הרב מנחם מענדל רייצעס | יום ז' חשוון ה׳תש״פ 05.11.2019

"פעטאח, מי ביקש ממך?! הרבי הורה לך פעם להפיץ 'איסור'?"

"ההתקשרות לרבי אינה אמורה להתבטא בהטלת 'איסור חמור' על כל מנהג שאינו 'מנהג חב"ד' מובהק. אדרבה" • דיון בעניינים שהם 'מנהגי חב"ד' ובעניינים שהם לא כל כך כאלה - איך צריך להיות היחס? • יש 'מנהג' אחד אותו כן שלל הרבי באופן של איסור חמור וגזירה, "חוקה חקקתי, גזירה גזרתי" - בעניין ה'משקה'  • מאמר דעה מיוחד מאת הרב מנחם מענדל רייצס
גזירת ה'משקה': חנות משקאות חריפים בקראון הייטס (צילום אילוסטרציה: שימי קוטנר, עיבוד COL)

נפתח הפעם בדיון הלכתי: מה דעתכם על המנהג המפורסם של נתינת צדקה ב"ויברך דוד", בעת אמירת הפסוק "ואתה מושל בכל"?

ובכן, מקורו של המנהג קדוש – בכתבי האריז"ל; יחד עם זה, מעולם לא ראינו את הרבי נוהג במנהג זה, וככל הידוע הרי מאז שהתחיל הרבי ב"הודו" ביחד עם הש"ץ לא נתן שום מטבע לצדקה באמצע התפילה.

והאמת היא, שהרבי עצמו מנמק את מנהגו זה באחד מאגרות קדשו (אגרות קודש חי"א ע' שכד), וז"ל:

"מה שכתב בענין נתינת צדקה לפני התפלה וזמנה בדיוק, הנה המובא בשו"ע סוף סי' צב .. מיוסד על מרז"ל יהיב פרוטה לעני והדר מצלי  .. זהו קודם התחלת התפלה שסתמה היא תפלת שמונה עשרה .. אבל בסידור האריז"ל כתב שנתינת צדקה זו הוא בויברך דוד באמירת מושל בכל..

ואפשר לומר – על פי נגלה - שהקדימו הנתינה לקודם ישתבח, בכדי שלא להפסיק בתפלה משעה שיורד הש"ץ לפני התיבה שהוא לישתבח (טושו"ע ר"ס נג).

וכיון שעתה יורדים לפני התיבה לפני זה, ותמיהא מילתא להפסיק בינתים, ואפשר יש גם מקום לומר דמיחזי כיוהרא. - יש לתרץ בזה מה שרובא דרובא נוהגים ליתן צדקה לפני התחלת כל התפלה".

במלים פשוטות: האריז"ל כותב לתת צדקה ב"ויברך דוד"; והרבי מעיר, שהדבר מתאים לפי המנהג הקדמון שתפילת הציבור היתה מתחילה רק ב"ישתבח", ולפני כן היה כל אחד מתפלל לעצמו (כמו שנוהגים עכשיו באמירת קרבנות וכדומה) – אולם לפי המנהג הנוכחי שבו תפילת הציבור המשותפת מתחילה כבר ב"הודו", הרי ש"תמיהא מילתא להפסיק בינתיים", ולכן יש עדיפות בנתינת הצדקה לפני התחלת התפילה. וכך באמת נהג הרבי: נתן לצדקה לפני התחלת התפילה, ומאז שהתחיל הש"ץ ב"הודו" היה שקוע בתפילה נטו.

"איסור חמור"...

מפתיחה זו ב"דבר תורה" (למען לא נשב ב"מושב לצים" חלילה) - נמשיך קצת לכיוונים אחרים, ונדמיין לעצמנו התוועדות חסידית סוערת בבית כנסת פלוני אלמוני. בית כנסת זה נחשב "נוסח חב"ד" לכל דבר וענין, אולם מטבע הדברים מתפללים בו גם יהודים רבים שאינם נחשבים "חב"דניקים" לעת עתה. והנה תוך כדי ההתוועדות, "כטוב לב המשפיע ביין", יוצא הוא בקריאה נרגשת:

"היתכן?! איך זה שבבית כנסת שלנו, "נוסח חב"ד", נשמע רעש של מטבעות באמצע "ויברך דוד" – נגד מנהגו של הרבי?!" ולא נחה דעתו עד שהוא מסכם עם גבאי בית הכנסת על "איסור חמור" שיתלה מחר בבוקר על קירות בית הכנסת, ובו ייאמר כי בבית כנסת זה נוהגים לתת צדקה רק לפני התפילה, ובשום אופן אין להתקרב לקופת הצדקה בעת "ויברך דוד"!...

