קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|יש לכם עוד הזדמנות: בואו להנציח את זקניכם בספר ההיסטורי
(יום שני, ח' אדר תשע''א)
אנו מתקרבים לסיומה של "רשימת התמימים", שהתחלנו בה לפני כחודשיים. נשארו עוד שבועות ספורים, עד למסירת הרשימה המלאה לדפוס, בספר "תולדות חב"ד בפולין, ליטא ולטביא" ● עדיין לא מאוחר להוסיף ולתקן ברשימה שלפנינו. כל מי שמוסיף ומתקן איזה פרט ברשימה זאת, אודות זקנו או דודו, מוסיף בהנצחת שמו בצורה מדוייקת יותר ● הפעם: "רשימת התמימים" ששמם מתחיל עם האות "ר". בין-היתר: רבינוביץ', רובין, רובינשטיין, רוזן, רוזנבלום, רוזנברג, רוזנפלד, ריבקין, רייכמן ● וגם: רשימה קצרה על בניני הישיבה באטוואצק, עם תמונה מעניינת ומיוחדת ● יש לכם שאלות? הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח ומחבר הספר, ישמח לענות לכם לסיפור המלא 

פרויקט מיוחד ב-COL: "רשימת התמימים". כל הכתבות במדור אחד! >>>

מאת הרב שלום-בער לוין

מתקרבים אנו לסיומה ל"רשימת התמימים", שהתחלנו בה לפני כחודשיים. בהזדמנות זאת מודים אנו לגולשים שהוסיפו פרטים רבים בקשר לתלמידים, הן במדור התגובות שבאתר, והן באימיילים וטלפונים אישיים. רבות נעזרנו בהוספות ותיקונים אלו.

יחד עם זאת מביעים אנו תודה מיוחדת לאתר COL, אשר לקח על עצמו את פרסום הרשימות והתגובות.

פרטים אלו משלימים את נר הזכרון המיוחד זה, של קדושי עליון אלו, ושל שרידי האש שעברו את מאורעות השואה ושרדו, זכות גדולה היא.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
התיעוד נחשף: כך נמלטו ה"תמימים" מפולין לווילנא
פרסום ראשון: תמונה נוספת מ"תומכי תמימים" בסין
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
"תומכי תמימים" ווארשא, מחלקת "מכינה": צילומים נדירים
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה

נשארו לנו עוד שבועות אחדים, עד למסירתה של הרשימה המלאה לדפוס, בספר "תולדות חב"ד בפולין, ליטא ולטביא".

עדיין לא מאוחר להוסיף ולתקן ברשימה שלפנינו. כל מי שמוסיף ומתקן איזה פרט ברשימה זאת, אודות זקנו או דודו, מוסיף בהנצחת שמו בצורה מדוייקת יותר.

הפעם אנו מפרסמים את "רשימת התמימים" ששמם מתחיל עם האות "ר". ולפני כן – רשימה קצרה על בניני הישיבה באטוואצק, עם תמונה מעניינת ומיוחדת.

בניני הישיבה באטוואצק

בקיץ תרצ"ה העתיק רבינו את מקום מגורו, מווארשא לעיירה אטוואצק הסמוכה, כדלעיל סוף פרק Error: Reference source not found, ויחד אתו העתיקה לשם גם הישיבה המרכזית תומכי תמימים, בבנין בעל 3 קומות, ברחוב סלאָוואַצקעגאָ מספר 1.

מכותרות נייר המכתבים של הישיבה נראה, שבתחלה חשבו שהעתקת הישיבה לאטוואצק היא רק זמנית. ואח"כ שינו את נייר המכתבים, והשמיטו ממנה את המילה "זמני".

פרט לבניין המרכזי היו ברשותה של הישיבה עוד כמה בניינים קטנים שנשכרו לחדרי לינה עבור התלמידים.

הכתובות של כל הבתים ששכרה אז הישיבה נתרפשו בלוח הישיבה לשנת תרח"צ: "די ישיבה דא געפינט זיך אין 4 געביידעס, סלאוואצקעגא גאס 1-3, ריימאנטא נומער 1, און 1א, און ציילט צוזאמען 34 צעמערן".

