מערכת COL | יום כ"ט אלול ה׳תשס״ה 03.10.2005

אלפים בסיום הרמב"ם העולמי

תגיות: סיום הרמב"ם
אלפים גדשו אמש (מוצאי שבת) את אולמי "אהלי מנחם" בחגיגה של סיום הרמב"ם העולמי, כפי שזה נקרא על ידי הרבי. את בימת הנשיאות כיבדו שלוחי ונציגי אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, ואורחים רבים. דיווח נרחב וגלריית תמונות מלאה ב'כתבה מלאה'
אלפים בסיום הרמב
"סיום הרמב"ם העולמי" שנערך אמש בקראון הייטס
הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית יושב ראש סיום הרמב"ם העולמי, נוטל את שרביט ההנחיה כמעשה זקן ורגיל ומזמין את "החזן של הרבי" ר' משה טלישבסקי לקרוא עם הציבור את פרק קד בתהילים פרקו של הרבי.

שלשת מסכי הענק מראים כעת קטע מסיום הרמב"ם הראשון אצל הרבי בהתוועדות י"א ניסן תשמ"ה. והנה רואים את פני הקודש, והנה שומעים את הוד קולו של הרבי, משתוקקים לימים עברו, ומתחננים, "עד מתי", רבונו של עולם, "עד מתי..."

הרב בוטמאן מסביר, בהמשך, את המעלה הגדולה של מחזור העשרים וארבע שבו נכנסנו. הוא מביא שהמספר "עשרים וארבע" מופיע הרבה בדברי חכמנו זכרונם לברכה, וחלק גדול קשור עם הגאולה האמיתית והשלימה. "עשרים וארבע מעלות בכוהן גדול", "עשרים ורבע מעלות בכהונה", "עשרים וארבע רננות אמר שלמה בשעה שהכניס את הארון לבית קדשי הקדשים", "עשרים וארבע מתנות כהונה ניתנו לאהרן", "עשרים וארבע משמרות כהונה", "עשרים וארבע משמרות לוי'", והרי אנחנו עומדים על סף הגאולה, ונראה אותם בבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ועוד קשר למספר עשרים וארבע עם הגאולה אנחנו מוצאים בנבואת הגאולה על ידי נביא הגאולה ישעיהו "ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח" (באחד ההפטורות (ראה) של שבעה דנחמתא) שעל זה אומרת הגמרא שנחלקו אם זה שוהם או ישפה "וקודשא בריך הוא אמר להוי כדין וכדין" הרי שהמספר עשרים וארבע יש לו קשר ישיר לגאולה, וכמו שהרבי אומר "ובאופן של כפליים לתושי'".

הרב אברהם אזדאבא, חבר הבד"צ דקראון היי תומיםטס מבאר את מקורות ההלכה האחרונה ברמב"ם בפנימיות התורה. "ידעו דברים הסתומים" פירושו שלעתיד לבוא יכירו כולם כי העולם כולו אינו אלא גילוי אלוקות, אלא שזה מה"דברים הסתומים" שלא ניתן כעת רשות לעין לראות ואז יראו אותם. והמשיך, שאנשים מסויימים ראו אותם גם לפני זה, וכסיפור הגמרא בהנוגע לרבה בר נחמני, שההלכה היתה כמותו אפילו אם הוא פילג על "מתיבתא דרקיע", רק שבביאת המשיח יהי' גלוי זה בכל ישראל "שידעו דברים הסתומים".


"הליכות האדם במשנת הרמב"ם"

הרב אהרן יעקב שוויי, חבר הבד"צ דקראון הייטס מתרץ קושיות שונות ברמב"ם ע"פ שיחה של הרבי לפרשת ניצבים, ומעלה על נס שבמשנתו של הרמב"ם אנחנו מוצאים גם הלכות בעניני דרך ארץ ונימוס שגם זה הכניס הרמב"ם, ובאריכות גדולה, בהלכות של תורה, ושומא עלינו ללמד ולחנך את הדור הצעיר לא רק בהלכות הכלליות של הרמב"ם רק גם, ואולי גם בדגש, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה, את ההלכות הקשורות עם דרך ארץ, נימוס, והליכות האדם עם חבריו, ידידיו וכל אדם שבא אתו במגע ומשא ומתן.

