קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|האם את השיחה של 'נביא הדור' הרבי אמר על עצמו? ● מאמר
(יום ראשון, ז' אלול תשס''ח)
בטורו "לא סוד בברוד", במגזין 'כפר חב"ד', מספר השבוע הרב מנחם ברוד על תגובתו של הרבי, לאחר שקרא את המאמר ב'שיחת השבוע', שבו נכתב כי הרבי הוא נביא הדור ■ הרבי הגיב בתרעומת: "מה הם כותבים?! וכי דיברתי על עצמי?! והלוא דיברתי על חותני!" ■ ההסבר של הרב ברוד: מותר וראוי לחסידים לומר זאת על הרבי, אבל חלילה לומר שאת הדברים האלה הרבי "אמר על עצמו"  למאמר

שיחה שמסבירה מהו רבי

שבת פרשת שופטים קשורה בעולם המושגים החב"די עם השיחה המיוחדת במינה שהשמיע הרבי בשבת זו בשנת תנש"א. נאמרו בה ביטויים בלתי-רגילים על "שופט הדור" ו"נביא הדור" ו"הנבואה העיקרית". הרבי אומר בשיחה הזאת שענייני הגאולה כבר "התחילו ונמשכו ונתקבלו בעולם הזה הגשמי והתחתון", ולכן "לא יהיה זה פלא כאשר הגאולה תבוא תיכף ומיד ממש".

הנוהג באותם ימים היה, שזמן קצר אחרי צאת השבת בניו-יורק, היה אחד ה'חוזרים' הצעירים (בדרך-כלל הרב יוסף-יצחק יעקבסאן) נכנס ל'חדר השידורים' וחוזר על נקודות מההתוועדות. כל מי שרצה להקשיב לחזרה, היה יכול להתקשר למספר טלפון מסויים ולשמוע את הדברים. במהלך יום ראשון היה נשלח לרחבי תבל דף ובו תמצית מההתוועדות. כינויו של הדף היה 'פאַקס אַ שיחה'.

כבר משמיעת הנקודות מההתוועדות היה ברור שנשמעו בה דברים בלתי-רגילים. אחר-כך הגיע הפקס, והדברים כבר הופיעו שחור על-גבי לבן. אולם מכיוון שבדברים כאלה יש חשיבות לכל אות ולכל מילה, הייתה ציפייה גדולה לראות את השיחה המוגהת, שנדפסה לקראת השבת הקרובה. שם הופיעו הדברים כשהם חתומים בגושפנקא דמלכא.

נבואה בימינו

זו שיחה מרתקת ומאלפת. קודם-כול מוסבר בה בעמקות מיוחדת עניינו של רבי, שיש בו הן העניין של 'שופט', הן העניין של 'יועץ' והן העניין של 'נביא'.

תחילה הרבי מבאר את ההבדל בין 'שופט' ל'יועץ'. ה'שופט' עומד בדרגה גבוהה לאין-ערוך מהאדם הנשפט לפניו, והאדם צריך להתייחס אליו בביטול מוחלט, כדי לקבל את הדין שיחרוץ עליו. לאדם גם אין ברירה אם לקיים את הוראת השופט אם לאו, אלא הוא חייב לציית לו ולמלא אחר פסק-הדין. לעומת זה, 'יועץ', כשמו – הוא נותן עצה טובה. כלומר, ה'יועץ' קרוב אל עולמו של מקבל העצה, והוא אינו מדבר עמו מלמעלה למטה, אלא כידיד טוב, המדבר עמו כשווה אל שווה.

כאן באה אריכות גדולה, על משמעות הייעוד "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", שיהיה בזמן הגאולה, ולמה על השופטים נאמר "כבראשונה" ואילו על היועצים הביטוי הוא "כבתחילה". הרבי קושר זאת לעניינו של ה'יועץ', שאינו מנחית על האדם דברים חדשים מלמעלה, אלא מפתח ומגלה דברים שכבר היו בו קודם לכן.

לאחר מכן הרבי מסביר שדוגמת ההבדל בין שני העניינים האלה אפשר לראות גם בתורה ובנבואה. התורה היא למעלה מהעולם, ולמעלה מכל שייכות לגדרי העולם, ולכן פעולתה בעולם היא בדרך של פסק-דין וציווי. לעומתה, הנבואה (אף שגם היא דבר ה' המתגלה לנבראים), גדרה הוא שהיא מתקבלת בדעתו ובשכלו של הנביא ומתאחדת עמו, ועל-ידי הנבואה מקבל האדם עצה לדרך הנהגתו בענייני העולם.