ככל שגדלה הישיבה, הוזקקו להשיג מקומות נוספים ללינת התלמידים.

חלק מהתלמידים ישן בפענסאנאט (מלון) של געלבפיש, שהי' קצת מרוחק מבית המדרש, וסמוך יותר לבית רבינו באטוואצק.

בתחתית הכתבה מצורפת תמונה מהמלון, כאשר כמה מתלמידים יושבים בחצר ומעיינים בסוגיה. במרכז יושב התלמיד ה"ר יוסף ראדאל. בצד עומדים שני אנשים ומשוחחים.

התמונה הזאת נשלחה אל ה"ר משה פנחס כץ, שנסע בקיץ תרצ"ט לארה"ב. מאחורי התמונה נכתב:
ב"ה מנחת זכרון
לכבוד ידידי הת' ויפה המעלה הרה"ח והרה"ג מהור"ר משה פנחס כ"ץ שי'
י' מנ"א צ"ט אטוואצק "תומכי תמימים"
ידידך לנצח
[חתימה לא ברורה]

בתחלת תשרי תרח"צ הזדמנה אפשרות לרכוש את כל הבנין הזה עבור הישיבה. הבנין עלה הון רב, שלא לפי ערך האפשרויות של רבינו. ורבינו החליט לערוך מגבית מיוחדת לצורך זה, בין אנ"ש בארה"ק וארה"ק.

המכתבים הראשונים בנושא זה, שנכתבו בתחלת חודש תשרי תרח"צ, לא הגיעו לידינו, אמנם הגיעה לידינו אגרת המזכיר ה"ר יחזקאל פייגין, שכתב אל ראשי קהלת חב"ד בתל אביב, בכ"ח תשרי תרח"צ (ח"ד נספח לאגרת תתקנג):
אם כי הודעתי להם מכללות ההחלטה, בכל זה, להיות כי ענינים כמו אלו דורשים זריזות יתירה, וע"כ אכפול הדברים.

מסיבות שונות החליט כ"ק אדמו"ר שליט"א כי בהכרח לקנות בנין עבור ישיבת תומכי תמימים אשר באטוואצק, וגם מזדמן בנין המתאים לתנאי הישיבה בגשמיות וברוחניות.
אמנם ההזדמנות הטובה הנ"ל דורשת לעשות ולגמור הקנין במשך זמן קצר, אשר מוכרח לזה חלק ממשי מהסכום הדרוש עבור כל הבנין, אשר זה מוכרח ליתן במזומן תיכף. וע"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מגדרו, אשר מעולם לא נהג כן, ובעצמו העריך את התמימים ויחידים מאנ"ש בתור חברים מיסדים בסכומים קבועים.

שוב כתב על כך רבינו, אל יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארה"ב, ר' חיים שניאור זלמן קרעמער, בי"ב מ"ח (ח"ד אגרת תתקנג):
זה יותר מחדש ימים אשר לסבות שונות החלטתי כי בהכרח לקנות בית וחצר עבור ישיבת תומכי תמימים יצ"ו, וב"ה כי מזדמן ענין המתאים לתנאי הישיבה בגשמיות וברוחניות.

הדיון הי' גם בקשר לבית עבור רבינו ועבור הספריה, שיהי' בסמיכות לישיבה. בג' שבט תרח"ץ כתב על כך רבינו אל הר"י דזייקאבסאן (חי"ד אגרת ה'רנא):
אודות קנין בנין בית-דירה עבורנו, נחוץ הדבר במאד, הן בהנוגע לבריאות והן בהנוגע לפנימיות הענינים. אבל בתנאי שיהי' בסמוך להישיבה, היינו חצר אצל חצר, כי הלא רק בגלל הישיבה העתקתי מגורי מריגא לפולין. ואם היו אחדים מאנ"ש שי' מתענינים בזה בהתענינות הראוי', בטח כבר הי' בית עבורנו, ועבור הספרים כנדרש, ואם ישנה התעוררות כזו יעזרם השי"ת בגו"ר.
מחמת הגבלות חוקי פולין באותה תקופה, היו נשלחים כל כספי התמיכה לרבנו (הן למעמד והן לתמיכת הישיבה), על ידי כ"ק חתנו אדמו"ר זי"ע בפריז, כמסופר באגרות קודש חט"ו אגרת ה'תקסג, ובהנסמן בהערות שם.