נמשיך לדמיין את תגובתו של הרבי לנוכח ה"איסור החמור" שהעתקו נשלח אליו. ובעצם אין אנו צריכים להפליג רחוק בדמיוננו, מכיון שהרבי כבר התייחס בדיוק לנושא זה - נתינת צדקה בזמן שאינו מתאים.

וכך סיפר הרבי (תורת מנחם חלק טו, ע' 48): "פעם בהיותי בבית הכנסת בלילה, ושלשלתי דבר מה בקופת צדקה, ניגש אלי מישהו וטען: היתכן שאתם נוהגים כך – והרי איתא להדיא בכתבי האריז"ל שאין ליתן צדקה בלילה?

לאחרי זה, כשהייתי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, אמרתי לו שקיבלתי היום "פסק", וסיפרתי לו המעשה אודות ה"פסק" שקיבלתי מאחד בענין נתינת צדקה בלילה – נענה כ"ק מו"ח אדמו"ר ואמר לי: הלה – מסתמא אינו נותן צדקה גם ביום, ולכן מצער אותו כשזולתו נותן צדקה בלילה"...

מה "מצער" את ה"מקושר"?

לכל זה הגעתי דרך מחזה שנגלה לעיניי, ובו יהודי מאנ"ש יושב בבית הכנסת ולומד בדרך מסויימת שלפי השמועה חסידים בדורות עברו הסתייגו ממנה. לא עבר זמן רב ויהודי אחר, 'מקושר' מפורסם, דאג להביע בפני אותו לומד את ה"בעיה" שבדרך לימודו. ואכן, אותו לומד השתכנע, סגר את הספר שבו למד; מיד נרגע אותו 'מקושר' – הוא הצליח. אך דא עקא, שתחליף הוא לא הציע לאותו לומד... ועד היום הזה נשאר היהודי הראשון יושב ובטל: את מה שלמד קודם – 'אסור' הרי ללמוד; ומשהו אחר – הוא לא מצא...

מסתבר, שגם כאן ניתן להמליץ מעין פתגמו של הרבי הריי"ץ: "הלה – מסתמא אינו לומד גם בדרכים הנכונות, ולכן מצער אותו כשזולתו לומד בדרך לא נכונה"...

מה עשה ה'מלמד' של הרבי בתשעה באב?

ההתקשרות לרבי אינה אמורה להתבטא בהטלת 'איסור חמור' על כל מנהג שאינו 'מנהג חב"ד' מובהק. אדרבה: מהרבי לומדים אנו, כי כשרואים יהודי נותן צדקה או לומד תורה, גם אם הוא לא עושה זאת בדרך הכי מדוייקת ונכונה – עלינו לראות את מעשיו באור חיובי ולא חלילה להפסיקו.

אם באמת צורמת לנו העובדה שהשכן שלנו לומד בדרך פחות 'חסידית' – נעשה את כל המאמץ כדי להקים מסגרת אחרת ללימוד, שבה תינתן לו האפשרות ללמוד בדרך ה'חסידית' יותר; אולם לא ייתכן שנצטט את רבותינו נשיאינו רק כדי לעצור מישהו מלימוד תורה או עשיית מצוה!

בהקשר זה מעניין לציין, כי למרות שידועה זהירותו המופלגת של הרבי מכל סרך הכי קטן של מכשול בסגנון דיבורו, ובוודאי שמעולם לא נשמע מפי הרבי דבר שיכול להתפרש כזלזול הכי קל באיסור קל של דברי סופרים – הרי קיימת הלכה אחת בשולחן ערוך שמתוך דברי הרבי ניכרת 'סלחנות' מסויימת (אם אפשר להתבטא כך) כלפי מי שנכשל בה.

הלכה זו נמצאת בהלכות תשעה באב, והיא קובעת שביום זה אסור ללמוד ברוב חלקי התורה. והנה סיפר הרבי ובחיוך (בעת ביקורו של האדמו"ר מבעלזא שליט"א ביום ט' אד"ר תשל"ג. ובעוד הזדמנויות): "כשהייתי ילד קטן היה לנו מלמד שהיה אצלנו יומם ולילה. פעם בתשעה באב נכנסתי לחדרו של המלמד, וראיתי שהוא יושב ולומד. שאלתיו בדרך ארץ: "היתכן"?! ענה לי המלמד: 'כשאבוא לעולם האמת בין כה וכה ילקו אותי. אשמח כשאדע שמלקים אותי בגלל שלמדתי בתשעה באב'"...