הרב מרדכי ליב ווייס גיסו של האדמו"ר ממונקאטש שליט"א ור"מ בישיבת מונקאטש המביא את ברכת האדמו"ר לאירוע. בתוך דבריו אומר הרב ווייס: על הרבי ניתן להמליץ "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל" – הרבי "שומר ישראל" לא נם, בכל שעות היום והלילה, ולא נח עד שילד יהודי בסוף העולם ידע מ"שמע ישראל" ומ"ה' אחד", ובשבתות הי' מתוועד, בימי חג הי' אומר תורה ומחלק כוס של ברכה לאלפים, בערב פסל הי' מחלק מצות, בערב יום כפור הי' מחלק לעקאח, כל יום ראשון הי' מחלק דולרים, ולא ראו אף פעם שהרבי עייף, ולא נם. וחוץ מזה גם, "ולא ישן"—לא נתן לישון ותמיד עידד לפעול ולעמוד על המשמר.

"הרבי ראה שהשם הוא לא נכון"

הרב אליעזר בוים, מנהל ישיבת "יגדיל תורה" דגור הסביר כי לדעתו יכולים לראות "דברים הסתומים" עוד בזמן הגלות: "לפני כעשרים שנה נפל אבי למשכב וסכנה נשקפה לו. אבי הי' מגיד שיעור ומרביץ תורה מפורסם, הרב משה הכט מידידי המשפחה החליט לכתוב על כך לרבי כשהוא מציין את שם אבי ושם אמו "צבי הירש בן שרה לרפו"ש" כפי שהיה כתוב על לוח בית הכנסת. כעבור מספר שעות נענה ממזכירות הרבי כי שם האם אינו מדוייק. הרב הכט חזר לביהכנ"ס ובדק שוב את השם שאל כמה מבני המשפחה וכולם ענו ששמה "שרה". הרב הכט הבין שהדברים לא פשוטים וצלצל לביתי, אני זכרתי לומר לו ששמה המלא הוא "שרה פייגע". ואז ראינו רוח הקודש גלוי'. הרבי ענה לבדוק את המזוזות שחלקם נמצאו פסולות. לאחרי שהחליפון נרפא אבי ממחלתו וכולנו קיבלנו דוגמא ל"יודעים דברים הסתומים".

ראש ישיבת קרלין סטולין הרב חיים ברוך וואלפין הביא את ברכתו של האדמו"ר מקרלין-סטולין שליט"א שיתף את הקהל בזכרונות משיעורי התניא של המשפיע ר' שמואל לויטין ע"ה שאותם הוא זוכר עד היום הזה, והביע את התפעלותו שלימוד הרמב"ם הולך ומתחזק.

הרב יעקב זיידה שלוחו של האדמו"ר מויזניץ מארה"ק שליט"א, ודיין חסידי ויזניץ בוויליאמסבורג, עמד על מה שכתוב "אתם נצבים היום כולכם" שבזכות לימוד הרמב"ם וסיום הרמב"ם אנחנו עומדים ונצבים וזוכים בדין לכתיבה וחתימה טובה.

הרב גרשון טננבוים, מנהל איגוד הרבנים דארצות הברית הרים על נס את פעולות הרבי בכל קצוי תבל וזה מתחזק על ידי עסק התורה ולימוד הרמב"ם היומי, שאם כל הפעולות, עם כל סוגי יהודים, בכל קצוי תבל, לומדים הרמב"ם והחת"ת בדחילו ורחימו, ןעל ידי זה מצליחים עוד יותר בעבודתם הקדושה.