על כן כתב לו רבינו בכ"ג שבט תרח"צ (חט"ו אגרת ה'תריט):
אתענין לדעת אם אפשר לקנות בבאנק מחאה על זלאטעס, או להעבירו על הקאנטא שלי בוארשא סכום של עשרת אלפים זלאט, האם יעלה הקורס של הזלאט בזול יותר מכמו שהנני מקבל בוארשא בהבאנק, וכ"ז הוא רק שאלה ואינו נוגע לפועל ממש עדיין, וכאשר יודרש אז אכתוב לו. בס"ה יהי' נדרש לי לשלם סכום הנ"ל – שנכנס אלי באטואצק במשך הזמן – על בנין הישיבה.

השגת סכום גדול זה עבור קניית הבנין היתה יותר מהיכולת, והתוכנית נדחתה עד הקיץ. בט' תמוז תרח"ץ כתב המזכיר ה"ר יחזקאל פייגין, אל מנהל אגודת חסידי חב"ד בארה"ב, ה"ר ישראל דזייקאבסאן:
אחרי הדומי' הארוכה בדבר קניית החצר והבית עבור תומכי תמימים, ביחד עם כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר לסבות שונות נפסק הדבור בזה, הנה על פי רצון כ"ק נתחדש הדבור בזה לקרב הדבר לפועל לקנות.

שוב כתב על כך רבינו את הר"י דזייקאבסאן, בי"ט תמוז (חי"ד אגרת ה'רנד):
אחר ההחלט להתקרב דבר קנין החצר והבית עבור הישיבה תומכי תמימים יצ"ו, הנה המניעה היא לע"ע, אשר חסר תקנון אגודת חב"ד מאושר מהממשלה דארצוה"ב, וגם מהקונסול הפוילני בנויארק, שאז יהי' באפשרי לקנות בעזה"י הבנין על שם אגודת חב"ד, וכפי שכתב בזה בפרטיות ידידי הרר"י שי' פייגין.

האמצעים היו מדאי דלים בתקופה ההיא, ולא התאפשרה רכישת הבנין עבור הישיבה. אז עלה רעיון שכירת הבנין עבור הישיבה, לתקופה של שנתיים ויותר.

בט"ו אייר תרצ"ט, כתב רבינו אל כ"ק חתנו אדמו"ר זי"ע, אודות אפשריות לשכור בנין עבור הישיבה (חט"ו אגרת ה'תרסח):
יש תקוה טובה בעזה"י לשכור בית דירה מרווחה בחצר הסמוך לבית דירתנו, והוא הפאנסיאן של געלבפיש, שיש שם כארבעים חדרים ואולמים גדולים ומרווחים.
ובהכרח לשכור זאת על משך כשתי שנים ויותר, בשכירות של שמונה אלפים זהובים לשנה, ולפרוע השכירות למפרע בעד כל הזמן, שעולה קרוב לשמונה עשר אלפים זהובים, ובזה יהיו שני אלפים שטרות וששה אלפים מזומנים, אשר צריכים לשלמם מהאוסף של ר' מ[רדכי] ד[ובין] שי' אשר אסף ונדב בשביל תומכי תמימים יצ"ו.
ויתן השי"ת אשר הדירה החדשה של הישיבה תהי' להצלחה, אשר התלמידים שי' יהיו בריאים וחזקים ויצליחו בלימודם ויהיו יראי אלקים וחסידים והמנהלים משפיעים ומשגיחים והמנדבים יחי' יצליחו בגשמיות וברוחניות.