הרבי אומר כאן שהנבואה קיימת גם עכשיו, ומסביר את הדיוק בלשון חז"ל "משמתו נביאים האחרונים, חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח-הקודש מישראל" – לא נאמר "בטלה" אלא "נסתלקה", היינו שהיא קיימת, אם-כי אינה מצויה כמקודם. לכן הרמב"ם, כשהוא מפרט את ההלכות העוסקות בנביא, אינו מתנה את קיומה של הנבואה בזמן מסויים, ואדרבה, הוא עצמו כותב באיגרת תימן שבשנה מסויימת "תחזור הנבואה לישראל".

שופט, יועץ ונביא דורנו

בהמשך לזה נאמרים דברים ברורים: "בכל דור קיימת האפשרות ש'נביא אקים להם גו' כמוך'... כל נביא הוא המשך של נבואת משה ותורתו... ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר". כאן מבאר הרבי שאצל רבותינו נשיאינו יש שלושת העניינים האלה – עניין ה'שופט', ה'יועץ' וה'נביא'.

ומכאן הלימוד "בעמדנו בשבת פרשת שופטים בדורנו זה ובפרט בזמן האחרון, הרגעים האחרונים של הגלות":

"לפרסם אצל עצמו ואצל כל מי שאפשר להגיע אליו – שצריך לקבל על עצמם (ביתר חוזק) את ההוראות והעצות של 'שופטיך' ו'יועציך' שבדורנו – 'מאן מלכי רבנן' בכלל, ובפרט נשיא דורנו – שהוא בא בהמשך לרבותינו נשיאינו שלפניו – שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו".

ושוב הרבי מפרט את ההוראה מהדברים:

"ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני-ישראל וכל האנשים דדור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום-יום הכללית, גם ב'כל דרכיך (דעהו)' ו'כל מעשיך (יהיו לשם שמים)',

עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש'לאלתר לגאולה' ותיכף ומיד ממש 'הנה זה (משיח) בא'".


התגובה המפתיעה

אמנם בשיחתו דיבר הרבי על עניינם של רבותינו נשיאינו בכלל, ובפרט הרבי הריי"צ, אבל חסידים נהגו מכבר להחיל על הרבי כל דבר שאמר על הרבי הריי"צ (ובדוגמת מה שהרבי הסביר, כי בדברים שאמר הרבי הריי"צ על אביו, הרבי הרש"ב, בזה 'פסק את הדין' גם על עצמו). לכן ברור שהדברים עוררו התרגשות והתעוררות גדולה בקרב חסידי חב"ד.

בשבוע שלאחר מכן עסק המאמר הראשי ב'שיחת השבוע' (גיליון 244) בתמורות המתחוללות בעולם, המעידות שהגאולה מתקרבת והולכת. בתוך המאמר, תחת הכותרת "יש נביא בדור", נכתב, כי ראינו שוב ושוב שהרבי ניבא את כל המאורעות הגדולים שהתחוללו בדור הזה, ובכלל זה דברים שאמר בשנתיים האחרונות, והדבר מגלה ש"יש נביא בדורנו". לכן ודאי שעלינו להאמין לנבואה העיקרית "שאנו עומדים ממש על סף הגאולה, ותיכף ומיד ממש 'הנה זה (משיח) בא'".

במשך שנות הופעתו של גיליון 'שיחת השבוע' היו מקרים יחידים שהרבי העיר על הנכתב בו. אותו גיליון היה אחד מהם. מזכירו של הרבי, הרה"ח הרב יהודה-לייב גרונר שי', התקשר לאחר מכן ואמר שהרבי קרא את המאמר והגיב בתרעומת: "מה הם כותבים?! וכי דיברתי על עצמי?! והלוא דיברתי על חותני!".

הרבה הרהרתי בתגובתו זו של הרבי. וכי זו הפעם הראשונה שחסידים החילו על הרבי דברים שאמר על הרבי הריי"צ?! ההתקשרות של הרבי אל רבו, הרבי הריי"צ, הייתה לנו מאז ומעולם דפוס להתקשרות שלנו אל הרבי. מה רע שאנו מחילים על הרבי את הדברים שאמר על הרבי הריי"צ?

