הרב שמואל פבזנר | יום כ"ג טבת ה׳תש״פ 20.01.2020

בכינוס השנתי: צאצאי רבנו הזקן התאחדו עם תורתו וניגוניו

קהל נכבד שהכיל למעלה ממאתיים מצאצאי כ"ק אדמו"ר  הזקן נבג"מ, התכנסו במוצאי שבת קודש שמות למלווה מלכה השנתית של "איגוד צאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך
 בכינוס השנתי: צאצאי רבנו הזקן התאחדו עם תורתו וניגוניו
צילום: איציק רויטמן

הרב שמואל פעווזנער
קהל נכבד שהכיל למעלה ממאתיים מצאצאי כ"ק אדמו"ר  הזקן נבג"מ, התכנסו במוצאי שבת קודש שמות למלווה מלכה השנתית של "איגוד צאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך". מהם חסידי חב"ד, מהם חסידי פולין, אך המכנה המשותף לכל משתתפי ונואמי הכינוס הוא הזכות הנפלאה להימנות על צאצאי רבנו הזקן  
 

"ונהי' אנחנו וצאצאנו"
את הכינוס פתח מארגן ומנחה הוועידה, הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן יושב ראש איגוד צאצאי כ"ק אדמ"ר הזקן, ומנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית המציין שבשבת פרשת וארא תשד"מ דיבר הרבי אודות הצאצאים והתכנסותם השנתית. תוכן שיחת הרבי היא  שבשונה מנוסחאות אחרות בהם בברכת התורה אומרים "ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי צאצאנו" בחר כ"ק אדמו"ר הזקן את הנוסח "ונהי' אנחנו וצאצאנו". הרבי הסביר כי לפי הנוסחאות האחרות הברכה מוגבלת לשלושה דורות בלבד, "אנחנו צאצאנו וצאצאי צאצאנו". אולם "צאצאנו" סתם כולל את כל הדורות הבאים.

הרבי גם הסביר שבתיבה אחת "וצאצאנו" הכניס אדמו"ר הזקן את בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר האמצעי יחד עם כל אחד ואחד מהצאצאים במשך כל הדורות!

בכך רואים את גודל המעלה של צאצאי רבנו הזקן גם במרחק של דורות, שרבנו הזקן כלל באותה תיבה הן את בנו ממלא מקומו רבנו האמצעי  והן את כל צאצאיו בכל הדורות, ללא כל חילוק. 
הרבי סיים: "בכדי שהתוועדות הצאצאים וההחלטות הטובות של "נלכה באורחותיו" יהיו בתוספת הצלחה יקחו קנקן משקה להתוועדות של הצאצאים מהתוועדות זו שיש לה שייכות מיוחדת עם כ"ק אדמ"ר הזקן  מכיון שהתוועדות זו  היא בשבת שהיא בסמיכות ולמחרת יום ההילולא שלו". הרבי אז מסר את בקבוק המשקה שעמד על שלחן הרבי להרב בוטמאן שי' עבור המלוה מלכה של הצאצאים.

"לימוד תורתו"
הרב בוטמאן הכריז על פרוייקט חלוקת שלחן ערוך כ"ק אדמו"ר הזקן, לסיימו במשך השנה הבעל"ט מיום ההילולא כ"ד טבת השתא עד כ"ד טבת תשפ"א הבא עלינו לטובה. במסגרת המיזם הוקם אתר אינטרנט משוכלל ויעיל, בו ניתן להרשם, לבחור את ההלכות ולהוריד את ההלכות בהן בחר. בנוסף לזה כל נרשם מקבל במשך השנה כמה איזכורים לקיום ההחלטה.
שם האתר הוא
Alterrebbe.org