אמנם כעבור חדשים אחדים פרצה המלחמה ונתפזרה הישיבה, וכל התוכניות שבתו.
רשימת התמימים

אחרי סקירה זו, נחזור לרשימת התמימים, והפעם – תלמידים אלו ששמם מתחיל באות "ר", בהם נכלל גם ה"ר יוסף ראדאל שבתמונה שהובאה לעיל.

את שאר הנראים בתמונה, עוסקים בלימוד יחד עם הר"י ראדאל, לא הצלחנו לזהות. אולי אחד מהגולשים כאן יוכל להשלים זאת.

ראדאל, יוסף
ב"ר שמואל טובי', מפשעדבארז. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ב (שיעורים, ווארשא), תרצ"ג-ט (אולם, ווארשא-אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת, שבה עבד כל ימיו. נפטר בשנת תשמ"ט.
 
ראדקא, ישראל
נולד בשנת תרע"ט. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ראזינזאן, ליב
מגארלו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג.

ראזענא, יחזקאל
מליפנע. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

ראט, יצחק יעקב
מרעמברטוב. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

ראטלעווי, דובער
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

ראטלעוויטש, אלתר
מקאלושין. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.
 
ראטנר, ליב
בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
ראטער, שרגא
נולד בשנת עת"ר. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ראטקאף, אברהם
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (מכינה), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (שיעורים).

ראטקער, אהרן
ב"ר יצחק, מרייוויץ. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בשנת תרפ"ו.

ראיעווסקי, אברהם
מפאצאנאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ראכעם, מיכאל
מראציאנז. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

ראמעס, אלתר
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

ראמער, אלימלך
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

ראפעלד, מרדכי
מקאמארוו. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

רבינוביץ, אפרים
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

רבינוביץ, פסח
ב"ר מרדכי טובי', מווילנא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

רבינוביץ, שלום דובער
מווילנא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרצ"ו-ז (ווילנא), תרח"צ-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא).

רבינוביץ, שמואל חיים
מפאריץ. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ט-צא.

רובין, יעקב נתן
מדאלהינוב. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-תרצ"א. אח"כ התיישב בניוהייווען.

רובין, משה
ב"ר ישראל אליעזר, מסלאנים. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בשנים תרצ"ו-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת.

רובין, צבי
מסלאנים. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרצ"ו (ווילנא), תרצ"ז-ח (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

רובינשטיין, אברהם
מבעלזיץ (ווארשא). נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

רובינשטיין, דוד
משעדליץ. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

רובינשטיין, יהודה
ב"ר צבי, מבעלזיץ (יאנוב). נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ב (לאדז), תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג (ווארשא, שיעורים), תרצ"ד-ה (אולם).

רובינשטיין, יעקב יוסף
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

רובינשטיין, ישראל
ממארקישוב. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

רובינשטיין, ליב
מסטאק (פאלעניץ). נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

רובינשטיין, שלום אביגדור
מבעלזיץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

רודניער, משה
מקראסנע. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ז.

רוזן, חיים פנחס
מפאלעניץ. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

רוזן, יהושע
מחעלם. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

רוזנבוים, יצחק יעקב
ב"ר אברהם צבי, מחעלם. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ו. בשנת תרצ"ו הי' בין מייסדי הישיבה תו"ת בחעלם.

רוזנבוים, נטע
מחעלם. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (קאוועל), תרצ"ג-ד (ווארשא).

רוזנבלום, אנשיל
ב"ר שמואל בצלאל, מיאנוב. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

רוזנבלום, יוסף שלום
מלובלין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

רוזנבלום, נחום
ב"ר מנשה, מקינסק. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

רוזנבלט, מענדל
משידלאווצע. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

רוזנברג, אברהם
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

רוזנברג, אברהם יעקב
מקאלושין. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

רוזנברג, אברהם יצחק
מאסטאווצע. למד בתו"ת בלאדז.

רוזנברג, יהודה
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

רוזנברג, יהושע
מריקא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

רוזנברג, יוסף
מקוזמיר. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

רוזנברג, יעקב דוד
ב"ר אבא שמשון, מקאמענצוג אצל ווישקאוו. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ט (שיעורים), תר"צ-צד (אולם).