ככל שחלפו השנים נדמה לי שאני מבין יותר את ההסתייגות שהייתה במקרה הזה. אנו רואים איך מתפרסמים ציטוטים מהשיחה הזאת, בלי שמגישים לפני הקורא את כל הרקע ואת הבניין המפורט שבנה הרבי בשיחה הזאת. יש שאף אינם מסתפקים בכך אלא מוסיפים: "הרבי אמר על עצמו"...

תחשבו איך נראים הדברים בעיני אדם מן הצד. מביאים לפניו ציטוט: "זכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא הדור", ועל זה מוסיפים ומבהירים שהרבי אמר זאת על עצמו...

ובכן, הרבי הבהיר שלא דיבר על עצמו כלל וכלל. אין כאן עניין של ענווה והצטנעות. נביא שמוסר נבואה אינו נוהג ב'ענווה', אלא מודיע בבירור: "היה דבר ה' אליי", "ויאמר ה' אלי", "נביא לגויים נתתיך". לוּ היה הרבי רוצה לדבר על עצמו, הוא היה אומר זאת בבירור. אבל הוא לא דיבר על עצמו, אלא הסביר את עניינם של רבותינו נשיאינו בכלל, ושל רבו, הרבי הריי"צ, בפרט.

מותר וראוי לנו, כחסידים, ללמוד את השיחה ולומר שככל הדברים האלה אמורים על הרבי, אבל צריך להיות ברור שזה הרגש שלנו ולא שהרבי "אמר על עצמו". גם הנבואה על הגאולה היא למעשה נבואתו של הרבי הריי"צ –  "הנבואה ש'לאלתר לגאולה' ותיכף ומיד ממש 'הנה זה (משיח) בא'". זה המסר שנצטווינו לפרסם, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו.

עמוד השער של 'שיחת השבוע' שעליו הגיב הרבי
עמוד השער של 'שיחת השבוע' שעליו הגיב הרבי | הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. סיפור ידוע
(2008-09-07 15:50:48)
דובר על זה לפני שנים, והתשובה היא שאמנם הרבי לא אמר זאת על עצמו, אבל חסידים אומרים על הרבי כל מה שהרבי אומר על הרבי הקודם.

