מצוה או פחות.

הידיעה הראשונה שהגיעה לידינו מהתייסדות המכינה היא, בדיווח שכתב ראש הישיבה ה"ר יהודה עבער אל רבינו, ביום א' כ"ח מ"ח תרצ"ב:
על דבר התייסדות המכינה, הנה ביום א' וירא כבר הותחל הלימוד בפועל בע"ה, לעת עתה ישנם רק י'-י"א. הסיבה למיעוט התלמידים – מפני שנודע הדבר באיחור זמן ביותר, אשר כבר הסתדר כל אחד באיזה אופן שהוא. יתכן שיתוספו עוד איזה תלמידים, אך אם בהזמן הזה יהי' הענין בפועל, יש לקוות שעל הזמן החדש הבע"ל בוודאי יתוספו הרבה תלמידים בע"ה.

בתחלת תרצ"ג התקבל ה"ר שניאור זלמן גורארי' למגיד שיעור בכתה העליונה של המכינה. וכך כתב הר"י עבער לרבינו, בז' מ"ח תרצ"ג:
בדזיקא סדרתי אשר עם הקטנה ילמוד ה' משה מאירוביץ ... וה' זלמן גורארי' שי' ילמוד עם הגדולה. בב' הכתות של דזיקא כבר ישנם בערך נ' בע"ה.

והכוונה היא לבית הכנסת אגודת חב"ד ברחוב דזיקא מספר 8, שבה התקיימה המכינה.

בכמה מקורות נזכרת המכינה בבית-הכנסת אגודת חב"ד ברחוב זאמענהאף מספר 8. ואפשר שהיא כתובת אחת, שהיו לה שני שמות: א) דזיקא. ב) זאמענהאף.

כשהתחיל ה"ר זלמן גורארי' ללמד במכינה, הצטלם יחד עם התלמידים.


 בתחתית הכתבה: תצלום מוגדל וברור

אין תאריך רשום בתמונה, אמנם לפי השוואת תמונת פניו בתמונה הזאת, לתמונת פניו בתמונות נוספות, נראה שהיא לערך משנת תרצ"ג, בהיותו בן 21.

הגיעה לידינו גם רשימת תלמידי הכתה הגבוהה במכינה בחורף תרצ"ג, בכתב-ידו של ראש הישיבה ה"ר יהודה עבער.

 בתחתית הכתבה: תצלום מוגדל וברור

בכל אחד מהתלמידים רשום שמו, שם משפחתו, עירו, שנותיו, ומתי נתקבל למכינה.
יש אם כן מקום לומר, שתמונת 28 התלמידים שבתמונה הזאת, נכללים בה 25 התלמידים הרשומים ברשימה שלפנינו.

היחיד שאני מכיר מתוך הרשימה הזאת הוא ה"ר משה בייטש, שהי' אז בן 14. האם אפשר למצוא אותו כאן בתמונה? את זה אשאיר לנכדיו, שכבר הגיבו בכמה תגובות שבסדרה הזאת.

אולי אפשר להכיר כאן עוד מישהו בתמונה?

● ● ●

נעבור כעת להמשך רשימת התמימים פרק שביעי, שכולל את התלמידים המתחילים באותיות צ-ק:

צאלקע, צבי מרדכי
ב"ר אברהם, מאסטראלענקא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

צאפאן, יעקב
מפאצאנוב. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

צווערין, ישעי'
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

צווערנבוים, חיים אשר
מסאבילאוו. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

צולאנג, אביגדור
ב"ר אשר, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

צונץ, גדול (דוד ידידי')
ב"ר שלמה, מאטוואצק. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ג. אח"כ למד בתורת אמת ירושלים, ואח"כ התיישב בנ.י. והי' שו"ב ומלמד. נפטר בשנת תשמ"ו.

צוקר, דובער
ב"ר יעקב יהושע, מאפאצנע-ראדאמסקי. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צב (שיעורים), תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

צוקרמן, שמחה בונם
מוויזשעגראד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

ציגלר, דובער
ב"ר חנוך העניך, מאפאצנע. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צב (שיעורים). תרצ"ג-ד (אולם).

ציגנבק, יצחק אלי'
ב"ר קאפיל, מווארשא. נולד בשנת תרס"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ד. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

ציוויאק, יהודה ליב
ב"ר ברוך, מווישקאוו. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

ציטרין, בנימין אהרן
ב"ר שמעון, מווארשא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

ציטרינבוים, אלתר
מפאצאנוב. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (שיעורים).

צייקובסקי, יעקב שלום
מפינטשעוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ד (שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקיעלץ, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

צילעך, שלמה
ב"ר שמאי, מווארשא-אטוואצק. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ה. בשנים תרפ"ו-ז עסק בניהול הסניף באטוואצק. כשעברה הישיבה לאטוואצק, הוא שימש בה כמנהל המטבח. כשהתחילה המלחמה הי' באטוואצק, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

צימלך, ישראל נפתלי
ב"ר מרדכי יוסף, מווארשא. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

צימרמן, צבי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

ציפל, אברהם אבא
ב"ר אלי', מחעלם. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

ציפל, זאב
ב"ר אלי, מחעלם. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ה.