המסר שלמד הרבי מסיפור זה הוא פשוט: כשמדובר על דבר כה חיובי כלימוד תורה, יש לעשות את כל המאמצים שלא לבטל את הלימוד אפילו בשל סיבות מוצדקות. וד"ל. 

יש הרבה מה לומר

וכך מספר הרבי (אגרות קודש ח"ז ע' קסא. וכן הוא ב'רשימת היומן' ע' שסה): "ידוע הסיפור מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שפעם בליל ניטל נכנס אחד לכ"ק הצמח צדק ומצאו לומד, ושאלו: 'רבינו, הלוא ניטל היום'! וענהו הצמח צדק: 'פעטאח! ווער האט דיר געהייסען זאגען'"?! [אולם בפועל סגר הצמח צדק את הספר והפסיק ללמוד].

ואף אנן נעניה אבתריה: "פעטאח! מי ביקש ממך להגיד"?! האם הרבי ביקש ממך פעם להפיץ 'איסור' על מנהג זה או אחר? אם אתה מחפש מה לומר - הרי ישנם הרבה דברים חיוביים שצריך לומר, לעודד ולחזק: לימוד הנגלה, לימוד החסידות, עבודת התפילה, הפצת המעיינות, הידור בקיום המצוות ועוד ועוד; "ווער האט דיר געהייסען זאגען" דוקא ענינים של שלילה?! מדוע ה"קאך" הוא דוקא ב'סגירת ספר' שיהודי אחר לומד בו?!    

חוקה חקקתי, גזירה גזרתי

לשלימות הענין כדאי לציין, כי יש 'מנהג' אחד אותו כן שלל הרבי באופן של 'איסור חמור' ו'גזירה', ואף התבטא בביטויים נדירים לפיהם מי שממשיך ב'מנהג' שלילי זה אין לו זכות להשתתף בפעולות מסויימות השייכות לרבי. באחת השיחות אף התבטא הרבי על 'גזירה' זו, כי אין להקל בה ראש ולמצוא קולות ו'היתרים', אלא לדעת ש"חוקה חקקתי גזירה גזרתי". עד כדי כך!

יהי רצון שנזכה להתחזק בהתקשרות לרבי, הן על ידי שמירה מכל משמר על ה'גזירה' שגזר עלינו, והן על ידי הפצת תורתו והוראותיו בדרך חיובית ונכונה, ובמהרה ממש נזכה להתראות עם הרבי נשמה בגוף, והוא יוליכנו בדרך העולה בית א-ל. 