וכמו שהרבי אומר שכל הברכות זה של "כ"ק מו"ח אדמו"ר" אבל אנחנו חסידים אומרים שזה ברכות של הרבי.
2. 1 צודק
(2008-09-07 16:19:50)
זה דבר ידוע בין החסידים
3. אולי הרבי רצה שנבין דבר מתוך דבר???
(2008-09-07 16:43:19)
4. וכשהרבי אמר על נשיא דורנו שהוא משיח
(2008-09-07 16:43:55)
האם הוא דיבר על הריי"צ?... והרי אמר מ"בית דוד" דווקא
מוזר
5. "פרסום" על משיח
(2008-09-07 16:54:10)
לענ"ד הבדל גדול ראו אצל הרבי בין פרסום ובפרט בדפוס שצ"ל בזהירות הכי גדולה לבין אמונת חסידים.
שיחת השבוע זה פרסום הכי גדול ולכן צ"ל זהירות ודיוק רב שלא לרחק חלילה מאן דהוא מלימוד חסידות וחב"ד בכלל. אבל במחננו פנימה הנה כמו שאמר א' מזקני החסידים: "אזוי אזוי איז דער עניין" כך הוא העניין שמונח אצל חסידים שכך וכך..... ובהתוועדות עם אמירת לחיים ובלי ציפרניים מדברים בזה בהרחבה, אבל שוב בדברי דפוס צ"ל זהירות יתירה. משיח נאו!
6. די לזריית החול בעיני אנ
(2008-09-07 17:01:21)
שיחת י"א ניסן תשמ"ה, ציטוט מתוך תורת מנחם תשמ"ה חלק ג עמוד 1695 - שמעתי אותו גם בסרט ההקלטה ושם אפילו ביתר חריפות:
"ובימינו אלו: מכיון שנשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נמצא ב"עולם האמת" - זקוק הוא שגם בעולם דלמטה יהיו לו "רגלים" ו"ידים" וכל שאר האברים, שיעסקו בהפצת תורתו עד למעשה בפועל, וכדי שכל זה יהי' בהצלחה - צריך הדבר להעשות באופן מאורגן, ולכן, ישנו אחד, אשר "עבד לעם הזה נתתיך", שתפקידו לארגן פעולות אלו"... עכלה"ק.
כעת תסבירו לי בבקשה:
א) איך זה מסתדר עם כל הביטויים הנדירים שנאמרו בי"ב תמוז וש"פ פנחס אותה שנה שהרבי הריי"צ נמצא בעולם הזה הגשמי והחומרי, ו"הוא חי כאן למטה מעשרה טפחים", ועוד כהנה וכהנה ביטויים כנגד אלו האומרים שהוא בעולם האמת ולא למטה בעוה"ז הגשמי וכו' (חלק מהביטויים מוקלטים ומפורסמים).
ב) אם הוא אכן בעולם האמת ורק זקוק לאחד שיארגן את הפעולות כאן למטה, מדוע צריך לזה "רבי" במלא מובן המילה? מספיק אולי איזה מזכיר טוב וכדו'?
ג) אם תגיעו למסקנא הברורה והפשוטה לכל בר בי רב דחד יומא - כי "נשמתו בי" ולכן כל זה ש"הוא חי כאן למטה" הרי זה משום שנמשך נשמתו בגוף גשמי של נשיא דור השביעי, אשר נמצא "בעולם דלמטה" ומוכרח ש"יהיו לו "רגלים" ו"ידים" וכל שאר האברים" - ובאמת מאז בריאת העולם לא היה מצב שמנסים לצייר כעת - של נשיא דור שנמצא גם למעלה וגם למטה, גם הסתלק וגם נשיא הדור, אלא כפי שאומר הרבי בשיחת ש"פ ויקרא תשל"ב שכל המעלה של הסתלקות הוא שנמשך אור עליון ביותר והוא נמשך לנשמה בגוף דווקא, כלומר, לנשמה של הנשיא הבא.
ועל כן, כל המנסים לצייר מצב בו כביכול אמר הרבי דברים על הרבי הריי"צ ולא על עצמו, כאילו שמדובר בשני דברים שונים, הרי הם זורים חול בעיני אלו שאינם בקיאים בשיחות של הרבי, אבל לא יצליחו מכיון שרובא דרובא מאנ"ש מבינים מהו נשיא הדור ומה אמר הרבי על זה בשיחותיו הק', וכל הנסיון הנואל לחלק כעת בין דברים שאמר על עצמו לדברים שאמר על הרבי הריי"צ הוא עוד אחד בשרשרת הנסיונות לנתק את אנ"ש מהשיחות ולפתח תיאוריה חדשה שאין לה בסיס,
וזאת למודעי - אין ולא יהי' מצב של נשיא הדור אשר כל ההשפעות לעוה"ז נמשכים דרכו - והוא איננו חי בעולם הזה הגשמי!
7. אחרי דבר כזה צריך לפטר
(2008-09-07 17:10:59)
או את העורך.
או את החוזר.
או את האומר.

דוושה
8. יש לי הרושם
(2008-09-07 17:28:19)
אין לי הסבר להוצאת עניין זה מהבוידעם... כ"כ הרבה שנים אחרי היכן היה הרב ברוד כל השנים האלו? מדוע לא דאג לפאסם הנ"ל עד היום?
9. לא סוד בברוד
(2008-09-07 17:30:47)
והדיעות שלו גם לא סוד. שיחליט הרבי הוא נשיא הדור או לא
10. בורות מדהימה
(2008-09-07 17:51:38)
יסלח לי הרב ברוד, כאשר הרבי אומר שנמצא עכשיו נביא וכו' האם הוא באמת מתכווין לאדמו"ר הריי"צ? הוא הרי נמצא בעולם עליון, ואיך אנחנו יושבי בתי חומר נשאל לעצתו?

לפי שיטתו של ברוד, הרבי כלל לא היה רבי, הוא רק היה נושא כליו של הרבי הקודם!

ואם נמשיך את אותה עקמימות איומה, הרי הרבי כלל לא נשיא הדור, הוא הרי אומר תמיד שנשיא הדור הוא הרבי הקודם!

אז הרב ברוד, אולי תגדיר לנו בדיוק מה תפקידו של הרבי?