עבור ה"צאצאים" הוכנו במיוחד אוגדנים מהודרים הכוללים סימנים משולחן ערוך רבנו הזקן, לפי סדר החלוקה באתר, במהלך המלוה מלכה קבלו על עצמם כל אחד מהצאצאים ללמוד בעיון מתורתו של אב המשפחה - רבנו הזקן, במשך השנה הבעל"ט עד כ"ד טבת תשפ"א.
יוזמה ברוכה זו מאחדת יהודים מכל קצוי תבל בלימוד תורתו של אדמו"ר הזקן, ודרכה מסיימים את השלחן ערוך כמה פעמים.
לעניין הלימוד בשנה זו יש משנה תוקף כי השנה היא שנת השבעים לנשיאות הרבי וכהכנה ליו"ד שבט תש"פ הבעל"ט ישנה ההתעוררות הגדולה ללמוד את הספרים של הרבי.
 
"מעשה אבות סימן לבנים"
הרב בן ציון טווערסקי נכד הרה"צ ר' מרדכי דוב מהורנסטייפל, נכד הרה"צ ר' יעקב ישראל מצ'רקס, חתן כ"ק אדמו"ר האמצעי הדגיש בכמה סיפורים את דרך אדמו"ר הזקן, ואחריו נשיאי חב"ד לקרב כל יהודי מבלי הבט על מצבו הפרטי בשעה זו. 
ישנם על ענין זה הרבה סיפורים אחד מהסיפורים הוא שחסידים מעיירה מסויימת רצו לרחק יהודי אחד מצד הנהגתו הבלתי רצוי'. אדמו"ר הזקן הודיע להם שהוא איננו מרוצה ממה שהם עושים. אדמו"ר הזקן אמר להם שמה שהם צריכים לעשות הוא לחפש דרכים איך לקרב את היהודי הזה ולהחזירו לדרך האמת. ''סיפורים אלו עשו עלי רושם אדיר ואני משתמש בהם בעבודתי''.

הזכות הגדולה והנשגבה
הרב יוחנן טווערסקי,  דיין בבית הדין קו הישר, ונכד הרה"צ ר' מרדכי דוב מהורנסטייפל הטעים את  הזכות הגדולה והנפלאה להיות מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן והדגיש שיחד עם הזכות ישנה גם אחריות מיוחדת. 

"הביטו אל צור חוצבתם"
הנאום המרכזי נישא על ידי הרב יצחק דובער יונגרייז, האדמו"ר מגורליץ שליט"א. בנאום מקיף דיבר על ההשפעה המיוחדת של פעולות הרבי בכל העולם. "לרבי ישנם 5000 שלוחים ואנחנו כולנו שלוחים של השם יתברך לעזור לכל יהודי". הנואם הדגיש את הזכות ויחד עם זה האחריות שיש לכל אחד שזכה להיות מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן להיות דוגמא חי'. 
במלווה מלכה השתתפו גם הרה"ח ר' דוד ארי' עהרנפעלד, הרב דמטרסדורף נכד כ"ק אדמו"ר ר' יוסף יצחק נ"ע מאוורוטש בנו של אדמו"ר הצמח צדק נבג"מ, ובניו של הרבי דסקווירא דבורו פארק, נכדי ר' יעקב ישראל נ"ע מטשרקס.

סיום שלחן ערוך אדמו"ר הזקן
את הסיום של שלחן ערוך אדמו"ר הזקן, ערך הרב שלמה יהודה הלוי סגל, דיין בקראון הייטס ונכד ר' משה בן כ"ק אדמו"ר הזקן. הרב סגל למד את ההלכה האחרונה של  הלכות "שאלה ושכירה וחסימה" והביא את שיחת הרבי בה מודגשות המעלות  הנשגבות  של העם הנבחר שרוצה להיות בכל עת, ובכל מצב, קשור לאלקות וסיפר סיפור אישי מאחד מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן.

