מערכת COL | יום ט"ו אדר ב ה׳תשע״ט 22.03.2019

חשיפת 'כפר חב"ד': האוצר שהגיע לספרייה • צילומים נוספים

במוסף החדשות של שבועון 'כפר חב"ד' נחשף השבוע על האוצר הגדול שהגיע לספריית אגו"ח העולמית: 'ביכלי' חסידות ובהם 'הנחות' ממאמרי אדמו"ר הזקן, וביאורי תפילה בכתב יד קודשו של האדמו"ר האמצעי - שלא ראו את אור הדפוס מעולם • מיוחד: צילומים נוספים מתוך ה'ביכל' שנחשף באדיבות 'כפר חב"ד' • אוצר חדש בספריית הרבי
חשיפת 'כפר חב
צילומים מיוחדים מתוך ה'ביכל' הנדיר שהגיע לספרייה. באמצע: הכתבה במוסף החדשות של 'כפר חב"ד'

כתב שבועון 'כפר חב"ד'

בתחילת השבוע הביא הגה"ח הרב משה אורנשטיין, ראש ישיבת 'תומכי תמימים' בנתניה, לספריית אגודת חסידי חב"ד בבית חיינו, 770, 'ביכל' חסידות – מאמרי חסידות בכתב-יד – ובו  'הנחות' ממאמרי כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע שלא ראו את אור הדפוס מעולם.

כפי שנמסר ל'כפר חב"ד', ה'הנחות' הן בכתב ידו של הרב הקדוש רבי משה, בן כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע. ב'ביכל' המיוחד קיים אוצר בלום נוסף: ביאורי התפילה, בכתב יד קודשו של כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע. תוכנו של ביאור זה לא היה ידוע כלל ומעולם לא נדפס. 'ביכל' זה היה ברשותו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע ועל הכריכה שלו יש כתי"ק של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע.

על הפרטים שמאחורי השגת הביכל – עוד חזון למועד בע"ה, אולם נציין שמאחורי הקלעים הופעלו מאמצים רבים בתקופה האחרונה כדי להביאו אל הספרייה של הרבי, בלי לחסוך בשום מאמץ.

הספרן הראשי הגה"ח הרב שלום דובער לוין, קיבל בהתרגשות רבה את האוצרות החדשים ועיין בהם בעיניים נוצצות.

בטרם בואו לספרייה, הרב אורנשטיין – שבמהלך השנים הגיש לספרייה לא מעט כתי"ק ואוצרות נדירים – הביא את האוצרות לציון הק' של הרבי ביום ז' אדר שני.
בימים אלו שוהה הרב אורנשטיין בחצרות קודשנו עם תלמידי ישיבתו. זאת במסגרת מסע מיוחד, החותם מבצע לימוד מיוחד. התלמידים למדו יחד קטעים מה'ביכל' בחיות מיוחדת במינה, וכמו כן לאורך כל השבת התוועדו על התורה החדשה המתפרסמת לראשונה, ובמיוחד על אודות הקדמת אדמו"ר האמצעי לביאורי התפילה שהיא מרתקת ממש ושווה לכל נפש.

האוצר הבלום

על תוכנו של ה'ביכל' המיוחד מפרט הגה"ח הרב אליהו מטוסוב, חבר מערכת 'אוצר החסידים', העוסק שנים רבות בההדרת כתבי-יד של תורת רבותינו נשיאינו:

כל כרך כת"י זה עדיין לא ראה אור הדפוס.

הכרך כולל שני חלקים:
חלק ראשון: הנחות בכי"ק הר"מ:
חמישה דרושים אשר רשם הרב רבי משה בן אדמו"ר הזקן, מהדרושים שאמר אביו. דרושים אלו נאמרו בסביבות חודש תשרי של שנת תקס"ז. חלק מהם הם מהדרושים שנאמרו מאדמו"ר הזקן ביחידות לבניו הקדושים והם ביאורים הקשורים לספר הזוהר וענייני המועדים ועוד. חלק מהם הם מהדרושים שנאמרו ברבים, לפני כל מאות ואלפי עדת החסידים שבאו לחודש תשרי לעיר ליאדי, לשמוע "דברי אלקים חיים" מפי רבנו הזקן, והם:

1. מאמר דיבור המתחיל  "כי כארץ" (יא, א בדפי כתב היד). בתחילתו כותב רבי משה "תורה ברבים, שבת קודש פרשת נצבים שנת תקס"ו בעזר השם ית' ויתעלה שמו".  והוא הנחה אחרת מלקו"ת נצבים נ, ב, שם נמצא דרוש זה כפי שכתבו הגאון המהרי"ל אחיו של רבנו הזקן, ובתוספת הגהות וביאורים מאדמו"ר ה'צמח צדק'. והנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי בשינויים בספר מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו ח"ב ע' תש. כאן בכת"י המאמר הוא בגוכי"ק רבי משה בן אדמו"ר הזקן שרשם את המאמר כפי שנאמר על ידי רבנו הזקן, ויש בו שינויים בכמה עניינים מאשר בשאר ההנחות.