רוזנברג, ישראל דוד
מריקא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (מכינה, ווארשא), תרצ"ג-ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ) – תרצ"ט (אולם, ווארשא-אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב. אח"כ התיישב במונטריאל.

רוזנברג, שמואל
מיעזארנע. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

רוזנברג, שמחה
ב"ר אברהם נח, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

רוזנמוטר
ב"ר מנחם מענדל מלאדז (אחיו של ה"ר שלום), למד בתו"ת בלאדז.

רוזנמוטר, שלום
ב"ר מנחם מענדל, מלאדז. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ באטוואצק (תרח"צ). כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו.

רוזנפלד, נטע
מופיע בתמונת התלמידים משנת תרצ"ז

רוזנפלד, שמואל
מחעלם. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

רוטביין, יצחק
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

רוטמן, יעקב אשר
מסאליץ. ע"פ ס' התמימים.

רוטנברג, אביגדור
ב"ר לייבוש, מווארשא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-ח (שיעורים), תרפ"ט-צד (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

רוטנברג, אברהם
ב"ר זעליג. ע"פ ס' התמימים.

רוטנברג, יהודה ארי' ישראל
מיאנאווע, פלך שעדליץ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ד.

רוטנשטיין, יצחק
נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

רוטרמן, אברהם יצחק
מסאבילאוו. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

רוטרמן, חיים יהושע
מסאבילאוו. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ד.

רוטשטיין, זאב וואלף
מביוזשעצין. ע"פ ס' התמימים.

רוטשטיין, ישראל ליב
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג (שיעורים).

רוטשטיין, ליב
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

רוטשטיין, מיכאל
משידלאווצע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

רוטשטיין, פייוול
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

רוטשטיין, שלמה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

רויטבלט, גרשון
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

רויטמן, נח
ב"ר מרדכי, ביאלעראווקי. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

רוכמן, משה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג (בחורף במכינה ובקיץ בשיעורים).

רורא, נתן מאיר
ב"ר בנימין, מווישעגראד-פלאצקער. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צב (שיעורים), תרצ"ג-ד (אולם).

רזומנא, נחמן
ב"ר יעקב יחיאל, מווארשא. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

רזניק, משה אשר
מלטביא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

רטפורד, העניך
ב"ר יצחק מאיר, מזשעליכאוו. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ה.

ריבק, אלי' צבי
ב"ר אהרן יוסף, מאפאטשנא. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ז. בתרפ"ה למד שו"ב בדונילביץ. כשהתחילה המלחמה הוא הי' בין הרשומים למשלוח עזרה.

ריבקין, יצחק
מפאסטוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בשנים תרפ"ז-צא (ווילנא).

ריגרמן, אלי' צבי
מזעליכוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה (בחורף במכינה, ובקיץ בשיעורים).

ריטשער, ישראל
למד בתו"ת בחמעלניק.

רייזמן, העשל
מסוכאדניעוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג-ד (שיעורים), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ו (אולם). בשנים תרצ"ז-ט הי' ר"מ ומנהל במכינות בווארשא. כשהתחילה המלחמה הי' בסוכאדניעוו, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחמה וניצל, ואח"כ הגיע לארה"ק והתיישב בתל אביב. נפטר בשנת תשס"ט.

רייזמן, יחיאל
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

רייטשיק, שמואל דוד
ב"ר שמעון, ממלאווע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ו-ז (אטוואצק, שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בתקופת שנגהאי עסק בניהול הישיבה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב. אח"כ התמנה שד"ר המל"ח, ושליח לקאליפורניא, ובזה עסק כל ימיו. נפטר בשנת תשנ"ח.

רייך, שלמה זלמן
מקראקא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

רייכמן, יעקב דוד
ב"ר שמואל, מוואליין. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

רייכמן, משה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

רייכמן, משה יהודה
ב"ר אליעזר דב, מווארשא. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ה. אז נסע לארה"ק והמשיך לימודו בתורת אמת בירושלים. אח"כ הי' משפיע בתורת אמת כל ימיו. נפטר בשנת תשל"א.