התחלת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן
התחלת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן נעשתה על ידי הרב מיכאל אהרן זליגסון, מחבר ספרים ומשפיע, בנו של רופא הרבי ר' אברהם אבא זליגסון ז"ל מנכדי כ"ק אדמו"ר הזקן שהתחיל בלימוד את ההלכות  והביא ביאור הרבי למה מתחיל השלחן ערוך עם המילים "יהודה בן תימא אומר" שכל יהודי נמצא במעמד של "הפעם אודה את ה'".
 

חלוקת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן
כאמור לכבוד כינוס הצאצאים הוכנו מראש חוברות מיוחדות כשבכל חוברת וחוברת מונח הסימן בשלחן ערוך אדמו"ר הזקן שאותו בחרו לגמור עד כ"ד טבת תשפ"א הבעל"ט. גם על כל חוברת וחוברת מופיעה מדבקה ממוספרת מהמחשב בה מצויין הסימן שמודפס בחוברת, כמה סעיפים נמצאים באותו סימן, ותדפיס של דפי ההלכות. 
מחזה מרשים הוא לראות את הצאצאים נוטלים בגאון את אוגדני החלוקה באמתחתם בלכתם לביתם.  "המיוחד הוא" אומר אחד הצאצאים "שבכל חוברת וחוברת יש סימן מיוחד שרק אתה צריך ללמוד, זה נותן לך את האחריות הייחודים לסיים את הלימוד, באם לאו ח"ו, יחסר בשלימות הלימוד של כל השלחן ערוך".
 

והי' כמנגן המנגן
המלוה מלכה מגיע לפרק השירה והניגון, מתאים לפתגמו של בעל ההילולא מיוסד על המשנה: "כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר". ופירש שעל ידי הניגון ניתן לצאת מכל מצב מוגבל ולעלות מעלה מעלה.
 ברגש רב ובכוונה מנגנים הצאצאים את כל ניגוני כ"ק אדמו"ר הזקן. יחד עם ה'בעל מנגן' הרב התמים יוסף שי' צירקינד בקולו הערב ובטוב טעם, המנגן הוא בנו של הרה"ח התמים ר' יצחק צירקינד ז"ל, שהי' משתתף קבוע בכינוס הצאצאים במשך שנים רבות, חתנו של הרה"ח התמים ר' יצחק דוד גאראנער ז"ל. 
 

פעולה נמשכת
על האורגן מופקד הרב אלחנן מילאקי שאבי זקנו החסיד ר' אלחנן מרזב (שהוא קרוא על שמו)  קיבל במסורה מכ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"ם את עשרת הניגונים של כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם. 

"נבל ותוף וחליל"
טעם נוסף הובא על ידי ר' יהודה פיאמנטה שהטיב לנגן על החליל וצלילו חלילו הדהדו בכל האולם והעשירו את השירה.
 

פ"נ לכ"ק אדמו"ר הזקן
כאן הדגיש היושב ראש את דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"ם שהניגון של הנגון המיוחד של הארבע בבות, של כ"ק אדמו"ר הזקן הוא "שליחת פדיון נפש לכ"ק אדמו"ר הזקן".
"אי אפשר בכלל לתאר את האווירה המיוחדת במינה ששררה במקום עת שרו הצאצאים את ניגון ד' בבות של כ"ק אדמו"ר הזקן" אמר אחד הצאצאים. היה זה מעמד מרהיב ומרגש. בו נתרוממו כל אחד מהמשתתפים מכל הגבלות עולם הזה החומרי והגשמי.

הרב בוטמאן הודה לבנו הרב יוסף יצחק בוטמאן על עזרתו באירגון סעודת המלוה מלכה, "זכות כ"ק אדמו"ר הזקן תעמוד לו בכל מכל כל".
תם ולא נשלם. הצאצאים סיימו הערב בתחושה שאדמו"ר הזקן הוא הראשון והרבי הוא השביעי, ואדמו"ר הזקן, הראשון, התחיל את עבודת רבותינו הקדושים להכין את העולם לגאולה השלימה והרבי, השביעי, הודיע לנו שדורנו הוא הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 

 

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.