והפלא הגדול הוא על מערכת כפר חב"ד, השופר של הרבי, שאינה מצנזרת דעות כ"כ מעוותות.
11. זה לא סוד
(2008-09-07 17:55:03)
זאת בסך הכל דעתו.
12. מגיב 10 תבורך
(2008-09-07 18:08:24)
אתה מבטא בדיוק נפלא את מה שעבר בראשי כשקראתי את ברוד.
13. עמלק בגימטריה ספק
(2008-09-07 18:10:25)
פתאום אחר כ"כ הרבה שנים כשהוא רואה ההתלהבות של חסידים משיחת שופטים תנש"א - פתאום רוצים לקרר כל הענינים.
בברכת משיח נאו והוא יגאלנו
14. 10 אין עליך-צודק!
(2008-09-07 19:37:35)
די לעיוותים..
15. לא יאומן!!!
(2008-09-07 19:41:42)
דיבורים כאלה, לא יאומן. מוכרחים משיח נ-א-ו
כפשוטו ממש.
16. לתגובה 6 למה לא פרסמתם השיחה עד היום?
(2008-09-07 19:48:02)
טוענים לברוד למה לא פרסם מזמן התשובה, ולמה קטע שיחה שהביא תגובה 6 לא פרסמו המשיחיסטן ברעש כדרכם??? ובאמת צ"ע קצת הנכתב שם וכדאי לשמוע ההקלטה
17. ל4 ושאר המגיבים
(2008-09-07 20:20:10)
עיין שלשלת היחס ששולת חבד מתחילה מהמהרל מפראג אשר היה צאצא לדוד המלך !ומי שאומר שהרבי אמר על עצמו או דיבר על עצמו נדונו לכף זכות שהבעיה היא בהבנת הנקרא או הנילמד או הנשמע !ויתפכחו במהרה!הרי ידוע שהרבי דיבר עם החוזר ועם הגבאים איך יתנהגו אחרי ג תמוז!אז די להזיות
18. חצופים!!!
(2008-09-07 20:27:15)
עם מי אתם מתווכחים?!

זה לא הרב ברוד אמר את זה אלא הרבי!!!

הוא בפה קדשו אמר שלא דיבר על עצמו אלא על הרבי הריי"צ!!!

אז כל הקושיות שלכם זה על הרבי. תשאלו אותו איך הוא אמר דברים כאלה.

הרי ברוד פרסם בדיוק כמו שאתם רציתם, ועל זה קיבל תגובה מהרבי שלא אמר את זה על עצמו. אז תגידו שלא מוצא חן בעיניכם דברי הרבי!!!
19. להרב בראד
(2008-09-07 20:44:51)
"תחשבו איך נראים הדברים בעיני אדם מן הצד. מביאים לפניו ציטוט: "זכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא הדור", ועל זה מוסיפים ומבהירים שהרבי אמר זאת על עצמו..." ולומר להם שזה על רבי שלא בעלמא דין כבר עשרות שנים זה כן? זה נראה הרבה יותר מוקשא!
20. במשפט הספרים
(2008-09-07 20:49:45)
כשהעו"ד שאלו את הרבי (במשפט הספרים) למי הוא מתכוון כשאומר נשיא דורינו הוא הראה ע"ע
21. מה או מי?
(2008-09-07 21:55:28)
ברוד יותר מדי שכלי תפעיל את הרגש עם יש?
22. סליחה על הכפירה....
(2008-09-07 21:56:45)
אבל יש משהוא מקומם בדיבור של הרבי על נשיא הדור חמיו הרי רובם של החסידים כבר לא הכירו את הרבי הקודם ומבחינתם זה היה מוזר עם כל הכבוד למה הרשב לא נשיא הדור או האדמור הזקן...אבל כולם העדיפו להיתעלם ולומר בלב הוא מתכוין על עצמו ..אבל אם הוא מתכוין על עצמו למה הוא מדבר על השווער אחרי ארבעים שנה כאילו הוא הנשיא ...עד היום לא שמעתי הסבר הגיוני לענין הזה...
23. חוצפנים!!! תתביישו
(2008-09-07 22:05:39)
במקרה הזה הרבי הדגיש שלא על עצמו הוא מדבר "מה הם כותבים?! וכי דיברתי על עצמי?! והלוא דיברתי על חותני!".

מי אתם בכלל להקשות ולהקישממקרים אחרים??!!
24. ל-19
(2008-09-07 22:10:14)
אני לא מבין כלל מה שאתה כותב.

