מערכת COL | יום י"ב אייר ה׳תש״ע 26.04.2010

קראון הייטס: אלפים בסיום הרמב"ם העולמי ● דיווח וגלריה

אלפים השתתפו ב"סיום הרמב"ם העולמי", כפי שזה נקרא על ידי הרבי, שהתקיים ברוב פאר והדר בשכונת המלך, קראון היייטס, ביום ראשון בערב, "ממחרת השבת" של הסיום ● הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית ויושב ראש סיום הרמב"ם העולמי, נטל את שרביט ההנחיה ● לסיום ולהתחלה הוזמנו חברי הבד"צ דקראון הייטס הרב אברהם אזדאבא  שערך את הסיום, והרב אהרן יעקב שוויי שערך את ההתחלה בלימוד מחזור כ"ט בלימוד הרמב"ם  לדיווח מלא ולגלריית תמונות
קראון הייטס: אלפים בסיום הרמב
"סיום הרמב"ם העולמי" כפי שהוא נקרא על ידי הרבי

כתב COL

אלפים השתתפו ב"סיום הרמב"ם העולמי", כפי שזה נקרא על ידי הרבי, שהתקיים ברוב פאר והדר בשכונת המלך, קראון היייטס, ביום ראשון בערב, "ממחרת השבת" של הסיום.

אלפי המשתתפים היו עדים חיים לזה שלמרות שזה כבר הסיום העשרים ושמיני הרי שהסיום הולך ומתחזק משנה לשנה ורואים כאן במוחש את כחו של הרבי, בעל התקנה, שעומד ומשמש כמאז ומקדם.

הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית ויושב ראש סיום הרמב"ם העולמי, נוטל את שרביט ההנחיה כמעשה זקן ורגיל ומזמין את "החזן של הרבי" ר' משה טלישבסקי לקרוא עם הציבור את פרק קט בתהילים פרקו של הרבי.
עד מתי...

שלשת מסכי הענק התחילו את מלאכתם. והנה רואים את פני הקודש, והנה שומעים את הוד קולו של הרבי,כשעושה את הסיום על הרמב"ם. משתוקקים לימים עברו, ומתחננים, "עד מתי", רבונו של עולם, "עד מתי..."

העשרים ושבעה שמביאים את ה"כח"

הרב בוטמאן מדגיש בדברים קצרים את המשמעות המיוחדת של הסיום הנוכחי שהוא הסיום העשרים ושמונה, סיום הכ"ח. ושאל שאלה ריטורית למה ענין הכח מרומז בשתי האותיות שמספרם הוא עשרים ושמונה? מה הקשר בין כח לעשרים ושמונה? והוא משיב, בדרך אפשר מיוסד על מה שהרבי אומר בהנוגע למספר עשרים ושבע שבשלושה פעמים הוי חזקה, ותשע זה המספר של שלושה פעמים שלושה, ועשרים שבע –ז"ך- הוא המספר של שלושה פעמים תשע, היינו שלושה פעמים שלושה פעמים שלושה פעמים. ואולי יש כאן רמז לסיום הרמב"ם שהרי הסיום הוא לאלו שלמדו שלושה פרקים, ואחרי כל זה מגיעים לעשרים ושמונה שהוא ענין של כ"ח, היינו שהשלושה פעמים שלושה פעמים שלושה פעמים נותנים את הכח הנכסף.

הפעמיים "יד" שמביאים את המקדש א-ד-נ-י כוננו "ידיך"

הרב בוטמאן גם הדגיש שעשרים ושמונה הוא ענין של פעמיים י"ד ספרי הרמב"ם. והביא את דברי המכילתא על הפסוק שאנחנו אומרים כל יום בתפילה "מקדש א-ד-נ-י כוננו ידיך" שעל זה אומר המכילתא "חביב בית המקדש לפני מי שאמר וברא העולם, שכשברא הקב"ה את עולמו לא בראו אלא בידו האחת שנאמר (ישעי' מ"ח) 'אף ידי יסדה ארץ' וכשבא לבנות בית המקדש, כביכול, (בנאו) בשתי ידיו שנאמר מקדש א-ד-נ-י כוננו ידיך". "הרבי התקין את תקנת לימוד הרמב"ם כדי להחיש עוד יותר את ביאת המשיח ובנין בית המקדש ואחרי שסיימו את מחזור העשרים ושמונה הרי כבר ישנם פעמיים י"ד שזה ימהר וימחיש את מקדש ה' כוננו ידי"ך, שתי ידיים, פעמיים יד".