ציפל, שלמה
ב"ר אלי', מחעלם. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז.

צעדער, יהודה
ב"ר מרדכי, מביעלצעוו. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

צעלניקר, העשל
מלאדז. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג-ד.

קאגוט, אברהם
משעניצע. נולד בשנת תרפ"ז. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

קאגוט, אהרן משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קאגוט, חיים שלמה
ב"ר שלום, מווארשא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צא (שיעורים), תרצ"א (קיץ) – תרצ"ה (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קאלאדיצקי, יונה זאב
מבריסק. למד בתו"ת בשנים תרפ"ב (חרסון), תרפ"ג-ה (ווארשא). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

קאלאדני, יצחק
ב"ר שמואל מיכל. נולד בשנת תרע"ח. מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

קאלושינר, יהושע
מקאלושין. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג-ד (שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם).

קאלושינר, שמעון
מקאלושין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

קאמהאנד, ברוך יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

קאמיץ, מרדכי
מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד ווארשא).

קאנאל, משה נטע
ב"ר מענדל, מבוסק. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

קאנאפניצקי, דוד
ב"ר אברהם, מקליאביצק. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

קאנאפניצקי, יהודה ארי'
ב"ר אברהם, מקליאביצק. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

קאניקער, יחזקאל
מסראצק. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ד.

קאנסקר, יהודה בן ציון
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ו-ח.

קאפאטע, שמעון ליב
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קאצי, אלי'
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"ו. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קארפ, חיים צבי
ב"ר אברהם נח, מסצובנא. נולד בשנת תרפ"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. אח"כ התיישב בבני ברק.

קגן, יוסף אברהם
ב"ר סענדר, מרעציצע. נולד בשנת תרס"ח. בשנת תרפ"ב הבריח את הגבול מרוסיא לפולין. למד בתו"ת בווארשא, בשנים תרפ"ח-ט. אח"כ הי' מזכיר הישיבה בשנת תרצ"ג-ח. בשנת תרצ"ו יסד את "קופת בחורים". בראשית תרצ"ט התיישב בלונדון, ושם חי כל ימיו. שמו המקורי הי' יוסף אברהם פרידמן, בפולין השתמש בניירות הרשמיים בשם אלתר קגן, ונקרא בשם יוסף אברהם קגן. ובמשך תקופה, כנראה, גם בשם נחום ארי' שיינבערג. נפטר בשנת תשל"ז.

קובאץ, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

קובאץ, יצחק
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

קובלסקי, שלום דובער
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ח. אח"כ התיישב בנ.י. נפטר בשנת תשס"ז.

קוואשא, אברהם
ב"ר אהרן, מקאמיניץ פולדסק. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרפ"ח-צא (וויטבסק), תרצ"ב (גרוזיא), תרצ"ג-ד (ווארשא, שיעורים), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ט (ווארשא-אטוואצק, אולם). בשנים ת"ש-תש"א, עסק כרב מתמחה בריגא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה, בגלל עברו הרוסי לא יכל לנסוע דרך רוסיא יפאן, ונשאר בריגא.

קוויאטעק, דוד מרדכי
ב"ר יעקב יצחק, מלאמיאנקע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

קוזלוביץ, אלי'
מדאקשיץ. למד בתו"ת בווילנא. ע"פ ס' התמימים.

קוטלרסקי, בן ציון
ב"ר יעקב דוד, מגלוסק. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא.

קוטלרסקי, יוסף צבי
ב"ר יעקב דוד, מגלוסק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ח (ווארשא-אטוואצק), [בשנת תרצ"ט נלקח לצבא, וכשהתחילה המלחמה ברח], ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת. אח"כ התיישב בנ.י. ועסק כל ימיו במשרד בתו"ת. נפטר בשנת תשס"ט.

קוטנר, יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ, אולם).

קוטנר, מרדכי מענדל
ב"ר שמעון, מבלאשקי. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

קויפמן, ישראל
ב"ר מרדכי, מווישקאוו. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

קופל, אברהם יעקב
ב"ר משה צבי, מאיוואנסק-קעליעצקי. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ.

קופלאל, אפרים
כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קופרמן, אפרים פישל
ב"ר יצחק, מסאבעליאוו. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קופרמן, ישראל
מסאבעליאוו. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

קופרשטוך, חיים שלמה
בה"ר מנחם מענדל. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תר"צ-תרצ"ב. בשנת תרצ"ה עלו לארה"ק והתיישבו בחיפה.

קורמן, יצחק
מלאמאז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בלאמאז, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קורמן, צבי ליב
ב"ר שמואל שמחה, מקניעוושעוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

קורנבליט, אברהם יצחק
ב"ר משה חיים, מחעלם. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בקאוועל בשנת תרצ"ב. בשנים תרצ"ז-ט הי' ממנהלי תו"ת בחעלם. אחרי המלחמה התיישב בארה"ב, ועבד במשרד תו"ת בנ.י. נפטר בשנת תנש"א.