הוסף תגובה
24 תגובות
1.
הרבי נשאל בדולרים
ז' חשוון
על נתינת צדקה בויברך דוד, והמענה הי' שנוהגים לתת לפני הודו, אבל מי שלא נתן יכול לתת בויברך דוד (מפי השמועה)
2.
לא הבנתי מה רוצה הכותב
ז' חשוון
קראתי. הבנתי. החכמתי. אך את הנקודה והמסר - לא הבנתי.
דוגמה שתעזור לך להבין
ח' חשוון
ב"ה אם רואים יהודי שלומד הלכות לשון הרע של החפץ חיים, לא לגעור בו בטענה של "בליובאוויטש לא לומדים את זה" ולגרום לו לסגור את הספר. שילמד וגם להציע לו ללמוד מצוות אהבת ישראל מתוך דרל מצוותיך. לא לקרר יהודים שעושים דברים קדושים וטובים רק כי "אצלנו לא נוהגים ככה".
דיי שפוט - להסתכל תמיד בעין טובה על כל י...
ח' חשוון
גם כאשר נוהג מנהג הפוך לדרך שלך
האמנם?
ח' חשוון
בליובאוויטש לא לומדים הלכות לשון הרע של החפץ חיים? וזאת מניין? 'מי לנו גדול מהחפץ חיים באהבת ישראל' אמר הרבי, על סמך מה אתה מטיל את האשמה על חסידי לבד?
להיפך
ט' חשוון
כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע התבטא, כי איננו יכול לתת 'הסכמה' לספרו של הח"ח, מפני שלשיטת אדה"ז (באגה"ק סי' כב) גם לה"ר *במחשבה* אסור, וזה לא נזכר כלל בספר 'חפץ חיים'.
3.
לתגובה 2
ח' חשוון
לכו וראו איזה דרך טובה שידבק בה האדם..... עין טובה לב טוב.... שמכלל דברו דיברכם פשוט להסתכל בעין טובה על כל יהודי
4.
עוד בענין נתינת צדקה בויברך דוד - ראה אג...
ח' חשוון
:\
י"ג חשוון
זה חסר..אם תוכל תכתוב למטה איפה המקור שרצית..
5.
דעת הרבי בענין לימוד התורה
ח' חשוון
דעתו של הרבי על אלו שמפריעים לאחרים ללמוד תורה בטענה של חסידות - ראה לקוטי שיחות חלק ח עמ׳ 167 ואילך.
6.
ישר כוח
ח' חשוון
המסר פשוט.אם יהודי עושה דבר טוב לא צריך לבטל אותו למרות שזה לא 100% לפי מנהגי חב"ד. כמובן הכל באיזון הנכון
7.
הכותב נחסה להעביר את המסר הבא:
ח' חשוון
בעשה טוב לא להיות שפיץ חב"ד ולקרר.
8.
ישר כוח!
ח' חשוון
9.
חזק וברוך
ח' חשוון
10.
תהיה כנה....
ח' חשוון
תפרסם בבקשה השיחה על הדף היומי... שהרבי התבטא "תכלית השלילה" וכו.. את הסיפור על ר' פרץ מוצקין וכו.. ויש עוד הרבה סיפורים על הרביים ועל חסידים על התקשרות וכו.. אתה צודק שצריך הרבה טקט וקצת שכל לעשות את זה נכון.. אבל אל תיייפה את זה כאילו הרבי לא יצא נגד מנהגים אחרים.. להיפך.. ראה אג' ק על כרמי שלי.. או על מקרה שהתפללו בנוסח אחר ולא של הארי בבית כנסת חבד.. הרבי מתבטא הגם לכבוש את המלכה איתי בבית... ואפשר לחשוב מה קרה... בקיצור תציג את כל הנתונים ותעשה סדר
דף יומי
ח' חשוון
ראה אג״ק ריי״ץ ח״ז עמ׳ קכ
ראיתי..
ט' חשוון
לא קשור בכלל..!!!!!!!
11.
אם מישהו אומר אחר במקום אחד...
ח' חשוון
ב"ה עד כמה צריך להיזהר כאשר רוצים להעיר למישהו שהוא עושה משהו לא טוב. סידור תהלת ה' (הישן) עמ' 712. (מתוך רשימה של שיחת הרבי הריי"ץ שמחת תורה תרצ"ז) (תרגום חופשי מיידיש) ...כמו המעשה ברבי עקיבא, ששמע איך אחד אומר שמע ישראל והוא מסיים "אחר". כאשר ר' עקיבא הסביר לו שכמו שהוא אומר זה היפך הכוונה, הפסיק אותו אדם לומר כמו שהי'ה רגיל. אבל הוא לא הצליח להתלמד לומר "אחד", ועל ידי זה הוא חיסר את העונג למעלה, שהיו מתענגים מהאמירה שלו, כיוון שכוונתו היתה לטובה... ...
12.
לצערנו עש עוד איסור פייק שמפיצים
ח' חשוון
ר"ל בשם הרבי איסור לימוד דף היומי ר"ל. וכדי ביזיון וקצף. מאמר חשוב ביותר רק היה צריך להיות קצת יותר חריף.
ישנה שיחה
ט' חשוון
לא מפורסמת, אבל יש לי כמה הנחות ממנה, ובה הרבי מדבר בחריפות נגד לימוד הדף היומי, כי אינו שייך לכולם וצריך להיות מקום שליבו חפץ. ושם הרבי עונה על הטענה מה שונה זה מרמב״ם היומי
אודות "ישנה שיחה"
י' חשוון
אשמח אם תשלח את ה"הנחות" ע"מ שנוכל להחכים
מי שרוצה ללמד דף היומי, זה נקרא מקום שלב...
י"ג חשוון
. מי שרוצה ללמד דף היומי, זה נקרא מקום שלבו חפץ!
13.
דף היומי
י"ג חשוון
זכורני שבאמצע הממי"ם (נדמה שתשמ"ז) הרבי הזכיר באחת ההתוועדות בשבת בקשר לחשיבות לימוד הרמב"ם אף שלימוד הדף היומי הרבי ריי"ץ שלל וכו'. אבל במוצ"ש הורה ל"ועד ההנחות" לא להדפיס את זה.
14.
הסיום..
י"ג חשוון
למה לא כותבים באופן ברור מה הגזירה? זה אומנם ידוע לכולם אבל בכל זאת אם כבר כתבתם כלכך יפה על הנושא הייתי מצפה שיגמר בבהירות על העניין גם אם הוא לא נוח לכולם..
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.