אברהם ניצל מצפורני האויב בגלל מסירות נפשו

לאור הנ"ל הציג המנחה את הרב שלום דובער דרייזין, שבחסותו התקיים "סיום הרמב"ם העולמי" לעילוי נשמת אביו הרב החסיד המשפיע ר' אברהם דריזין זכרונו לברכה. "ר' שלום בער הוא יהודי שידיו רב לו והוא תורם לכל עניני צדקה בעין יפה ובשתי ידיים". ר' שלום בער סיפר על אביו החסיד ר' אברהם שאם כי הי' מעורב בכל עניני עסקנות ציבורית טראש ישיבת תומכי תמימים ברוסיא, עם כל זסה לא ישב במאסר אפילו פעם אחת והביא את דברי הגמרא בהנוגע להראשונים שזכו בגלל שמסרו נפשם. "כזה הי' אבא זכרונו לברכה, הוא מסר את נפשו ואת כל אשר לו ולכן זכה להנצל מידם". הקהל החזיק לו טובה בתשואות כפיים סוערות.

הוראת הרבנים

לסיום ולהתחלה מוזמנים כבוד הרבנים הגאונים חברי הבד"צ דקראון הייטס הרב אברהם אזדאבא  שערך את הסיום, והרב אהרן יעקב שוויי שערך את ההתחלה. השניים דיברו בדברי הלכה, הגדה וחסידות והביעו דברי התעוררות להמשיך בילמוד הרמב"ם ביתר שאת ויתר עוז.

הברכה של הרבי שאתו כל הזמן

נואם האורח היה הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר. הרב מצגר סיפר על הכרת הטוב הפנימית שיש לו לרבי שנתן לו ברכה מיוחדת. "הברכה הזאת, שניתנה לי על ידי מזכירו של הרבי הרב גרונר שיושב פה אתנו, היא אתי כל הזמן. בזכותה נבחרתי ובזכותה הנני ממשיך, והכל בזכות ברכתו של הרבי". הרב הראשי גם אמר שבתפקידו יוצא לו לבקר בישובים של אחינו בני ישראל בכל העולם ובכל מקום הוא מתפלא על פעולותם הנשגבות של שלוחי הרבי שמגיעים ועוזרים לכל יהודי. דבריו נשמעו בקשב רב והתקבלו בתשואות חן.

סיום הרמב"ם במצרים

הרב שמעון אליטוב ראש ישיבות "אור מאיר חב"ד" הרב האזורי של שלושים הישובים של "מטה בנימין" וחבר הרבנות הראשית לישראל דיבר בהתלהבות על ההשפעה הפנימית התמידית של הרבי ועל הפעולה המיוחדת של "סיום הרמב"ם" במצרים.

ברכה והצלחה ישועות ונחמות

הרב אליעזר בוים, ראש ישיבת "יגדיל תורה" דגור הביא ברכה מיוחדת ללומדים ולמסיימים, ללכת מחיל אל חיל בלימוד הרמב"ם באופן של מוסיף והולך. הרב בוים סיפר סיפור מדהים מהרבי ודיבר בחמימות גדולה אודות השיעורים השבועיים של הגאון החסיד ר' יואל כהן כשהוא הי' בחור ישיבה.

תודה לרבי

הרב מיכל דאסקאל ראש ישיבת צמח צדיק דוויזניץ, הביא את ברכת חצר וויזניץ בארה"ק והלהיב את הקהל בנאום חוצב להבות על הרבי בעל תקנת לימוד הרמב"ם.

עידוד וחיזוק מיוחד

הרב חיים קריגער שלוחו של האדמו"ר ממודזיץ שליט"א הקריא דבר תורה וברכה של האדמו"ר ממודזיץ לחגיגית סיום הרמב"ם העולמי בעידוד וחיזוק ללומדי הרמב"ם בכל התפוצות.

