מערכת COL | יום י"א סיון ה׳תשע״ח 25.05.2018

ה'מנחת יצחק' משנה פסק הלכה בעקבות דברי הרבי • מיוחד

היום י"א בסיון חל יום היארצייט ושנת ה-30 לפטירתו של הפוסק המפורסם הגאון הגדול רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל שהיה גאב"ד ירושלים ומחבר סדרת ספרי השו"ת "מנחת יצחק" • בשורת פסקי הלכה רבים וסבוכים מצטט בהם את הרבי כמקור לפסיקותיו. הסופר והמרצה החב"די הרב שבתי ויינטראוב, חושף בפרק מרתק ומיוחד, פסק הלכה של ה'מנחת יצחק' בו שינה מהקצה אל הקצה את פסק ההלכה בעקבות כך שנודע לו שהרבי פסק אחרת • בפרק המרתק: מצורפים ציטוטים מיוחדים ומופלאים שלו על הרבי • מגזין שישי • לכתבה המלאה
ה'מנחת יצחק' משנה פסק הלכה בעקבות דברי הרבי • מיוחד

מאת הרב שבתי ויינטראוב

היום י"א בסיון חל יום היארצייט ושנת ה-30 לפטירתו של פוסק הדור הגאון הגדול רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל שהיה גאב"ד ירושלים. הסופר והמרצה החב"די הרב שבתי ויינטראוב שופך אור חדש על יחסיו של בעל ה'מנחת יצחק' עם הרבי.

בפסקים רבים וסבוכים כמו באימוץ ילדים ניתוח הפרוסטאט ונסיעה באוניות בשבת וכו' וכו' מצטט בהם את הרבי כמקור לפסיקותיו.

אולם מתברר שבפסק אחד שינה מהקצה אל הקצה את פסק ההלכה שלו, בעקבות כך שנודע לו שהרבי פסק אחרת, דבר שלא נמצא מעולם בשו"ת מנחת יצחק. ויודעי דבר הבקיאים בסדר פסיקותיו של בעל המנחת יצחק טוענים שהדבר מראה את גודל התבטלותו לרבי וראה ברבי הסמכות המכרעת בכל דבר ועניין והסכים שהלכה כמותו בכל מקום, כולל ביטויים נדירים ובלתי שיגרתיים כלפי הרבי.

מכירו היטב מתוך ספריו!

הגאון הגדול רבי יצחק יעקב וייס גאב"ד ירושלים היה בקשר עשרות בשנים עם הרבי, אולם מעולם לא נפגש עם הרבי. בהקשר לכך מספר בנו הרה"ח רבי יששכר בעריש שליט"א ראש הקהל בק"ק "ויואל משה" במנצ'סטר, כי בהיותו בפעם הראשונה ביחידות אצל הרבי, עוד כאשר כיהן אביו כגאב"ד מנצ'סטר, הנה כאשר הציג את עצמו, אמר לו הרבי כי הוא מכיר היטב את אביו הגדול. בעודו מהרהר בתמיה רבה על דברי הרבי, שכן למיטב ידיעתו לא נפגש הרבי עם אביו מעולם, הוסיף הרבי בחיוך: "אני מכירו היטב מתוך ספריו".מצטט את פסקי הרבי ב"מנחת יצחק"

בשו"ת 'מנחת יצחק' בחלק ג' סימן לט' כתב בעניין נסיעת אניות ישראליות בשבת: "נאמן עלינו עדותו של הגאון הצדיק מליובאוויטש שליט"א.. וצדקו דברי הרב הצדיק הנ"ל, שכתב שם שאם חלק גדול של הנוסעים ישמעו להוראות מורי הוראה בישראל, וימנעו מלנסוע באניות הנוסעות גם בשבת קודש, קרוב לודאי שעל כל פנים חלק מהאניות הישראליות, יסדרו זמני נסיעתן באופן שביום השבת קודש ינוחו".

ובחלק ד' סימן מט' בעניין החששות באימוץ הילדים בדורנו, כתב: "ומה צדקו גם דברי הרב הצדיק מליובאוויטש שליט"א."ובחלק ו' סימן קמ"א בעניין ניתוח הפרוסטאט: "ושוב ראיתי באוצר הפוסקים.. מדברי הגאון הצדיק מליובאוויטש שליט"א".

"רבן של כל ישראל צדיק יסוד עולם"
לרגל יום הולדת השבעים של הרבי כתב הרב וייס מכתב ברכה לרבי נדיר ביותר:

בס"ד, יום ג' ו' ניסן תשל"ב
שלמא רבא אל כבוד קדושת הרב הגאון הצדיק
רבן של כל ישראל בני הגולה, צדיק יסוד עולם פטיש החזק עמוד הימיני וכו', כקש"ת מוה"ר מנחם שניאורסאהן שליט"א אדמו"ר מליובאוויטש ישמרהו צורו וגואלו.

אחדשת"ה כמשפט לכהדג"ק שליט"א.

הנני בזה בברכתי הלבבית לרגלי יום הולדת של כבוד הדר גאון קדשו, למלאות לכהדג"ק שבעים שנה ביום י"א ניסן הבא עלינו לטובה לאורך ימים טובים ארוכים,
ואשריו ואשרי דורו (תוס' עירובין די"ג ע"ב ד"ה נוח) בפעולותיו הנשגבות והשפעתו הגדולה להציל רבים מרדת שחת ולהכניסם תחת כנפי השכינה בכל מקומות מפוזריהם. כה יוסיף השי"ת לכהדג"ק אמיץ כח ושנות חיים טובים ארוכים להאיר עיני הרבים באהבת התורה וחסידות ויראת שמים עד ביאל גואל צדק במהרה בימינו אמן.

ובהזדמנות הנעימה הזו הנני לברך את כבוד הדר גאון קדשו שליט"א וכל הנלוים לקדושתו בברכת שמחת חג הפסח הבעל"ט בהכשר ויתרון, ונזכה לאכול מן הזבחים והפסחים על קיר מזבחו לרצון במהרה בימינו אמן.

יצחק יעקב ווייס ראב"ד פעה"ק ת"ומשנה פסק הלכה בגלל דברי הרבי

דבר נדיר ולא מצוי בספרי בעל ה"מנחת יצחק" ששינה פסק הלכה בגלל מכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש. מדובר בשאלה הלכתית מעניינת בעניין חולה במחלה מידבקת ל"ע, שצריך להיות בבית רפואה, אם מותר להביא עימו תפילין, לקיום המצווה, אחר שמשפט הרופאים לשרוף כלי תשמישיו של החולה לכשיתרפא ויצא מבית הרפואה.

בשו"ת מנחת יצחק חלק ג' הכריע הרב וייס זצ"ל, ש"אין לו להניח תפילין כיון שסוף סוף יבוא לידי ביזיון התפילין".

לעומת זאת בחלק ד' בספרו המנחת יצחק באופן נדיר ומפתיע מכריע מרן הגאב"ד בעל המנחת יצחק (למרות שרבו דעות האוסרים) כי "יש לו להניח תפילין, ואין לחוש כל כך משום ביזיון התפילין".

בהמשך התשובה מתברר שתשובה מופלאה של הרבי בדין דומה, הביאה לשינוי הפסק ההלכה.
וכפי שממשיך ה'מנחת יצחק' להסביר את הדברים "נתעוררתי על ידי תלמיד חכם גדול אחד, שאם מניעת התפילין יכולה לגרום צער להחולה שנפשו עגומה עליו, לאיש ירא וחרד, על האי אפשרות לקיים מצוות הנחת תפילין, וחושש שלא להיות בכלל קרקפתא דלא מנח תפילין חס ושלום, וחלישת הדעת הזו, תועל לפעול גם כן חלישות בהבריאות של החולה, אז יש להקל להביא עימו התפילין, והראה לי שכהאי גוונא כתב לו הגאון הצדיק מליובאוויטש שליט"א בנידון חולה אחד, שהיה שאלה בדבר אם מותר לו להתפלל וללמוד.." (ראה צילום)"עיניו הבדולחים בעניינים הכתובים בספרי"
בשו"ת מנחת יצחק חלק ב' מופיע מכתב נדיר שכתב מרן בעל ה"מנחת יצחק" לרבי ובו מילואים על הערות שהרבי העיר על ספרו. את מכתבו הארוך לרבי בשו"ת מנחת יצחק חלק ב' סי' קכ"ב הוא פותח:

ב"ה יום ה' ר"ח שבט תשי"ז לפ"ק מנשסתר יצ"ו.
שלום וכל טוב סלה אל כ"ק הרב הגאון הצדיק המפורסם
בו"ק וכו' נשיא החב"ד וכו' כקש"ת
מוהרמ"מ שניאורסאהן שליט"א האדמו"ר מליובאוויטש,
אחדרשתה"ק כמשפט לאוהבי שמו.
שמחתי מאד כאשר האירו נגד עיני יקרת מכתב קדשו! אשר קיבלתי לפני איזה שבועות על ידי ידיד נפשי הרה"ג מוה"ר יצחק דובאוו שליט"א, וביותר כי ראיתי כי שם עיניו הבדולחים בענינים הכתובים בספרי, והאיר אותי באיזה הערות המאירות את העינים, ואציע פה לפני כבוד הדר גאון קדשו איזה מילואים לדבריו הקדושים.*
כותב השורות, החוקר והמרצה החסידי הרב שבתי ויינטראוב, הוציא לאור את סדרת הספרים הפופולרים על הקשרים של הרבי וגדולי ישראל: "שיח שרפי קודש" "בסוד שיח" ואגרות הרבי עם גדולי ישראל "מנחם משיב נפשי", ב' חלקים


הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.