"מוסיפים ומתחזקים"

הרב יצחק רבינוביץ, שלוחו של האדמו"ר מבויאן שליט"א עמד בדבריו על זה שכל שנה ניתוסף הקהל יותר ויותר וולא רק שזה לא נשכח , רק שאדרבה זה הולך ומתרחב בזכותו של הרבי מחולל התקנה, ובזכות לימוד התורה נזכה לשנה טובה ושנת גאולה וישועה.

הרב ירחמיאל זעלצער מחבר ספר "נר למאה" אמר שהאדמו"ר מסקולען שליט"א אמר לו: לך ותמסור להם שיהי' להם כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתץוקה בכל הענינים הצריכים בחסד וברחמים. הרב זעלצער הוסיף בדברי תורה ועידוד בהערצה מיוחדת ללומדי הרמב"ם ולחולל התקנה.

הרב עמרם קליין חתן ושליח האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א לא הסתיר את התפעלותו מקהל הגדול של מסיימי הרמב"ם ואמר: הנה לנגד עינינו קהל גדול של "לוחמי מלחמת מצוה" חסידי חב"ד האמונים על מלחמת האור להפיץ את המעיינות, ויחד עם זאת אינם זונחים את לימוד התורה, את לימוד ההלכה והוגים בכל שעה פנויה בספר הרמב"ם. אין לנו מושג אילו מטעמים היה עושה ר' לוי יצחק מבארדיטשוב מיהודי החוזר לביתו עייף מעבודת היום, שליח החוזר מותש ממלחמת המצוה – ובמקום ללכת לנוח פותח הוא את ספר הרמב"ם על מנת להשלים את השיעור היומי. זכות זו בוודאי תעמוד לכלל ישראל לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

המנחה הודה להרב מאיר גוטניק "כהן שדעתו יפה" שבחסותו נערך סיום הרמב"ם העולמי ואיחל לו ברכות והצלחות בבני חיי ומזוני רויחי, וכפי שהרבי אומר תמיד "ובכולם רויחי. המנחה הודה לבנו הרב יוסף יצחק בוטמאן שלא חשך עמל ויגיעה לנהל ולסדר את כל עניני סיום הרמב"ם העולמי בלב ונפש, וזכות הרמב"ם, וזכות הרבי מחולל התקנה, יעמדו לו בכל מילי דמיטב בכל מכל כל.


"מאיפה ידע הרב על מה אני מבדיל"

הרב יצחק מאיר הערץ, ראש ישיבת חב"ד בלונדון, סיפר סיפור ששמע מבעל הסיפור בעצמו איך שמברכת הרבי נולד בן לאחרי שנים של נשואין. שאחד ביקש ברכה עבור ידידו לבנים. הרבי ענה: "שיעשה הבדלה על יין ולא על מיץ ענבים". כשסיפר זאת לידידו הי' הלה בהתפעלות גדולה, "מאיפה יודע הרבי על מה אני עושה הבדלה" והמשיך שבשבוע הראשון אחרי חתונתם עשה משום מה, הבדלה על מיץ ענבים, כך יצא לו. מאז הוא חשב, שיהי' כך, וכל שבת הבדיל על מיץ ענבים. מאז החל להבדיל על יין ותוך שנה נולד להם בן.

הרב הגאון ר' אהרן גולדמינצר, דיין דקהית סקווירא ושלוחו של האדמו"ר מסקווירא שליט"א עמד בדבריו שכל אלו שלומדים רמב"ם יומי עושים רצונו של צדיק הדור הזכות הזאת תעמוד לנו ובפרט בזמן האחרון שכלל ישראל עבר תקופה קשה בהמצב בארץ הקודש שיהיו מכאן ולהבא כל העניינים כפי רצון התורה ונתברך בכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.