ריינזיבלר, ברוך
ב"ר משה, מלוקאוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז.

רייפר, אברהם
מחעלם. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (קאוועל), תרצ"ג-ד (ווארשא).

ריכטשוק, דוד
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

רימלר, דובער
מסאקלוב. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

ריקמן, אלתר
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

רישטאק, דוד
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

רכטמן, גדלי'
ב"ר צבי, מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים), תרצ"ו-ח (אולם).

רסקובסקי, יצחק
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

רעטמן, יעקב א.
מסאלעץ. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

רעכעס, בן ציון
נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

רפופורט, אברהם
ע"פ ס' התמימים. אח"כ התיישב בתל אביב.

רפופורט, שבתי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

רפופורט, שלמה זלמן
ב"ר קלמן יונה, מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ז. אח"כ התיישב בתל-אביב.

רפלוביץ, שלמה זלמן
מופיע בתמונת התלמידים של שנת תרצ"ז.

פרויקט מיוחד ב-COL: "רשימת התמימים". כל הכתבות במדור אחד! >>>

בנייני הישיבה באטוואצק > "תמימים" עוסקים בלימוד. מזהים דמויות? בואו לזהות
בנייני הישיבה באטוואצק > "תמימים" עוסקים בלימוד. מזהים דמויות? בואו לזהות| הסר תמונה

קטע מוגדל של התלמידים העוסקים בלימוד, יחד עם ה"ר יוסף ראדאל, ברחבת מלון געלבפיש, כדי להקל על הגולשים לנסות לזהות את שמות שאר התלמידים.
קטע מוגדל של התלמידים העוסקים בלימוד, יחד עם ה"ר יוסף ראדאל, ברחבת מלון געלבפיש, כדי להקל על הגולשים לנסות לזהות את שמות שאר התלמידים. | הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. האחים למשפחת רובין מהעיר סלונים
(2011-03-14 16:37:25)
לר' צבי קראו צבי הירש רובין, הוא וכן אחיו ר' משה רובין, שניהם קיבלו רק ויזה אחרי המלחמה,
כידוע שרק 9 תלמידים ביניהם הרב הענדל ע"ה קיבלו ויזה לקנדה בתחילת המלחמה והיגרו לשם,
כל השאר ביניהם האחים למשפחת רובין נשארו כל המלחמה בשאנגחאי, ורק לאחר מכן קיבלו ויזה, רק שאינני זוכר האם זה היה לארה"ב או לקנדה
שניהם בכ"א גרו כל חייהם במונטריאל שבקנדה
2. שמואל ארבעס
(2011-03-15 03:32:10)
זכור לי כי כשהייתי בטשקנט תשנ"ז הי' שם יהודי בשם שמואל ארבוז, שהי' מהגבאים בבית הכנסת, שסיפר לי שלמד באטווצק והוא חבר של הרב יוסף וינברג. מסתבר שזהו שמואל ארבס ברשימתך.
3. תקון טעות
(2011-03-15 12:07:31)
אביו של משה יהודה רייכמן הוא אליעזר צבי ולא דב
4. תגובת הרבי לוין:
(2011-03-16 16:05:45)
רובין:
תודה תקנתי.

רייכמן:
תודה תקנתי.

ארבעס:
זה מאד מעניין. כי אף פעם לא שמעתי שהוא שרד.

שאלתי כעת את הר"י וויינברג אודות שמואל ארבעס, ואם הוא שרד, והשיב שהוא ידע טוב ללמוד, ומעולם לא שמע שהוא שרד.

שאלתי אצל ה"ר דוד גורביץ, וענה שמשנת תש"נ הוא בא לבית הכנסת, ורגיל הי' להתפלל לפני העמוד. והי' מספר על חברו לספסל הלימודים ה"ר יצחק מענדל ליס.

ובאשר לשם ארבוז, הרי גם בס' התמימים מכנים אותו שמואל ארבוז.


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן