ר' שבתי וינטראוב | יום י' סיון ה׳תש״פ 02.06.2020

30 שנה לשיחה הנוקבת שזעזעה את העולם החרדי

30 שנה לשיחה המהדהדת של הרבי עם הרה"ג ר'  צבי כהנא ע"ה, השיחה שלא הותירה אדישים לנוכח חריפותה והסכנה במחלוקת וחרב איש ברעהו • אנו מביאים פרקים מרתקים מאותה שיחת קודש, במיוחד לרגל התעוררות אנ"ש והשלוחים ברחבי תבל לאחדות, וקריאתם של גדולי ישראל מכל החוגים
30 שנה לשיחה הנוקבת שזעזעה את העולם החרדי
הרב צבי כהנא ע"ה אצל הרבי, באותו מעמד


שבתי ויינטראוב  

י' סיון תש"נ לפני 30 שנה בדיוק הייתה סערה בעולם החרדי כולו ובליובאוויטש בפרט מהשיחה הנוקבת והחריפה שכדוגמתה לא זכורה. היה זה כאשר עבר הרה"ג ר' צבי כהנא ע"ה, מי שכיהן כראש ישיבה במושב בית מאיר וחתנו של בעל ה"עיניים למשפט", כאשר עבר בחלוקת הדולרים לצדקה בימי ראשון וניסה לשאול אודות טענות של  רב ידוע בבני ברק שפעל להחדרת מחלוקת ושנאה בין חסידים לליטאים.  השיחה ארכה כמחצית השעה אולם הדיה והביטויים שכמותם לא נשמעו מעולם מהרבי הרעידו את אמות הסיפים. 

כמי שזוכר היטב את אותה תקופה מפעילותי בספריית החסידות בבני ברק (כיום היכל מנחם) במשך חודשים רבים אלפי אנשים, ללא גוזמא, הגיעו לראות את אותה שיחת קודש של הרבי. כותרות השבועונים החרדים נמרחו בעמודיהם הראשיים מאותה שיחת קודש מילה במילה. היה זה הפעם הראשונה שהציבור כולו שמע וראה את דעתו הנוקבת של הרבי על אותם מחדירי המחלוקת שאת הנזקים שגרמו אין לתאר ולשער עד עצם היום הזה. 

המראה של הרבי וטון הדיבור של הרבי נתן לנו להבין בפעם המי יודע, כמה עד כמה מחלוקת ועניינים של היפך אחדותם של ישראל הם הדברים הכי מסוכנים ומעכבים את הגאולה. 

בתקופת הדיבורים על אחדות ופעולות בכל רחבי תבל להביא לאחדות ישראל ובפרט בין אנ"ש והשלוחים, וכן קריאתם של גדולי ישראל מכל החוגים,  השיחה הזאת לא יכולה להשאיר אותנו אדישים.

שיחת הקודש הזאת מקבלת משנה תוקף בבחינת "נבואה לשעה ולדורות" להבין עד כמה צריך להוסיף בכל הפעולות של אהבת ישראל ואחדות בין כל החוגים ביהדות החרדית כדי לזרז ולפעול תיכף ומיד את התגלות משיח בחסד וברחמים. 
 
מי שהולך באחדות קשור למשה רבינו

"בני תורה" – צריכים להיות תלמידיו של משה רבינו. המקבל הראשון של התורה, כמו שכתוב בהתחלת פרקי אבות "משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו' והעמידו תלמידים הרבה", וכדי לידע אם פלוני הוא תלמידו של משה רבינו אם לאו, יש להתבונן האם הוא מתנהג כמו משה רבינו, שעל ידו נפעלה אחדותם של ישראל – כפי שמצינו שבצאתם ממצרים לבוא להר סיני לקבל את התורה, היו מאוחדים כל י"ב השבטים "כאיש אחד בלב אחד".

"כך היתה הנהגתו של משה רבינו, וכך מתנהגים תלמידיו של משה רבינו – כפי שרואים בהנהגת גדולי ישראל מכל החוגים באופן של שלום ואחדות

גדולי ישראל מהצד הליטאי חיו בשלום ואחדות עם חסידים

"ר' חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א – לא היה חסיד, אבל, גם מתנגד לא היה.

- בכלל, אצל יהודים דתיים לא היו "מתנגדים", כי אם "מחוצפים" שמילאו את שליחותו של הס"מ – כידוע שעמד בקשר עם אדמו"ר האמצעי, ונפגש עמו, ודיברו בעניני הלכה, ובעסקנות ציבורית כו'.

ובדרך זו המשיך בנו, ר' יצחק מוולוז'ין – שעמד בקשר עם הצמח-צדק, הן בעניני תורה והן בעניני עסקנות ציבורית, כידוע ומפורסם ע"ד נסיעתם לפטרבורג לבטל גזירת המלכות להכריח ילדי ישראל ללמוד בבתי-ספר העממיים ("שקאלע'ס").

"וכך בדור שלאחרי זה – כידוע ומפורסם הקשר והיחס שהיה בין ר' חיים עוזר [גרודזנסקי] והרב ליפשיץ מקאָוונע עם אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שעבדו יחד "שכם בשכם" בניהול המלחמה על שמירת וחיזוק היהדות במדינת רוסיא, בחתימה משותפת של כמה וכמה  כרוזים של "קול קורא", וכיו"ב.

"ולאחרי תקופה של מאה שנה של שלום ואחדות בין גדולי ישראל מכל החוגים – נעמד יהודי, שקורא לעצמו "בן תורה", חותם שמו "הרב" ומתיימר להיות ממשיך דרכם של גדולי ישראל שעסקו בהצלת בני ישראל, ומה עושה – מחרחר ריב ומחדיר מחלוקת ושנאת חנם בישראל!

"יהודי כזה אינו "בן תורה"! וגם אם למד תורה – למד כנראה שלא לשמה, ולכן מורה היפך ההלכה – להחדיר שנאת חנם בישראל!

"ויתירה מזה – לא (רק) שפוסק דין מעוות, אלא שמציאותו נעשית היפך ההלכה – שלוחם את המלחמה של הס"מ נגד הלכה:

"במלחמת מדין כתיב "לתת נקמת ה' במדין", "לפי שעמדו כנגד ישראל נחשבו הם כאילו עמדו כנגד הקב"ה". ואיתא בספרים ש"מדין" הוא מלשון מדון ומריבה, ומי שגורם מדון ומריבה בין בנ"י הוא שלוחו של הס"מ שעושה מעשה מדין. אלא שבמדין היתה עצתו על ידי  גויות (בנות מדין), ועכשיו בחר עצה טובה יותר (להכנס גם בין אלו שנקראים "בני תורה") – להחדיר מחלוקת ושנאת חנם בישראל!

מה דינם של מחדירי מחלוקת בישראל?

"הדברים אמורים על כל מי שמחדיר מחלוקת ושנאת חנם בישראל – יהיה מי שיהיה, גם אם התנהג כדבעי במשך כל שנותיו, מאה ותשע עשרה שנה, כמ"ש ביחזקאל  בנוגע ל"צדקת הצדיק גו'", אפילו צדיק גמור כל ימיו כו'  אלא שבסוף ימיו התנהג באופן הפכי (ובפרט שבנדון דידן, אלה שמתעסקים עכשיו במחלוקת התעסקו תמיד במחלוקת, אלא שבעבר הסתירו את מעשיהם ופחדו לצאת בגלוי).

"אינני רוצה לסיים המשך הדברים ביחזקאל, כי, אני מתעסק אך ורק עם ברכות, – הם מתעסקים עם היפך הברכות. לכו ושאלו אצלם, ויפסקו בעצמם הדין שמגיע להם על מעשים כאלה!

"וכאמור, תמיהני עליכם שיש לכם עסק עמהם!…

הדבר הכי גדול שמעכב את ביאת משיח 

הר"צ כהנא: "הם בכל זאת "בני תורה".

הרבי: "הם אינם "בני תורה". הם "מחוצפים" שלוחמים נגד תורת משה רבינו, בכך שגורמים מחלוקת ושנאת חנם בישראל, לאחרי מאה שנה של שלום ואחדות!

"על חוצפה שכזו אומרת הגמרא  ש"בעקבות משיחא חוצפא יסגא". – חוצפה סתם היתה גם לפני זה אבל כשרואים ש"חוצפא יסגא", הרי זה  סימן שנמצאים "בעקבות משיחא", שאז מתגברת חוצפתם של אלה שממלאים את שליחותו של הס"מ… להחדיר בין בני  ישראל שנאת חנם, סיבת הגלות , שעל ידי זה מעכבים רח"ל את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו!

"כבר "כלו כל הקיצין" , וזה שמשיח צדקנו עדיין לא בא – אשמים בכך אלו שמחדירים עכשיו מחלוקת ושנאת חנם בישראל! אין לך דבר גדול יותר מזה שמעכב את הגאולה על ידי משיח צדקנו!

אם היו עוצרים את המחלוקת משיח היה בא מזמן

"...מבקשים בתפלת שמונה עשרה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", ולא תופסים שאילו היו עוצרים ומונעים את החדרת המחלוקת ושנאת חנם בישראל, היה כבר משיח צדקנו בא מזמן!…

"חבל על זמני לדבר עמכם בענין זה, מוטב שאדבר עמכם ואשאל אצלכם על דבר  מצב החינוך בארץ ישראל:

"ישנם בארץ ישראל עשרות אלפי ילדי ישראל שאינם יודעים צורת אל"ף של "אנכי הוי' אלקיך" [הם מכירים צורת אל"ף מהלשון המדוברת שם, אבל לא האל"ף ד"אנכי הוי' אלקיך"], ומשנה לשנה הולך וגדל מספר הילדים שהולכים ל"השומר הצעיר" במקום ללמוד קמץ אל"ף אָ ד"אנכי הוי' אלקיך" – עשרות אלפי ילדים, כאמור, ללא גוזמא (הלואי היתה זו גוזמא).

"מה עשו במשך ארבעים שנה האחרונות להצלת החינוך של אותם עשרות אלפי ילדי ישראל?! – כל אלה שבאים בטענות בענין הסוכה, לא מכניסים אצבע במים קרים להציל ילד יהודי מ"השומר הצעיר" ולהביאו ללמוד תורה!… להם לא איכפת הדבר!

"אין להם פנאי לענינים אלו, כיון ש"עסוקים" בהחדרת מחלוקת ושנאת חנם בין בני ישראל – מעשה מדין."

צפו בחלק מהשיחה:

 

• 

השיחה באדיבות  מכון באהלי צדיקים מתוך הספר שיח שרפי קודש – שיחות קודש של הרבי ליובאוויטש עם גדולי ישראל

הוסף תגובה
1 תגובות
1.
שמעון
י"א סיון
יפה מאוד! תעלו עוד סרטונים מענינים כאלה בבקשה
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.