המנחה העלה על נס שהרב הגאון הרב גבריאל צינער, מחבר ספרי נטעי גבריאל, הי' פעם בדולרים אצל הרבי והרבי שאל אותו "גערעט בא דעם סיום הרמב"ם" האם דיבר בסיום הרמב"ם, ומאז הוא מצווה ועומד ומדבר בכל סיום הרמב"ם. הרב צינער הדגיש כי תרס"ו לפני מאה שנה היתה שנה שגדולי ישראל קבלוה כשנת הגאולה ולכן זה יהי' כעת בתשס"ן, והשנה הזאת תהי' שנת הגאולה האמיתית והשלימה.


"שלימות התורה שלימות העם ושלימות הארץ כהכנה לגאולה השלימה"

לפני שניגשו לסיום הדגיש המנחה שאנחנו חוגגים כעת את החגיגה של שלימות התורה, שהיא קשורה עם שלימות העם ושלימות הארץ,שעל השלימיות האלו נזכרים ברמב"ם בהלכות האחרונות קרוב לסיום ספרו "וילחם מלחמת ה' וינצח":. ועל כל הענינים האלו היתה מלחמה. על שלימות העם בהנוגע למיהו יהודי שהרבי נלחם, ורואים כעת שמה שנכנסים רבבות נכרים ונכריות מרוסי' לארה"ק כיהודים הוא רק בגלל שלא שמעו למה שהרבי התריע. וכולם אומרים כעת שלו שמעו לקול הרבי לא היו לנו כל הבעיות האלו כעת. והמלחמה על שלימות הארץ שרואים כעת שאם הי' המצב שהיינו רואים ושומעים את הרבי לא הי' היינו מגיעים למצב כזה. רק שהרמב"ם מבטיח "וילחום מלחמת השם וינצח" ועל ידי שלושת השמויות—שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ נגיע לגאולה האמיתית והשלימה והרבי יוציא אותנו מהגלות תיכף ומיד ממש.

סיום מחזור הכ"ג נעשה על ידי הרב יוסף מנחם דויטש, ראטש ישיבת קלויזנבורג ויושב ראש מפעל הש"ס.
הרב דויטש עמד על התקנה הגדולה של לימוד הרמב"ם ועל מפעליו החובקים זרועות העולם של בעל התקנה שדאג לכל יהודי ויהודי מבלי הבט על מוצאו. הרב דויטש הדגיש שהמילים "כמים לים מכסים" הם אותיות "מלך" והאות הראשונה והאחרונה של התיבה האחרונה ברמב"ם מרמזת שמו של הרבי, ובדחילו ורחימו ניכרים ניגש ללמוד ההלכה האחרונה "ובאתו הזמן..."

בהחלת המחזור העשרים וארבע נתכבד הרב אלתר משה טווערסקי, חתנו ושלוחו של האדמו"ר ממחנובקה שליט"א, שלמד את ההלכה: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא..." בהוספת דברי ברכה מחותנו האדמו"ר.

המנחה הודה להרב דוד רסקין יו"ר צעירי אגודת חב"ד המרכזית ומנהל רוחני של ישיבת תות"ל המרכזית והרב יהודה לייב גרונר מזכיר הרבי על השתתפותם.

המנחה הודה לנשי ישראל על השתתפותן בלימוד הרמב"ם בספר המצוות ועל השתתפותן בסיום הרמב"ם העולמי

את האירוע הנעימה מקהלת "שיר חדש" של ר' אלי' ליפסקר ששרה מחרוזת ניגוני מלוה מלכה וניגוני חודש השביעי שסחף את כל הצבור הגדול בלהט חסידי מיוחד במינו. "זה הי' ממש עונג רוחני בל יתואר לשמוע את שירת הילדים שחן שמים נסוך עליהם".

תם ולא נשלם. משתתפי הקהל העצום הלכו לבתיהם שמחים וטובי לב. "זה הי' ממש מפגן עצום של השתתפות רבנים ראשי ישיבות, אורחים ונציגי חצרות חסידים באופן נפלא, וכולם נקבצו ובאו לעודד את לימוד הרמב"ם ולהתחמם לאורו של מחולל התקנה".
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.