להכין את העולם על ידי אור התורה והחסידות

הרב יצחק רבינוביץ דיבר בשם האדמו"ר מבויאן שליט"א בחשיבות לימוד יומי שהיא קביעות בנפש ועמד בדבריו על זה שכל שנה ניתוסף הקהל יותר ויותר, רק שאדרבה זה הולך ומתרחב בזכותו של הרבי מחולל התקנה.

מעלת בני ישראל

הרב אהרן גאלדמינצער דיין דסקווירא, דיבר בשם האדמו"ר מסקווירא שליט"א. הרב גאלדמיצער מונה כעת בדיין חסידי סקווירא הירושלים עיר הקודש. דיבר על דברי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק על מעלתם של בני ישראל ועל התקנה של הרבי שמתחזקת משנה לשנה.

עידוד מכל ביקור

הרב חיים ברוך וואלפין, ראש ישיבת קרלין – סטולין, הביא את ברכת האדמו"ר מסטולין שליט"א ודיבר על התקנה המיוחדת של לימוד ואיחוד כלל ישראל, ובפרט בזמננו אנו שצריכים שמירה מיוחדת מכל הרוחות המנשבות, ושהוא בעצמו מקבל עידוד וחיזוק מתקנת לימוד הרמב"ם ונהנה מחדש כל פעם שמגיע לכאן.

יחוד כלל ישראל והשפעה עצומה על כל שכבות העם

הרב מרדכי ליב ווייס, שלוחו וגיסו של האדמו"ר ממונקאטש שליט"א. דיבר בחמימות על לימוד הרמב"ם המאחד את כלל ישראל ביחוד של תורה ועל השפעתו העצומה של הרבי בעל התקנה בכל תפוצות העולם.

ברכה והצלחה

הרב יצחק אייזיק שנעבאלג, רב בוויליאמסבורג השתתף בשליחות האדמו"ר דמכנובקה שליט"א בבני ברק והביא את ברכתו לסיום הרמב"ם.

ומלאה הארץ דעה את השם

הרב אהרן ווינבערג נכד אדמו"רי סלונים דיבר בשם האדמו"ר מסלונים שליט"א והלהיב את הקהל בענין שאיך שרואים במוחש שהרבי פועל בכל העולם כולו ומביא את העולם ליעד הגדול בו מסיים הרמב"ם את ספרו "ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים".

פעילות והתחזקות

הרב גרשון טננבוים, מנהל איגוד הרבנים דאמריקה, דיבר על העוצמה המיוחדת של פעולות השלוחים והשפעתם על כל העולם ועל התפעלותו מתקנת הרבי וסיומי הרמב"ם שמתחזקים משנה לשנה.

עושי מצוה

הרב בוטמאן הודה לבנו הרב יוסף יצחק בוטמאן שלא חשך עמל ויגיעה לנהל ולסדר את כל עניני סיום הרמב"ם העולמי בלב ונפש, וזכות הרמב"ם, וזכות הרבי מחולל התקנה, יעמדו לו בכל מילי דמיטב בכל מכל כל.

המנחה הודה לנשי ישראל על השתתפותן בלימוד הרמב"ם בספר המצוות ועל השתתפותן בסיום הרמב"ם העולמי ועל עידודן לבעליהן ולבניהן על השתתפותם התקנת לימוד הרמב"ם.

תם ולא נשלם. בדברי הנואמים עבר כמו חוט שני המציאות שלמרות השנים, ולמרות שזה כבר הסיום הכ"ז הרי שתקנת הרבי וחגיגת הסיום הולכת ומתרחבת, ולא נס ליחם, ואדרבה, זה נמשך כמעיין המתגבר משנה לשנה, שרואים בזה ברכתו התמידית של הרבי בעל התקנה. משתתפי הקהל העצום הלכו לבתיהם שמחים וטובי לב. זה הי' ממש מפגן עצום של השתתפות רבנים ראשי ישיבות, אורחים ונציגי חצרות חסידים באופן נפלא, וכולם נקבצו ובאו לעודד את לימוד הרמב"ם ולהתחמם לאורו של מחולל התקנה שמכין את העולם ויוציא אותנו מהגלות תיכף ומיד ממש.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.