מערכת COL | יום כ"ט אב ה׳תשע״ט 30.08.2019

לעבור לתכנת המיגון החסידית m.g.u.p • הרב יחזקאל סופר

"בעקבות הדיון הפורה שעורר הרה"ח ר' זלמן וישצקי שליט"א אציע לקוראינו לעבור לשימוש בתכנת המיגון המשוכללת m.g.u.p" • בעקבות תגובת השליח הרב זלמן וישצקי על מכתבו של הרב יחזקאל סופר בעניין היחס למדיה והאינטרנט שפורסמה כאן ב-COL, השיח הציבורי שנוצר ועשרות התגובות שזרמו למערכת, מגיב כעת הרב יחזקאל סופר במאמר תגובה נוסף משלו ומציע 'תכנית חדשה ומהפכנית' • למאמר המלא>>>בכתבות הקודמות:• גישת הרבי בנושא המדיה. זלמן וישצקיגישת הרבי למדיה: הרב יחזקאל סופר מגיבהרב וישצקי מגיב: "הגיע הזמן להביט למציאות בלבן העיניים"
לעבור לתכנת המיגון החסידית m.g.u.p • הרב יחזקאל סופר

הרב יחזקאל סופר

בעקבות הדיון הפורה שעורר הרה"ח ר' זלמן וישצקי שליט"א [והגדיל לעשות שאף שאת מכתבי הביקורתי כתבתי אליו אישית, העלהו הוא מיזמתו לסי.או.אל. דבר המוכיח על 'אהבת הביקורת' וכנראה שהוא בעבודת השליחות שלו, יודע את הגבולות ומשתמש בכלי כדבעי למיהוי, אף שעדיין אין דיעותינו שוות...]

אציע לקוראינו לעבור לשימוש בתכנת המיגון המשוכללת m.g.u.p [ma'ale geyra umafris parsa] זוהי תכנת המוגנות שנוסחה על ידי הרבי זי"ע, שקבע שהבדיקה האם ה'בהמה' שלנו כשרה או לא מבוססת על שני סימנים:

א.'מפריס פרסה שסועה' – כי הטמאה פרסתה היא או כולה 'שמאל' [הכל אסור] או כולה 'ימין' [הכל מותר], אך דרכה של תורה היא: 'שמאל דוחה וימין מקרבת', כלומר, גם אם המטרה היא 'קירוב' אזי לא בכל מחיר... [אם ה'קירוב' פוגע בהלכה, מוחל טובות... ראה תגובת שמואל הנביא על טענת שאול 'לזבוח לה' אלוקיך'] ומה שהקדימו חז"ל את ה'שמאל דוחה', כי הנחת היסוד צריכה להיות שגם עניינים המותרים יש לדחות, שהרי על 'גלי האתר אפשר להגיע לאיסור... אלא א"כ הוכח שהם אמנם 'לשם שמים' [ היינו, אם העולם הוא בחזקתי שלי, אזי אם אתה רוצה לשלול ממני דבר היתר, תוכיח שזה אסור ואוותר עליו, אבל אם העולם הוא בחזקת 'אין עוד מלבדו', ואתה בא להתירו לשימוש-עצמי, אזי תוכיח שזה 'לשם שמים', השאלה היא מיהו 'המוציא מחבירו'?...]

לפי 'סימן' זה, עלינו לבדוק אדעתיה דנפשיה ולחשב, אילו תכונות דיגיטליות אמנם נחוצות להפצת המעיינות [ולכך נבראו] ואילו נובעות מהשאיפה ל'שחרור הלחץ הדתי'...לצורך זה מותר להשתמש ב'מחשב': 'והוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה'...

ב. 'מעלה גרה' – היינו לאחר שהגעת למסקנה מסויימת, הנראית כ'קדושה', אנא העלה אותה לדיון חוזר, שמא יש אמת בצד השני, כי ברוב המקרים התפיסה הראשונית נובעת מה'אני' שלי [שהתחפש בחסידישע זופיצע] ורק ביקורת עצמית הקוראת 'ללעוס שנית' את הנושא בבחינת 'או אינו אלא'... היא תביאנו למסקנה מאוזנת על פי תורה.

אדמו"ר הריי"צ נ"ע קרא לזה 'הבחנה שכלית' [סה"ש תשג ע' 67] בסיפור על הרמ"נ מטשרנאביל נ"ע שע"י שאלות ביקורתיות זיהה שמחשבתו הראשונית שנראתה 'קדושה' באה בעצם מנפש הבהמית [עיי"ש באריכות].

ולעניינינו – לו היתה הגישה ה'מכשירה את המכשירים' נובעת מהקו החסידי הטהור של ניצול כל הטכנולוגיה להפצת המעיינות בלבד, היתה צריכה להיות הנחת היסוד הערכה עצומה לציבור החרדי שהתנתק מטכנולוגיה זו, כיון שהללו אינם עוסקים בהפצת המעיינות [שרק למענה נוצרה טכנולוגיה זו] וממילא חסרה להם ה'סייעתא דשמיא' להנצל ממוקשי הטכנולוגיה, א"כ הרי 'אשרי אדם מפחד תמיד'...

גם היתה צריכה להיות הנחה פשוטה, שמי שאיננו 'שליח' במלוא מובן המילה והפעילות, גם אם לא מדובר ב'תמים' בישיבה, אל לו להחזיק במכשיר זה, שבעבורו אינו אלא גרמא בנזיקין...

ואם זקוק אותו אברך למכשיר זה עבור פרנסתו, עליו להחזיקו רק לאחר התייעצות עם רב מורה הוראה, שיקבע אם אמנם הוא זקוק, לאיזה אפליקציות הוא זקוק, עם מיגון יעיל כדרישת רבני חב"ד, כי מי שאיננו 'מצונן בטבעו' חייב להיות 'מסונן בטבעו' , שיפטרנו מכל האופציות הנלוות והמיותרות!