זה לא מוקשה כלל שהרבי מדבר על חותנו הק' ומתאר אותו בתוארים מפליגים ("בעל בחירה שנעלה יותר לאי"ע מכל העם וכו'"),

אבל אם הוא אומר את זה על עצמו, זה יכול בהחלט להיראות לא טוב. וק"ל.

ועכ"פ זה האופן שהרבי דיבר ואסור לסלף ולהגיד שח"ו דיבר על עצמו.
25. מגיב 10 צודק!
(2008-09-07 22:45:25)
למגיבים 16 ו-19 האם כשהרבי אמר עשרות שנים "מורי חמי נשיא הדור" - האם הוא התכווין שהרבי הקודם הוא נשיא הדור?

ומה תפקידו של הרבי? כפי שהקשה מגיב 10?

אכן עיוות נורא של ההשקפה החסידית.
26. 18, 23 צודקים!!!
(2008-09-07 23:01:17)
מה זאת אומרת, הרי במפורש אומרים לכם שהרבי אמר שלא דיבר על עצמו.
מה יותר ברור מכך????
משיח עכשיו.
27. שליח בכוח המשלח
(2008-09-07 23:02:48)
ב"ה

הרבי היה חסיד של כ"ק אדמו"ר הרייץ ופעל בכוח המשלח.
28. מתי שכדאי
(2008-09-07 23:33:07)
מתי שכדאי לומר בשם הרב גרונר אומרים בשמו, כשלא כדאי אומרים שמה שהוא אמר זה זיוף [עיי"ע מונדשיין].
אנחנו רוצים לראות פתק בכתיב יד של הרב גרונר שאמר כנ"ל.
29. אין גבול לחוצפת המשיחיסטים
(2008-09-07 23:42:51)
פתאום כשזה לא כ"כ נח להם הם מוציאים לעז על דברים שמוסר מזכיר של הרבי.