קורנבליט, מרדכי צבי
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קורנבליט, מתתי'
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

קורנבליט, ראובן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קורס, דובער
מלטביא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קזיניץ, זאלקא
מדאקשיץ. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרח"צ (אטוואצק), ת"ש (ווילנא). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קזיניץ, ליב
למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

קזלוביץ, חיים טובי'
מסוויר. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ז-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא). כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קינדרייך, אשר
ב"ר חיים יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

קירזנר, יהודה ארי'
מקינצק. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קירשנבוים, יעקב משה
ב"ר מנחם, מריקע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ) – תרצ"ז (שיעורים), תרח"צ (אולם).

קירשנצווייג, אברהם אבא
ב"ר צבי, מטומאשוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (לאדז), תרצ"ו-ח (אולם באטוואצק). כשהתחילה המלחמה הי' בטומאשוב, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קלוגר, יעקב
ב"ר דוד, מחעלם. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קלורינפלד, ישראל אברהם
מאדימנא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

קליאר, דובער
מדיסנא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

קליגסברג, משה דוד
בה"ר יעקב יצחק, מקאלאשין. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

קליין, פנחס
מראדזין. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה. בשנים תרצ"ז-ט הי' ר"מ בסניף בחעלם. כשהתחילה המלחמה הי' בראדזין, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחמה וניצל. אח"כ הי' שו"ב במונטריאל.

קליינהנדלר, אברהם יעקב
מחעלם. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה. אח"כ התיישב בארה"ק.

קליינמן, יהושע חיים
ב"ר שלמה יצחק, מקאלושין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

קליינמן, שמחה בונים
מליפנער. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קלינגל, דוד
ב"ר שמואל יוסף, מחעלם. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קלעפפיש, אליעזר
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ו (מכינה), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (שיעורים). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קלעפפיש, יצחק מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

קלעפפיש, מנחם
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

קמינסקי, יצחק דוד
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קמינצקי, יוסף
בהרב מבאדסלוב. למד בתו"ת בווילנא.

קמינקובסקי, שמואל פנחס
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בוואלאמין, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קמץ, אברהם
ממלאווא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קמץ, מרדכי
ב"ר חיים, מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

קניגסמן, שמואל מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

קנריק, יוסף
נולד בשנת תר"פ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קנריק, ישראל אלי'
נולד בשנת תרע"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קסטנברג, אברהם אהרן
ב"ר משה, מפראגא שאצל ווארשא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קפילוביץ, אברהם
ב"ר אשר, ממיעכוב. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

קפילוביץ, אברהם העניך
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קפילוביץ, אברהם העניך
מווארשא. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב-ג. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קפילוביץ, יצחק
מדאלהינוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צ"א.

קפילוביץ, יצחק
נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קפילוביץ, ישראל
מסמארגאן. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-תרצ"א.

קפילוביץ, מנחם מענדל
ע"פ ס' התולדות.

קפילוביץ, שלמה זלמן
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (בחורף במכינה, ובקיץ בשיעורים).

קפלושניק, אברהם יעקב
ב"ר צבי מנחם, מלאדז. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

קפלן, יצחק
מוויאזין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (באראנאוויץ), תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

קפלר, אלי' חיים
מיאנוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קצוביץ, צבי
ב"ר מטות, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז (עם הפסקה באמצע).

קראמניקוב, אברהם
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קראנזיק, שלמה יואל
ב"ר יוסף שלום, מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ.

קרביץ, אברהם
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קרהימסקי, דובער
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קרונגולד, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

קרונטשעק, משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

קרוננברג, נחמן
נולד בשנת תר"פ. כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קריבוס, ישעי'
ב"ר דובער, מקאליש. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

קריגסר, משה
מחעלם. ע"פ ס' התמימים.

קריושע, חיים
מופיע בתמונת התלמידים משנת תרצ"ז.

קרייבוים, אפרים
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד-ה.

קרייקר, אלעזר
ב"ר שניאור זלמן, מחעלם. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

קרייקרמן, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרס"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ד. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קרינפלד, יעקב יוסף
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קרישעק, אברהם משה
ב"ר יצחק, מוויעלין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

קרליץ, שמרי'
מווילנא. נולד בשנת תרע"ט. למד בווילנא בשנת תרצ"א.

קרמר, ארי' ליב
ב"ר מיכאל, מחעלם. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ד (ווארשא, שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם, ווארשא-אטוואצק), תרצ"ט (מנהל הסניף בקאלושין), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת, שהוא עמד בראשה כל ימיו. נפטר בשנת תש"ס.

קרנז'יק, שלמה יואל
ב"ר יוסף שלום, מווארשא. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא.

קרעפס, שמואל צבי
ב"ר יהושע, מדאבראמיל (גאליציא). נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
התיעוד נחשף: כך נמלטו ה"תמימים" מפולין לווילנא
פרסום ראשון: תמונה נוספת מ"תומכי תמימים" בסין
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.