ואף גם זאת, מן הראוי שלפחות לא ייראה עם המכשיר בציבור מחמת 'מראית העין' וחילול שם ליובאוויטש, כי מאחר ומחזיקו רק בגלל ה'צרכים', ראוי לאדם שיעשה צרכיו בהצנע לכת ולא בפרהסיה...

ישנם הטוענים לזכות המכשיר, שיש בו כל החת"ת, רמב"ם כולל סרטי וידיאו של הרבי, נמצא שהוא בבחינת 'מכשירי מצוה', ידוע משל החפץ חיים על כך מילד שנשלח ע"י אמו לקנות בקבוקון בושם בבית המרקחת, אך בדרכו הבית 'גלש' ונפל בבוץ והבושם נשפך... עמד הילד ואסף עם כפית את הבושם מהביצה, ראהו מבוגר אחראי והעיר לו: למה לך ללקט טיפות בושם מתוך הביבים, קח רובל וקנה לך בושם טהור במקור...

בעבר הגיע תמים לכל אותם דברים שבקדושה במכשיר אייפוד, בו בעל המכשיר אחראי על הכנסת החומרים הרצויים בלבד, בלי שום הודעות קופצות... גם היום עדיין ישנם מכשירים בהם ניתן להכניס את כל אוצר החכמה, החת"ת והרמב"ם ואפילו וידיאו של הרבי, מבלי הזדקקות לצינורות האינטרנט [ומי שאינו מכירם יתעניין אצל אחינו החרדים והם יבוננוהו, כיצד לומדים דף גמרא בלכתך בדרך, במכשיר טיפש...]

ובאשר לצורך המשפחתי של הורי השלוחים לראות את הנכדים וכו', אגלה לכם סוד שישנה תוכנה הקרויה 'סקייפ' בה אפשר להיפגש עם כל המשפחה ב'לייב', בלי וואטסאפ... ולא יהיו 'פאפירענע קינדער', וממילא לא יזדקקו ל'פאפירענע תירוצים'...

לסיכום, אחר הסרת טיעוני ה'קלוגינקער':

· בחורי התמימים המעוניינים להיות 'מקושרים' לרבי זי"ע חייבים להתנתק מה'התקשרות' לסיטרא אחרא,
לא רק שאין להם שום צורך בו, לא צורך עסקי ולא צורך 'שליחותי', אלא שזה מרוקן אותם ואישיותם הופכת להיות 'מורדמת ומונשמת' ר"ל [ואפילו סמארטפון מוגן בל ייראה ובל ימצא, שהרי אף אדם בן חורין לא מעוניין להתגורר בשכונת פשע ושהמשטרה תצמיד לו 'מאבטחים' להגנתו] - על אחת כו"כ תלמידי הקבוצה, לא יעלו על דעתם שאלו 'סימני הבגרות' שלהם, שמרגישים שאין עליהם השגחה ואינם פוחדים לא מהשגחה כללית ולא מההשגחה פרטית ר"ל, כיצד יכולים להכנס לאהל הקדוש כשפסל מיכה בכיסם?...

· שלוחים שהתיייעצו עם עשה לך רב שקבע שאמנם זקוקים המה למכשיר להפצת המעיינות, ידאגו לסינון ו'חסימה טובה' וכדאי שיהיה ניכר על המכשיר סמל וחותמת המיגון, כדי להכריז בגאווה על 'חרדיותו' של השליח, גם במסגרת עבודת השליחות.

· כמו"כ אנשי עסקים שהמכשיר באמת נחוץ לפרנסתם [בהתייעצות עם משפיעו ורבו] יקפידו על האמור כנ"ל.

· אלו ואלו – יגבילו שימושם במכשיר רק לשעות העבודה או הפעילות השליחותית, לעולם לא יכניסו המכשיר לבית הכנסת בשעות התפילה או שיעורי תורה, ומובטח להם שלא יהיה להם שום נזק גשמי או רוחני, אם 'יפספסו' איזה 'וואסאפ' טיפשי באמצע ק"ש... ולא יזדקקו לשים את הקב"ה על 'ממתינה'...

· הורים! אם אתם לא תגלו אחריות למנוע מבניכם את המכשיר ההרסני הזה, לא יהיה לכם אפילו 'פאפירענע קינדער' לרוות מהם חסידישע נחת... ואתם חייבים לתת להם 'דוגמה אישית' של הגבלה עצמית, לא יועיל שתאמרו להם: 'לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו' [דברים יח,ב.] זה לא יעבוד...

· השבוע ראיתי שליח נכבד יושב בחתונה במשך שעתיים תמימות ולידו כמה וכמה ידידים מאנ"ש והיה 'תקוע' ראשו ורובו במכשיר כ'נרקומן', עד שלא ראה את חביריו ממטר, עד שחשבתי להזעיק 'יחידת חילוץ'... ומה היה קורה לו אם היה משאיר לזמן קצר את המכשיר ברכבו ולא היה הוא הופך ל-איי פון [אני פלאפון]?

· אנא! אחיי ורעיי! קבלו על עצמכם איתכפיא קטנה רק לארבעים יום בין ר"ח אלול ליוה"כ, לצאת לקראת 'המלך בשדה' בלי המכשיר הממכר הלזה, כי אחרת לא תצליחו לראות כיצד המלך מראה פנים שוחקות לכולם לא רק בגלל שזה יגרום למלך 'פנים עצובות', אלא גם בגלל שעיניכם תהיינה 'תפוסות'...]

· 'עשו כל אשר ביכלתכם' וזה במפורש 'ביכולתכם'!
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.