מערכת COL | יום י"ב אייר ה׳תשס״ט 06.05.2009

הגאון רבי מנשה קליין: "הכרזת יחי - ביזיון לרבי" ● מיוחד

בכרך החדש בסדרת הספרים הידועה "משנה הלכות", מתייחס המחבר הגאון הגדול רבי מנשה קליין שליט"א, גאב"ד אונגוואר, לזהות המשיח ולהכרזת "יחי אדוננו" על ידי המשיחיסטים ● "האמת כי הכת המשתגעים האלו, הם אשר מסלפים דברי תורה וחכמינו ז"ל, לומר שמשיח צדקינו מת אך באמת הוא חי", הוא כותב ● למרות הדברים החריפים, מבהיר הרב קליין: "כוונתי לש"ש שלא להחריב את הבנין הגדול אשר בנה כ"ק האדמו"ר זצ"ל יובל שנין ולא לבזותו ברבים עם פתגמים כאלו וכיוצא בהם" ● COL מגיש: תמליל של עיקרי הדברים ותצלום של חמשת העמודים לסיפור המלאהערת מערכת: הגולשים מתבקשים להגיב בצורה עניינית ומכובדת
הגאון רבי מנשה קליין:
"להשתיק ולהפסיק ההכרזות". רבי מנשה קליין על רקע שער ספרו החדש ● צילומים: COL
מאת מנחם כהן, COL

רבי מנשה קליין שליט"א (המכונה גם רבי "מנשה הקטן") פרסם באחרונה את החלק השבעה-עשר בסדרת ספרי הפסיקה הידועים שלו, שו"ת "משנה הלכות". את אחד הסימנים (רנ"ה, עמ' תס"ח), הוא מקדיש לנושא זהות המשיח והכרזת "יחי אדוננו". על פני חמישה עמודים הוא פורש לראשונה את משנתו בנושא, כשהוא מותח ביקורת חריפה חסרת-תקדים.

לפני שניגש לתוכן הדברים, חשוב להדגיש: הרב קליין, גאב"ד אונגוואר וראש ישיבת בית-שערים בברוקלין, נחשב ידיד-אמת של חב"ד. הוא הכיר את הרבי בשנים שלפני הנשיאות, כשרוב העולם עדיין לא זכה להכיר את גדלותו של מי שנהפך לנשיא השביעי של חב"ד-ליובאוויטש.

ככל הידוע, הפעם הראשונה שהם נפגשו היתה בשנת תש"ו. הגאב"ד אף נראה נוכח בכ"ד טבת תש"ז בעת שהרבי ערך סיום על מסכת נידה בגמרא.

לפני שנתיים עלה לציון הקדוש בניו-יורק, אחרי מספר שנים, שבהם נבצר ממנו להגיע - בשל סיבות בריאותיות. במהלך הביקור, סיפר ל-COL הרב נח פאקס מקראון-הייטס, חבר באגודת הרבנים בארה"ב וקנדה ושזכה לקשר בין גדולי תורה לבין הרבי, כי בזמנו, הרבי הורה למזכירו הרב חמ"א חודקוב ע"ה: כשהרב קליין מגיע, אין צורך לקבוע תור ל'יחידות' או לנקוש על הדלת ושתמיד ירשה לו להיכנס.

"הרב קליין עשה אין ספור שעות ב'יחידות' עם הרבי. הוא היה אחד היחידים שראו את הגדלות של הרבי בשנים הראשונות", הרב פאקס הוסיף.


הגאון רבי מנשה קליין בדרכו לציון הקדוש של הרבי ● צילום ארכיון: COL

בכ"ז בשבט תשמ"ח הוא הגיע לנחם את הרבי, לאחר פטירת הרבנית הצדקנית מרת חיה-מושקא ע"ה. להלן תוכן השיחה ('התוועדויות' תשמ"ח, כרך ב, עמ' 579-576):

הרבי: שמו הולך לפניו - "שונה הלכות"...
הר"מ קליין: אם באמת שמי הולך כו' - ברצוני שהרבי יפעל שמשיח יבוא!

הרבי: אני הרי צועק ללא הרף אודות ביאת המשיח.
הר"מ קליין: אבל רצוני שהרבי יפעל זאת!.. המצב דחוף ביותר... כעת צריכים רק שהרבי ינהיג את כולם לקראת משיח צדקנו.

הרבי
: תפסקו כך ב"שונה הלכות".
הר"מ קליין: נו, אפסוק כן גם להלכה...

הרבי
: וגם לפרסם בדפוס, הוראה לרבים.

מסלפים דברי תורה

מאמרו של הרב קליין המתפרסם ב"משנה הלכות" החדש, מתבסס על קונטרס שיצא-לאור ככל הנראה על-ידי בחורים מ-770 (לא ידוע על איזה קונטרס מדובר) והתגלגל לידיו של הרב קליין.

וכך נפתח הקטע הראשון: "בגמ' סנהדרין צ"ט אמרו איזה אפיקורס רב ור' חנינא דאמרי תרוייהו זה המבזה ת"ח ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני ת"ח וכו', מבזה ת"ח עצמו אפיקורס כגון מאי כגון מנשה בן חזקיה פרש"י שהי' דורש באגדות של דופי, וכתבתי הקדמה זו מפני שראיתי שהוציאו גליון בו מגלים פנים בתורה שלא כהלכה וכותבים שזו דעת תורה, ושרבים טועים בענין משיח מן החיים או מן המתים ובודים דברים מלבם.

"והאמת כי הכת המשתגעים האלו, הם אשר מסלפים דברי תורה וחכמינו ז"ל, לומר שמשיח צדקינו מת אך באמת הוא חי, ואם הוא מפני שהם ע"ה או שהם מזיד לא ידעתי, אבל רציתי רק להעיר בדברים פשוטים מאד על כמה דברים שהם ממש נגד תורתינו הקדושה וכן להזהיר לקטני אמונה שלא יפלו ח"ו למחשבת מינות וכפירה בביאת משיח צדקנו בעתו ובזמנו".

לאורך חמשת העמודים, הרב קליין מצטט מאותו קונטרס (שאין לנו מושג מה שמו) ופורך אחת לאחת את המשוואות ואת ההקשות שנעשים מהמקורות (סנהדרין, ספ' ישועות משיחו לאברבנאל, מדרש רבה, הזוהר הקדוש, שדי-חמד וכו') - לעניין העובדה שהרבי חי (הדברים במלואם מתפרסמים בתחתית הכתבה).

"אין מזה שום ראיה לומר על מי שמת ונקבר בקבר ועשו ציון על קברו כדרך כל הארץ שהוא משיח, ושהוא חי ומהלך בינינו בהעלם וכיוצא בו דברים מבהילים ח"ו ר"ל מהאי דעתא", כותב הרב קליין.

"להשתיק ולהפסיק היחי"

בהמשך מאמרו מתייחס רבי מנשה קליין גם לשיחת הרבי הידועה בכ"ח ניסן: "ומה שהביא שאמר כ"ק אדמו"ר זצללה"ה, אני כבר עשיתי את שלי אתה אתם עשו את שלכם, הנה אם הדברים כפשוטם י"ל שראה וידע בעצמו שהוא ז"ל כבר תיקן את עצמו ואת נפשו ובשבילו כבר אין עיכוב בשמים שיבא משיח צדקנו אבל האשמה תלוי בנו שלא תיקננו עצמנו כל הצורך וצריך כל אחד לשוב לה' עד שיכול להעיד על עצמו שבשבילו אין עיכוב וכמ"ש בסנהדרין היום אם בקולו תשמעו. גם אפשר שלא נדע כוונתו כי דעתו גדול מדעת העם.

"ובדור הזה ודאי ג"כ איכא מי שהוא ראוי להיות משיח ואם נזכה ונראה באדם אחד כזה שהוא ראוי ונראין בו כל המעלות שמבואר ברמב"ם הרי הוא בחזקת משיח ואם לא נראה בו דברים כאלו אפילו נדע שראוי להיות משיח כיון דלא נתגלה לן בכל הדרו וכחו בחכמה ובמלכות הרי אין זה בחזקת משיח וכ"ש לא משיח ודאי וכבר אמרו על בר כוכבא (כוזיבא) שר"ע הי' מנושאי כליו ואפ"ה כשראו דבר אחד שהי' חסר לו חזר ופוק חזי מאי עלתה לו לבר כוזיבא.


במהלך בחינה שערך לתלמידי מכון הסמיכה במוריסטאון ● צילום: יוסף לואיס, COL

"וכל האומר על מי שאינו משיח לפי ההגדרה שיש לנו, מלבד שהוא שקרן ומסית ומדיח הרי הוא מחליש האמונה בישראל וכופר במשיח האמיתי בביאתו ובהצלחתו והצלחת כלל ישראל, ולכן לפענ"ד כל מי שיש בידו תיכף ומיד להשתיק ולהפסיק ההכרזות שמכריזין לאחר או קודם התפילות יחי וכו' מלך המשיח שהוא בזיון לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל וגם לחלושי מח הוא רח"ל דוגמא של הנוצרים להבדיל. ובדרך רמז אמרו אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו".

את מאמרו מסיים רבי מנשה קליין בקטע הבא: "ובזה הנני לסיים ומבקש אני מטו כי כוונתי לש"ש שלא להחריב את הבנין הגדול אשר בנה כ"ק האדמו"ר זצ"ל יובל שנין ולא לבזותו ברבים עם פתגמים כאלו וכיוצא בהם וי"ר שיהי' מליץ יושר עלינו ועל כל ישראל ובפרט התלמידים והחסידים עדי יבא ינון ולו יקהת עמים כמים לים מכסים ידידכם עבד נרצע לאדוניו העומד לשרת את בית ישראל בלב ונפש,
מנשה הקטן".
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.