כשמזכיר של הרבי מוסר דבר בשם הרבי - זה קודש קדשים ממש כמו כתי"ק!!!!!
30. מנחם
(2008-09-08 02:21:16)
משיח מנחם שמו, הוא גם לא אמר על עצמו?...
31. ח"ו לומר דברים אלה
(2008-09-08 02:30:57)
יש בזה ריח כפירה
32. ל24
(2008-09-08 02:37:18)
אם לא מוקשה להגיד על הרריי"צ למה זה מופרך להגיד דברים כמו שהרבי הוא מלך המשיח וכדו' אחרי ג' תמוז?
33. ל25
(2008-09-08 02:42:06)
איזה טענות יש לך על מגיב 19 הוא סובר כמוך?
34. גם פנינה - לשם שמים נתכוונה...
(2008-09-08 03:14:09)
כשאני רואה את התגובות באתר כאן, שרובם תוקפים את הרעיונות של הרב ברוד - אני נוטה לחשוב שגם ברוד לשם שמים נתכוון - להראות קבל עם ועולם שרובם-ככולם של חסידי חב"ד מאמינים שהרבי הוא נביא הדור, ומבינים כפי שהובן בשעתו על ידי כלל חסידי חב"ד, שבאותה שיחה דיבר הרבי על עצמו (חלק מהשיחה בסגנון המקובל אצל הרבי כאשר הוא מדבר על עצמו - לדבר על הרבי הריי"צ, ובחלק מהשיחה - כפי שיבואר בסמוך - בסגנון שאינו מותיר מקום לספיקות על מי מדובר).
באות יא בשיחה, לאחר שהרבי מסביר שהנביא הוא זה שאמר דברי נבואה והתקיימו דבריו, ומסיים "כפי שראו זאת אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר"
- מוסיף הרבי וכותב:
ויתירה מזו: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא - כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, ונמשך בדור שלאחריו על ידי תלמידיו כו' - הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה, וצריכים לציית לו תיכף ומיד עוד "קודם שיעשה אות" וכו' וכו'
יעיין כל אחד בקטע המדובר בשיחה, ויאמר: למי בדיוק התכוון הרבי במילים "ונמשך בדור שלאחריו על ידי תלמידיו כו'"?!
על דרך זה בהמשך (באות יא):
לאחר שאומר הרבי שעל ידי קבלת העצות וההוראות מקרבים את הייעוד "ואשיבה שופטייך" וכו' - כותב הרבי:
"על אחת כמה וכמה שזה כבר גם בדיבור ("ניב שפתיים", ענין הנבואה), כנהוג לאחרונה לבטא את הדברים בדיבור, כולל ובמיוחד - שהנה הנה באה הגאולה".
- יעיין כל אחד בפנים השיחה, ויאמר: למה בדיוק התכוון הרבי בדבריו "כנהוג לאחרונה" - האם לפני חמישים שנה, אצל הרבי הריי"צ, או שמא לאחרונה ממש, אצל הרבי?!
ועל דרך זה באות הבאה, שם כותב הרבי "בפשטות: בעמדנו בהתוועדות חסידים בד' אמותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו - צריך כל אחד, אנשים נשים וטף, לכל לראש לקבל על עצמו החלטות טובות לקיים את כל ההוראות הטובות והעצות שדובר עליהם בהתוועדות" -
שוב, נא לעיין בשיחה, ולומר: לפי דבר הסיום הללו, על איזה הוראות ועצות דיבר הרבי במשך כל ההתוועדות - הוראות ועצות של הרבי, או של הרבי הריי"צ?
ובנוגע למה שכתבו כאן כמה וכמה, שהשאלות הן על דברי הרבי לרב גרונר - הנה אנו אין לנו אלא דברי בן עמרם, שהבהיר כמה וכמה פעמים שאין להביא ראייה מדברי המזכירים, אודות דעתו הק' - אלא אם כן הובאו הדברים בכתב.
הרבי אמר בהתוועדות באופן הכי ברור, שמה שהוא רוצה להעביר לקהל - הוא מעביר בהתוועדות, או במכתב. לא בהוראות בעל פה למזכירים.
ולכן, אנו שזכינו שהרבי יגיה את השיחה כפי שהיא, וכנ"ל שממנה מוכח שהרבי בהחלט מכוון (גם) על עצמו, והנבואה היא נבואתו - בוודאי שכך עלינו לפעול ולפרסם.
ומכיוון שכזכור לכולם - כולם הבינו כך את השיחה בשעתו, ואף פורסם כך בבימות אחרות, כמו עיתון "הגאולה", שהרבי לקח איתו אל האוהל הק' - ברור שאילו הרבי היה רוצה להבהיר שטעות בידינו, הוא היה מדבר על כך בהתוועדות וכדומה. ומכיוון שהשאיר את הדברים כמו שהם - עלינו להמשיך ולפרסם כך את הדברים.
35. הרבי
(2008-09-08 04:05:09)
הרבי והרבי רבי ריי"ץ הם נשמה אחד!!! יחי המלך !!!!
36. מה הפשט "כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו - ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'"?
(2008-09-08 04:27:00)
שמישהו מהקוראים הנכבדים, חדי ההבנה ומעמיקי המחשבה, ינתח את לשון קודשו הנ"ל בשיחה המוגהת.
התירוץ שלי לדברי הרבי הוא מה שהרבי כתב בנוגע לרבי הריי"צ בקונטרס פורים קטן תשנ"ב (ואתה תצוה) שבכך שהריי"צ דיבר על מרדכי היהודי "הוא פסק על עצמו שהוא הרעיא מהימנא" - (וע"ד הסיפור עם המגיד ממזריטש ששאל את תלמידיו האם אני צדיק הדור?"! ומשלא ענו אמר איי, החמצנו ההזדמנות לגאולה.) - ברוד היה צריך לצטט דברי הרבי הוא פסק על עצמו ולומר שאנחנו חסידים מאמינים כי כך הרבי אמר!
37. ניסיון להעמיד את גרונר נגד השיחה המוגהת
(2008-09-08 04:48:42)
א. אדם שרוצה להיות אמין ומדויק לא מצטט שמעות פורחות בכדי לקבוע דעת קהל ובפרט שבנדון דידן מדובר בפעולה שהיא נגד דעתו המפורשת הידועה של הרבי (בשיחות של השנים תשמ"ו-מז) לא להאמין לשום שמועה שבאה בשמו עד שתבוא בכתב!

ב. קצת מוזר לכתוב כתבה כ"כ מושקעת ומנוסחת עבור כמה טפשים ומטה. כאילו ברוד מנסה לומר שמעת התגלית המענינת הזאת יופיע על הבלנקים של צא"ח "תחת נשיאות של כ"ק אדמו"ר הקודם"....