2. "להבין ענין ראש השנה" (א, א). בתחילתו מופיעה כותרת שכתב רבי משה: "בעזרה"י, יום ג' בין כסא לעשור, שנת תקסזיי"ן לפ"ק" [לפי קביעות אותה שנה, יום שלישי חל בד' תשרי]. 'הנחה' אחרת של מאמר זה נדפסה בסידור עם דא"ח (רלו, ג) בדיבור המתחיל "אד' שפתי תפתח" (שם הוא הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי, מה שרשם באותה שעה, בעשי"ת של שנת תקס"ז). הנחה נוספת (של מהרי"ל) נדפסה באור התורה דברים (כרך ד) ע' א'תתקלד. ואילו המאמר בנוסח שכתב רבי משה עדיין לא ראה אור הדפוס.

3. "באדרא זוטא מצחא דאתגלי" (ט, א). מאמר זה נאמר על ידי אדמו"ר הזקן בליל שבת שובה של שנת תקס"ז. נוסח אחר נדפס בספר ביאורי הזהר של אדמו"ר האמצעי (רסא, א), שם הוא הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי של תקס"ז.

4. "להבין ענין ה' עינויים דיום הכפורים" (ג, א). נאמר על ידי אדמו"ר הזקן ביוהכ"פ של שנת תקס"ז. הנחה אחרת נמצאת בגוכי"ק אדמו"ר האמצעי 1025 קיט, ב.

5. "בזהר פ' אמור ר' אלעזר פתח זכרתי לך" (ד, א ). נאמר על ידי רבנו הזקן בליל שני של סוכות שנת תקס"ז. הנחה אחרת (הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי) נדפסה בסידור עם דא"ח רנז, א.

כל חמשת המאמרים הם כתב-יד-קדשו של  רבי משה ללא ספק, ועדיין לא ראו את אור הדפוס.

חלק שני – ביאורי התפילה, מאת כ"ק אדמו"ר האמצעי
דפים: ה' ע"ב – ח' ע"ב. יב, ב – כו, ב.
מאחורי הכריכה בגוכי"ק אדמו"ר מוהריי"צ "...ביאור התפלה ע"ד הקבלה והחסידות".

באגרות קודש אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' כג, מתייחס לביכל זה, וכותב: את הכתבי קודש קבלתי, ומאד נהניתי מהם ובפרט מהביאורים בכוונת התפלה על דרך הקבלה והחסידות, והם יקרי הערך מאד ובלתי ספק שהם כי"ק הר"מ זצ"ל [-כתב יד קודש הרב משה זכרון צדיק לברכה], בפרט מהביאורים בכוונת התפלה ע"ד הקבלה והחסידות, והביאורים הנ"ל [בכוונת התפילה] לפי דעתי הם כי"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה כן נראה לי ברור, אך ר' שמואל כותב אומר שזה ג"כ כי"ק הר"מ זצוק"ל, ואיך שיהי' הם דברים יקרים מאד, ומאד שמחתי עליהם".

לפי דברי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב "הם כי"ק אדמו"ר האמצעי, כן נראה לי ברור". ואם כן  יש לקבוע כי ביאורים אלו הם של אדמו"ר האמצעי.

כן  ברור  כי הביאור איננו הנחה של ביאורים על התפילה שנאמרו מפי רבנו הזקן, כי בהקדמת הביאור כותב כ"ק אדמו"ר האמצעי: ביאור ע"פ הקדמות מיוסדות על אדני פז צוף אמרי נעם... כפי ששומעים בתמידיות ומי יתן ונזכה להבין...".

מלשון זה יש להבין שאלו הם  ביאורים מהכותב עצמו, המיוסדים על דברי החסידות וביאורי הקבלה שהיו שומעים תמיד מרבנו הזקן.

כל הביאורים הם על לשונות הפרי-עץ-חיים שער הקריאת שמע פ"א ואילך. והעמודים האחרונים הם על פרי-עץ-חיים שער העמידה.

בתחילת הביאור יש  הקדמה ארוכה וכללית על ביאורי תפילה אלו ועל ביאורי התפילה על דרך החסידות בכלל. ההקדמה נכתבה על שני עמודים: בדף ה, ב בטור השמאלי, ובדף ו, א בטור השמאלי.

מהאגרת הנזכרת  רואים אנו  שביכל זה היה  בידי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ועדיין לא ידוע לנו באיזה שלב נלקח מאוסף ספרי רבותינו. ותודה להשי"ת על שהוחזר למקומו האמיתי.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.