צבי סופר | יום כ"ב שבט ה׳תשפ״א 04.02.2021

"נטע זר בכרם ישראל": 40 שנה לזעקת הרבי נגד לוחות עגולות

40 שנה לזעקת הרבי נגד הלוחות העגולות שהם "נטע זר בכרם בית ישראל ומנהג הנוצרים" • מה הגיב הרבי כשראה את הסמל של מפלגת "פועלי אגודת ישראל"? לאיזו ישיבה שינה הרבי את ה'לוגו' בכתב ידו? מי היה החסיד שהחליף פרוכות עם לוחות עגולות בבתי הכנסת? החשיפה של הרבי: כיצד נולדה הטעות של הלוחות העגולות? מדוע ביקש הרבי שיציירו לוחות הברית על מעיל הספר תורה? ומה החשיבות לצייר לוחות מרובעות לחינוך ילדי ישראל? • הרב שבתי ויינטראוב בסקירה מרתקת על דרישת והוראת  הרבי לצייר רק לוחות מרובעות • מוגש לרגל פרשת מתן תורה פרשת יתרו וארבעים שנה לזעקת הרבי

 

40 שנה לזעקת הרבי נגד הלוחות העגולות שהם "נטע זר בכרם בית ישראל ומנהג הנוצרים".  מה הגיב הרבי כשראה את הסמל של מפלגת "פועלי אגודת ישראל"? לאיזו ישיבה שינה הרבי את ה'לוגו' בכתב ידו הקדושה? מי היה החסיד שהחליף פרוכות עם לוחות עגולות בבתי הכנסת? החשיפה של הרבי כיצד נולדה הטעות של הלוחות העגולות? מדוע ביקש הרבי שיציירו לוחות הברית על מעיל הספר תורה? ומה החשיבות לצייר לוחות מרובעות לחינוך ילדי ישראל?

הרב שבתי ויינטראוב מגיש ב-COL סקירה מרתקת על דרישת והוראת  הרבי לצייר רק לוחות מרובעות

מוגש לרגל פרשת מתן תורה פרשת יתרו וארבעים שנה לזעקת הרבי.

"ודע שהלוחות היו מרובעות"

40 שנה למלחמת הקודש של הרבי נגד המנהג הפסול לצייר את הלוחות עגולות שציורם מגיע ממקורות נוצרים והוא נטע זר בכרם בית ישראל.  הרבי ביקש לעשות הכל להחליף את הלוחות למרובעות ואף ציטט את רבה של באר שבע זצ"ל בתשובותיו ההלכתיות נגד הלוחות המרובעות.

בשיחת פרשת כי תשא תשמ"א הסביר הרבי באריכות רבה את הנושא: "ארון שעשה משה אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו באמה בת שישה טפחים. והלוחות אורכם שישה ורוחבן שישה ועוביין שלושה, מונחות כנגד אורכו של ארון. כמה לוחות אוכלות בארון? - שישה טפחים וכו'". זאת אומרת, שעל-פי חשבון הגמרא הארון היה מלא באופן שלא נותר בו מקום פנוי".

"על-פי זה הרי בהכרח לומר שכל אחד מהלוחות היה בצורת ריבוע של שישה טפחים על שישה טפחים, ואי-אפשר לומר שהקצה של הלוחות היה בצורת חצי עיגול, כי אז יוצא שאמנם מלמטה היה הארון מלא לגמרי, אבל מלמעלה נשאר בו מקום פנוי, בגלל חצי העיגול."

"כך ברור הדבר שעל-פי דברי הגמרא הלוחות היו מרובעות. יתירה מכך, ברבים מהספרים מצויין שהלוחות היו מרובעות. כך למשל ה"רבינו בחיי" מציין בפרשת כי תשא באופן נחרץ שהלוחות היו מרובעות "ודע שהלוחות היו מרובעות".

הגויים ציירו בספרים את הלוחות עגולות

בהמשך השיחה ביאר הרבי את מקור הטעות הנפוצה שהלוחות מצויירים בחצאי עיגול:
"הסיבה הפשוטה והאמיתית לכך שמוצאים בימינו גם אצל יהודים שציור הלוחות הוא באופן שמלמעלה הם כחצי כדור, הוא - מפני שכאשר היו מוסרים ספר לדפוס, הרי בגלל הגלות נתנו זאת על-פי רוב לאינו-יהודי, ובגלל גזירת המלכות זה היה צריך לעבור דרך הצנזור, שעל-פי רוב הוא היה גוי – והם, המדפיסים והצנזורים הגויים, היו עושים על דף השער או במקום פנוי בראש הספר את ציור הלוחות כפי שנראה להם - שהלוחות הם מלמעלה כחצי כדור, כפי שגויים עושים את ציור הלוחות.

"וכאשר הספר הגיע לידי יהודים, לא הביטו בזה ולא דייקו במה שנמצא בדף השער או במה שכתוב בהסכמות - אלא למדו בפנים הספר, וממילא לא שמו לב לזה שהלוחות היו מלמעלה כחצי כדור, וכך זה נמשך מדור לדור, וזה נהיה דבר רגיל שבספרים יהודיים נמצאים ציורים של לוחות שמלמעלה הם כחצי כדור.

"ולכן עשו רעש (מאחורי הפרגוד) שישנו זאת על נייר המכתבים של מוסד פלוני, ששם נדפס הציור של החלק העליון של הלוחות כחצי כדור, או לכל הפחות, שאת הניירות שהם כבר כך ישאירו, ובניירות שידפיסו מכאן ולהבא, ידפיסו ציור של הלוחות כמו שצריך להיות על-פי הגמרא. (מתורגם ללה"ק משיחות קודש תשמ"א חלק ב')

מעולם נפלאתי על ציורי הלוחות מעוגלים למעלה

אולם כבר בשנת תשכ"א הרבי כבר העיר על הלוחות העגולות וציין שבשיחות לנוער צויירו הלוחות מרובעות לפי דברי הגמרא. במכתב לרב שלום דובער ריבקין כותב הרבי:  "ציורי הלוחות - כרגיל ב"עולם" - מעוגל למעלה! ומעולם נפלאתי על זה. דמלשון הש"ס משמע שהיו מעוקבים. ומוכרח הוא על פי דברי רז"ל על הכתוב מזה ומזה הם כתובים. ומדויק הוא בשער ה"שמועסין" (= שיחות לנוער). (מנחם משיב נפשי ב' 387 כ"ט בשבט תשכ"א)

הרבי מעיר על סמל המפלגה של פא"י שהיא עגולה

במכתב מי"ב בשבט תשכ"ז להרה"ג רב קלמן כהנא זצ"ל, מגדולי תלמידי החזון איש, מייסד וראש בית המדרש הגבוה להלכה בהתיישבות החקלאית, ומרבני תנועת "פועלי אגודת ישראל" (פא"י), כותב הרבי: "בהזדמנות זו אעורר את כבוד תורתו על מה שראיתי בכמה פרסומים של פועלי אגודת ישראל, ציור הלוחות בצורת חצי עיגול למעלה, שזהו מנהג אומות העולם, היפך להבדיל דברי חכמינו ז"ל, שהיה אורכן ששה ועוביין שלושה, ובפרסומינו, ובפרט לילדים, מדייקים אנו בזה". (אג"ק כד' רפח')

מוסדות חינוך מציירים את הלוחות הפוך מדברי הגמרא

השיחה החריפה שדיבר הרבי לראשונה בציבור בשבת כי תשא תשמ"א המשיך הרבי לעסוק בכך בשיחת שמחת תורה תשמ"ב עורר הרבי באופן נחרץ לתקן את הלוחות בכל מקום: "ולפלא הכי גדול — שישנם כמה וכמה מוסדות וארגונים שמציירים ב״סמל״ שלהם את הלוחות בצורת חצי עיגול מלמעלה — היפך דברי הגמרא! והמדובר גם אודות מוסדות חינוך שמחנכים ילדי ישראל על טהרת הקודש — הנה מבלי הבט על זה שתכלית כוונת המוסד היא להגן על הילדים מפני השפעה מבחוץ ולפעול עליהם שהנהגתם תהיה באופן ד״כל מעשיך יהיו לשם שמים״ ו״בכל דרכיך דעהו״, אף על פי כן , כאשר הם מציירים את הלוחות הרי הם מציירים זאת באופן הפכי מדברי הגמרא! (תורת מנחם תשמ"ב א')

איור בכתי"ק של הרבי על הסמל של ישיבת חנוך לנער

 

לתקן את הלוחות ואין זה עניין של מה בכך

בהמשך השיחה קורא הרבי  לתקן את העניין ולהחזיר עטרה ליושנה: "לתקן עניין זה, ואין לחשוב שזהו דבר של מה בכך, כי אפילו כאשר מדובר אודות דבר קטן נאמר אל תהי בז לקטנות, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות עניין הקשור עם הלוחות, שהם יסוד כל התורה כולה!  

ובפרט שבעניין זה ישנו דבר נוסף: מקור ציור הלוחות בצורת חצי עיגול נלקח מאומות העולם, וציור זה הוא היפך דברי הגמרא. ואם כן, כאשר מציירים את הלוחות בצורת חצי עיגול — הרי מעדיפים את גירסת אומות העולם על דברי הגמרא! (תורת מנחם תשמ"ב א')

תיקון הלוחות קשור לחינוך ילדי ישראל

ומסיים הרבי את השיחה: "ובפרט על פי האמור לעיל שזהו ענין הקשור עם חינוך ילדי ישראל - והרי עניין החינוך צריך להיות בתכלית השלימות. וכפי שרואים במוחש שטבע האדם הוא שגם בהיותו במעמד ומצב שאינו רוצה להטריח את עצמו לקיים דבר מסויים בתכלית השלימות, אלא הוא מסתפק בקיום הדבר על דרך המיצוע כו׳ — הנה כאשר מדובר אודות חינוך בניו, הרי הוא מתייגע ומשתדל ביותר להעניק להם את החינוך הטוב ביותר, בתכלית השלימות. ושלימות החינוך הרי זה גם כאשר מדובר אודות מנהגי ישראל, כידוע. (תורת מנחם תשמ"ב א')

פסק ההלכה של הרב מבאר שבע שהרבי הזכיר בשיחה

הרבי בשיחת שמחת תורה תשמ"ב הזכיר שרב מסוים מבאר שבע הוציא לאחרונה ספר בו כתב נגד ציור הלוחות בחצאי עיגול. הרבי התכוון לתשובה הלכתית שכתב הגאון  הרב אליהו כץ זצ"ל רבה של באר שבע בספרו "באר אליהו" על אור החיים (עמודים קי"ג ואילך):  "חובתי להעיר שדבר זה נטע זר בכרם ישראל, והנוצרים והאומנים הגדולים שלהם, הם שציירו את הלוחות העגולות, ולא כדאי להאריך בדבריהם. על כך הצורה בוודאי לא רק שלא רצוי, אלא יותר טוב לא לעשותם". הרב אליהו כץ גם חושף במכתבו שבמחזור ליפסיא "שזכיתי להוציא לאור עם ציורים ותמונות מימי הביניים, ושם מופיע לנכון שתי לוחות מרובעות, כנראה שלא הושפעו אז מתמונות הנוצרים".

בהמשך מספר הרב כץ בספרו באר אליהו:  "ברוך השם יש כמה בתי כנסיות שקבלו את דעתי ועשו כנ"ל, ואני מברכם בברכת כהן תהא משכורתם שלימה כפלי כפליים מבורא עולם שנתן לנו לוחות שתיים".

הספר 'באר אליהו'

 

"הרב יעקב מרגי שינה את סמל המועצה הדתית על פי הוראתי"

הרב אליהו כץ זצ"ל גם מוסיף שהורה "להרב יעקב מרגי, יו"ר המועצה הדתית בעירנו, (לאחר מכן כיהן כשר לענייני דת וחבר כנסת מטעם תנועת ש"ס ש.ו.)  ששינה  על פי הוראתי זו גם את סמל המועצה הדתית, שכלל שתי לוחות הברית ועשאן מרובעות כאשר בקשתי, ואף הדפיס כתובה מיוחדת ומהודרת בציון כזה".

"ואפריון נמטיה להרב יעקב מרגי שליט"א יו"ר המועצה הדתית בעירנו ששינה על פי הוראתי זו גם את סמל המועצה הדתית שכלל שתי לוחות הברית ועשאן מרובעים כאשר ביקשתי, ואף הדפיס כתובה מיוחדת ומהודרת בציון כזה" (שו"ת באר אליהו)

הרב כץ אף מציין בדברי תשובתו, שגם הרב חיים משה חשין, מחבר הספר "המסורת" לילדי ישראל, תיקן את הדבר בכריכת ספרו. (ראה צילום ספר המסורת)

יש לציין שלאחרונה ממש הרה"ג רבי דוד לאו הרב הראשי לישראל הורה לשנות את סמל הרבנות הראשית ללוחות מרובעות לאור הוראת הרבי ועוד ארגונים שונים.

בודאי יודעת שצריכות להיות מרובעות

אחת ממורות בתי-ספר "רשת אהלי יוסף יצחק", שיגרה לרבי בול שעיצבה עבור בתי ספר ה'רשת' ובו צוירו לוחות עגולות. כותב לה הרבי בתגובה:  "..לפלא קצת ציור הלוחות אשר בוודאי יודעת שצריכים להיות מרובעות גם מלמעלה ולא בחצי עיגול, וכמבואר ממאמרי חז"ל בכמה מקומות (ומהם בבא בתרא יד, א) וכמפורסם גם-כן על-ידי הציור שעל השיחות-לנוער וכו'". (אג"ק כב' רנב')

לצייר על מעיל ספר תורה  לוחות מרובעות

רבים נוהגים להקפיד לצייר על מעילי הספר תורה לוחות מרובעות, מתברר שהרבי עורר על כך כבר בשנת תשמ"ג. לקראת חג השבועות תשמ"ג נמסרה לרבי תמונת השער של גיליון 'משיח טיימס' באנגלית  ובה ציור אדם המוציא ספר תורה מתוך ארון-קודש וילדים מנשקים את הספר. על ציור זה העיר הרבי: "כדאי לנצל ציור המענטעלע [המעיל] לציור לוחות מרובעות". (התקשרות גיליון 499)

הרי כך כתוב בתורה שבעל פה!!

בשנת תנש"א הצליח הרב יוסף יצחק גולדמן, שליח הרבי ביוהנסבורג שבדרום-אפריקה, לפעול להחלפת הלוחות העגולות שהיו במרכז בית-הכנסת בו התמנה לרב. למעשה הוא מונה כרב בית הכנסת כבר בשנת תשמ"ו, ובמשך השנים ניסה לתקן את הדבר אך לא הצליח, ורק חמש שנים לאחר מכן עלה הדבר בידו. על כך הגיעה תשובת הרבי: 1) הרי כך כתוב בתורה שבעל-פה! 2) אזכיר על הציון. (התקשרות גיליון 499)

ספר המסורת משנה את הלוחות בזכות הוראת הרבי

הספר "מסורת" שהודפס במאות אלפי עותקים ללימוד אותיות א"ב לילדי תשב"ר, שחיבר וערך המחנך הדגול  ר' חיים משה חשין ז"ל, במהדורה הראשונה הופיע ציור לוחות הברית עם חצאי עיגול ולא מרובעות. שכנו של בעל "המסורת", הרב קלמן וינפלד, סיפר לרב חשין  על זעקת הרבי וכן את הצד ההלכתי שבדבר ובפרט כפי שציין הרבי שהדבר נוגע לחינוך ילדי ישראל!

הרב חשין לא התמהמה והבטיח מיד לשנות זאת. לאחר הדפסת המהדורה החדשה עם התיקון של הלוחות המרובעות, הגיעו אליו פניות מצד חוגים שונים שדרשו להחזיר את הלוחות לצורתם הקודמת. כששמע על כך הרב וינפלד, פנה אליו כדי לעודדו ולחזקו, אך הרב חשין השיב לו: 'אין לך מה לחשוש, אעשה בדיוק את מה שהרבי מליובאוויטש אומר, ומי שלא רוצה - שלא יקנה את הספר".

"מי שלא רוצה - שלא יקנה את הספר": ספר ה'מסורת' לאחר תיקון הלוחות

 

החסיד שהחליף מאות פרוכות עם לוחות עגולות

אחד המיוחדים שפעל בחוגים שונים לשנות את הלוחות למרובעות, היה החסיד הנודע ר' מנחם בן ציון וילהלם ע"ה. לאחר בקשת הרבי, היה הרב וילהלם ע"ה מדבר עם גבאי בית הכנסת ובשעות הערב היה דואג לקחת את הפרוכות לתיקון ומחזירם עוד באותו יום לבית הכנסת ובזכוות רבים ניצלו מציורי הלוחות עגולות שלדברי הרבי זה דבר שפוגע באמונת ישראל ובהוראות חז"ל.

 חשוב לציין שכמה וכמה מגדולי ישראל בחוגים הליטאים (כגון הסטייפלר זצ"ל)   שינו בבתי הכנסת שלהם את הלוחות כפי הוראת הרבי וכן מספר מוסדות וארגונים. גם הגר"ח קנייבסקי פרסם תשובה הלכתית לפיה יש לעשות רק ציור של לוחות מרובעות.

"באם מסכימים לבבא בתרא צריך להיות מרובעות"

סיפור מעניין סיפר המזכיר הרה"ח הרב בנימין שיחי' קליין: בשנת תשל"ו נפתחה בברוקלין ישיבת "חנוך לנוער" לבחורים צעירים ממשפחות שאינן שומרות מצוות. מנהל הישיבה הרב בריסקי כתב לרבי דו"ח ראשון על נייר המכתבים החדש של הישיבה. ב'לוגו' נראה בחור שיושב ולומד בכיתה כשספר מונח לפניו. ומולו נראה קיר עם שני חלונות שהצד העליון שלהם עגול. בתגובה, מסר לי הרבי שצורת הלוחות צריכה להיות מרובעת ולא עגולה מלמעלה. טלפנתי  אל הרב בריסקי ומסרתי לו את דברי הרבי.

בתום דבריי אמר לי הרב בריסקי, 'סליחה, אבל זה בכלל לא לוחות אלא חלונות'. כשנכנסתי לאחר מכן אל הרבי ומסרתי לו הדברים, ענה לי הרבי, 'אבל יכול להיות שמישהו יחשוב שזה לוחות, ושכך הלוחות נראים, וזה יטעה אותו'. מובן שבעקבות זאת, שינו את הציור כך שהחלונות יראו מרובעים.

את התשובה ענה הרבי על גבי הבלאנק (ראה צילום) לפנינו המענה שכתב הרבי על נייר המכתבים של "חנוך לנער". הרבי  סימן חץ לעבר ציור הלוחות העגולות  והוסיף קו ישר מעל הלוחות והפך זאת למרובעות וכתב בכתב יד קודשו: "באם מסכימים לבבא בתרא  (יד, א) צריך להיות  מרובעות (לאחרי שיכלה הנדפס עד עתה). באם דעתם אחרת – יַמשיכו כמו עד עתה."

 

 

 

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
1 תגובות
1.
מאגר תמונות של ארונות קודש עם לוחות מרוב...
כ"ג שבט ה׳תשפ״א
https://drive.google.com/folderview?id=1tXhlBjtIdX38q0tak0ueUFvBT3wX_m2p
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.