ג. הי' כדאי שברוד ילמד את השיחה כדי שלא יהפוך לחוכא וטלולא, הלשון שם בשיחה באות יא (ובאמת באופן יוצא מן הכלל!) לאחר שמדבר על הנבואות כפי שראו אצל "כ"ק מו"ח אדמו"ר" ממשיך שם "ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'" .

ד. עם הוראה ברורה כזאת שקיבל הרב ברוד היינו צריכים לראות בשיחת השבוע הבאה איזו שהיא הכחשה לענין אבל אנו רק רואים הוספה בהקצנה של הכיוון הזה יותר ויותר!
38. יישר כח למגיבים ולמערכת
(2008-09-08 12:59:53)
למגיבים על התגובות שברובן עניניות, וחלקן גם מפרטות ומחכימות, ולמערכת על סינון השמצות שמסתמא הגיעו לשולחנה. הפולמוסים על קטעי שיחות של הרבי והאופן הראוי להבנתן הם חשובים מאוד בחב"ד של היום, שעדיין נבוכה ומתקשה להבין את ההעלם. כל זאת כמובן לעומת פרסומים ותגובות על פרובוקציות משתי המחנות, ששיכות לאנשים שמשיח לא מעניין אותם באמת... יחי המלך
39. ואם מקסימום נתבדה ח"ו
(2008-09-08 13:12:37)
והרבי לא יהיה ח"ו המשיח. מה הפסדנו? שהאמנו במישהו אחר אמונה טהורה שהיה לה בסיס.
ובעזרת השם כשהרבי אכן יתגלה, כמה נשמח על כך שלא הצטרפנו לפחד ולהססנות, ונצמדנו בפשטות לדבריו הוא, כן, אפילו שהוא 'אמר זאת על עצמו ' ואי אי אי, באמת לא נעים לומר זאת לאחרים...
האם אנו רוצים להיות מן המחמיצים הזדמנות לגאולה?
האם כשהרבי מעודד כתבי קבלת המלכות מישהו חושד בו בגאווה ח"ו ח"ו???
כך באמת יכולים לחשוב רק אנשים מבחוץ שהבנתם במושג 'רבי ' מגיעה למינוס.
תאמרו: אם כך, מותר לחשוב אבל אסור לפרסם.
טעות!! הגרסה הנכונה היא:
צריך לחשוב וצריך לפרסם וצריך להסביר באופן המתקבל, עד שהמינוס יהפוך לפלוס, למרות שזו באמת עבודה קשה, אבל זאת העבודה שלנו ואל לנו להיבטל ממנה.
אחרת, יכול מאוד להיות שאנו מחמיצים הזדמנות.
40. אח... איפה איפה הימים ההם שבשיחת השבוע היו כותבים על הגאולה הקרובה?...
(2008-09-08 15:42:06)
41. באותה שיחת השבוע רואים שהרבי הוא נביא
(2008-09-08 16:12:52)
בידיעה הראשונה שהרבי לוקח על עצמו אחריות להשאר בקייטנות. וכי ראיתם נביא שאומר אני נביא? רבותי תפסיקו להשתטות.
42. לא מבין למה..
(2008-09-10 09:18:02)
אני רחוק מלהיות משיחיסט, רחוק מאוד, אבל אני חושב שמנחם ברוד מעט נסחף, או או איך שהוא נסחף.. הוא מנסה לערער את כול אושיות האמונה שלנו ברבי כנשיא הדור, נביא שבדור. אני את המנוי לעיתון כפ"ח הפסקתי, לדעתי יש פה היפקרות מוחלטת לא רק מצד המשיחיסטים וכל הפרסומים ההזויים שלהם אלא גם מצד החלק שחשבתי שהוא ישר הדרך בחב"ד, חברים יש גבול לכול תעלול, שהרבי לא נביא? שהרבי לא נשיא? לא חלפו מאה שנים. היינו שם, ראיינו את הרבי, היינו ביחידות, עברנו את כל הגילויים, ראיינו אינספור דברים שמימים במעמדי חלוקת הדולרים, עפאס למישהו שיעמם, או שלא היה לו נושא למדור והחליק החלקה מבהילה... רק לחשוב שזאת באמת דעתו של מי שאמור לייצג את חב"ד.. אוי טעטע, אוי רבע.. תתגלה כבר...
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן